Skip to main content
Chaos Meditation Center

a meditáció – a zen elérése

google translator

fókuszáld az energiád egy pontba >> origo
rajzolás
pont
pont.pont | egyenes (2d) >> forgatás | gömb (3d)
pont.pont.pont | háromszög (2d)
pont.pont.pont.pont | négyszög (2d) | tetraéder (3d) >> forgatás


focus your energy on one point & gt; & gt; origo
drawing
point
point.point straight (2d) & gt; & gt; shooting sphere (3d)
point.point.point triangle (2d)
point.point.point.point rectangle (2d) tetrahedron (3d) & gt; & gt; shooting

tetraéder
tetraéder

pont.pont.pont.pont.pont | piramis >> forgatás

etc.

sokszorozás, tükrözés, részletesség, útvonalak >> fagyasztás, fénykép, tömörítés >> újrakezdés

amikor már (több) ezerszer megcsináltad, megérted megérzed a végtelent.
amikor eljön ez a pont, és belátod, hogy felesleges tovább terjedned, akkor az egészet (útvonalak, alakzatok, energia, minden) csatold vissza az origóba.
elengeded a végtelen hajszát, kilépsz a káoszból és szétárad benned a határtalan nyugalom.
na ez lesz a zen érzés.
amikor megérted, hogy a végtelen közepén ülsz, “körbevesznek a jóbarátok”, színek, állatok, növények, ülsz a paradicsomban és rájössz, hogy az idő nem számít, nem is létezik, te találtad ki, de igazából nincs rá szükséged.
ez egy pillanat, amikor minden lecsendesül, de nem üresség, hanem minden egyben van.
persze hamarosan újraindul minden, neszek, hangok, de már egy más ember vagy.
ezután már magabiztosan használod az energiát.


point.point.point.point.point pyramid >> rotation

etc.

duplication, mirroring, detail, routes >> freeze, photo, compress >> restart

when you’ve done it (thousands) times, you understand you understand the infinite.
when this point comes and you realize that it is unnecessary to spread further, you attach the whole thing (paths, shapes, energy, everything) back to the origin.
you let go of the endless chase, you step out of the chaos and the boundless serenity spreads within you.
well this will be the zen feeling.
when you understand that you are sitting in the middle of the infinite, “surrounded by good friends,” colors, animals, plants, you are sitting in paradise and you realize that time doesn’t matter, it doesn’t even exist, you figured it out, but you don’t really need it.
it is a moment when everything calms down, but not emptiness, but everything is in one.
of course everything will restart soon, ness, sounds, but you are already a different person.
then you are already using the energy with confidence.

az energia

google translator

amikor bevonalazod a koordináta rendszereket az agyadban (testedben), az még csak egy alap.
akkor kel életre, ha elkezded mozgatni, először a tengelyeket, utána az alap alakzatokat 2d-ben (megrajzolod és mozgatod). majd építesz belőle bonyolultabb térbeli formákat.
elsőre jó ötlet az ingamozgást modellezni.


when you line up the coordinate systems in your brain (body), it’s just another base.
it comes to life when you start moving, first the axes, then the basic shapes in 2d (you draw and move). then you build more complex spatial forms out of it.
at first it is a good idea to model the pendulum motion.

minden mozgásból energia lesz az agyadban is.
ha megnézed a nagy és erős rendszereket, mindegyik valamilyen örvénylő-forgó mozgást végez.
ide kell eljutnod, ezeket a mozgásokat kell modellezned magadban, így eléred az energia magasabb szintjét.
mondtam korábban, hogy a napból nyered az energiát, a nap megalkotása és rezgéseinek használata energiát ad, de ugye a nap körül keringenek a bolygók, szóval itt, ebben a kis rendszerben is megjelenik a forgó mozgás.


every movement will have energy in your brain as well.
if you look at large and powerful systems, each performs some kind of swirling-rotating motion.
you have to get here, you have to model these movements within yourself so you reach a higher level of energy.
I said earlier that you gain energy from the sun, the creation of the sun and the use of its vibrations give you energy, but the planets revolve around the sun, so here, in this little system, the rotating motion also appears.

a meditáció szintjei

az első amikor az agyban (a magban) és annak méretében meditálsz.
a második, amikor az egész testedben. ehhez jó megalkotni magadban a da vinci manpower képét és ezt forgatni minden irányban, a kezek és a lábak minden pozicióját kipróbálva.
ez később jól jön, amikor harc közben a chi-t irányítod, fókuszálod a testedben.
a harmadik a föld mérete, ez nem sokban különbözik a másodiktól, hiszen az anyánkkal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. amikor megvan a második, akkor azonnal megvan a harmadik is.
és így tovább, naprendszer >> galaxis >> végtelen.
azért jó ezeket a szinteket meghatároznod és gyakorolnod, mert így gyorsan tudsz váltani a szintek között.


levels of meditation

the first is when you meditate in the brain (core) and its size.
the second when your whole body. for this it is good to create the image of the da vinci manpower within yourself and rotate it in all directions, trying out all the positions of the hands and feet.
this comes in handy later when while fighting chi a> you control, you focus in your body.
the third is the size of the earth, it is not much different from the second, since we are in the closest relationship with our mother. when you have the second, you immediately have the third as well.
and so on, solar system >> galaxy >> infinite.
it’s good to define and practice these levels because that way you can quickly switch between levels.

manpower da vinci

spoiler: amikor megvan az első, akkor megvan az egész.


spoiler: when you have the first, you have the whole.

híd

google translator

említettem korábban, hogy valami összeolvadt az agyamban »
fusion in.fusion »

most megnéztem az agy felépítését, és ugye mondtam, hogy az origó a híd magasságában van, de a híd együtt dolgozik a kisaggyal.
nézzük meg a procikat, ami az agy másolata.
1 magos, 1 magos >> több magos
gondolom az agy felépítése hasonló a processzorokhoz.
előagy, kisagy 1 mag.
középagy 1 mag, de kiterjesztett képességekkel.
nagyagy 2 mag és végtelen virtuális mag, amit a terhelés szerint osztasz fel és a neoronháló szerint címzel. neuron-rácsszerkezet az agyadban.
a kisagyat úgy képzelem el, hogy az a legrégebbi hardver, mint régebben a lyukkártyás gépek. oda kell menni és betáplálni a kódot, hogy történjen valami.
amikor a meditációk során egyre mélyebbre merültem a testemben/elmémben, eljutottam a hídig és a kisagy, előagy részig.
azt hiszem a meditáció és a reverse eng során átvettem az irányítást a hídon.
a magban.


now i looked at the structure of the brain and i said the origin is at the height of the bridge but the bridge is working with the little brain.
let’s look at the procik, which is a copy of the brain.
1 seed, 1 seed >> more seed
i think the structure of the brain is similar to the processors.
forebrain, cerebellum 1 nucleus.
midbrain 1 core but with extended capabilities.
cerebellum 2 cores and infinite virtual cores, which you divide according to the load and address according to the neural network. neuronal lattice structure in your brain.
I imagine the cerebellum to be the oldest hardware like punch card machines used to be. you have to go there and enter the code to make something happen.
when I dived deeper and deeper into my body / mind during the meditations, I reached the bridge and the cerebellum, forebrain.
i think during meditation and reverse eng i took control of the bridge.
in the core.

drawing

az agy felépítése hasonló egy céghez.
ceo, felsővezetők, közép, stb.
az agyban úgyanígy működnek a dolgok, hiszen magunkat másoljuk.
tehát a kisagy a hídon, nem foglalkozik minden szarsággal, hanem a folyamatok, utasítások, akármi, megszűrve érkezik le hozzá.
nagyagy itt kavarodnak a gondolatok, szenzorok, minden szarság.
középvezető, középagy megszűri az infót és dönt a legtöbb dologban.
amit be kell adni a testednek vagy igazán fontos, az átmegy a hídon és a chief a kisagy-előagy dönt, hogy mehet-e.
ezt nem tudod megkerülni, ez a legöregebb hardver. ez a bázis, itt vannak a tudás magjai.
nem tudod feülírni vagyis mégis, hiszen az élet egy játék.
a játékokban léteznek csíterek.
ha ügyes vagy te is be tudod csapni a rendszert, csak nem tudom érdemes-e.


the structure of the brain is similar to a firm.
ceo, senior executives, middle, etc.
things work the same way in the brain as we copy ourselves.
so the cerebellum on the bridge does not deal with all shit, but the processes, instructions, whatever, come down to it filtered.
brainstorming, thoughts, sensors, all shit are mixed here.
middle manager, middle brain filters the info and decides on most things.
what needs to be given to your body or really important is to cross the bridge and the chief of the cerebellum-forebrain decides whether to go.
you can’t get around this, it’s the oldest hardware. this is the base, here are the seeds of knowledge.
you can’t overwrite it though though since life is a game.
there are cheats in the games.
if you’re smart you can trick the system too, i just don’t know if it’s worth it.

idő – nincsen véletlen

google translator

idő >> óra >> tik-tak || zen >> zene >> tak.tus
az idő kapcsolatban van a zenével.
a meditáció a zenével legyőzi az időt.

zen >> zene >> zenész | hang.szer >> ez nem egy tárgy, hanem egy kábítószer, ami a legkomolyabb cuccot hozza létre az agyadnak.


time >> clock >> tik-tak || zen >> music >> bars
time is related to music.
meditation with music overcomes time.

zen >> music >> musician | instrument >> it’s not an object, it’s a drug that creates the most serious stuff for your brain.

mind | mind
ész, elme | every
az aggyal, elmével össze lehet kapcsolni mindent és mindenkit.
szóval a szavakat angolról magyarra fordítod vagy vissza, de ha az angol szó kiejtése magyarul valami más jelentéssel bír, akkor azt is használhatod.
nincsen véletlen.
simple.


everything and everyone can be connected with the brain and mind.
so you translate the words from English to Hungarian or back, but if the pronunciation of the English word in Hungarian has some other meaning, you can also use it.
there is no chance.
simple.

érted halott pénz!!!


you mean dead money !!!

a halott pénz a rendszer része, amiért küzdök »

ismétlés

google translator

bocs, de nem emlékszem miket írtam már le és nincs kedvem visszanézni így lehet, hogy ismétlem magam.

“ismétlés a tudás anyja” | “írd le százszor”


sorry but i don’t remember what i’ve written before and i don’t feel like looking back so i might repeat myself.

“repetition is the mother of knowledge” “write it down a hundred times”

ideg|pályák

google translator

nézz körbe, minden ami előtted van egy darabka az ősi világból vagy az emberből magából.
többnyire azért maradtak meg vagy jöttek létre, mert jók és hasznosak.
figyeld meg ezeket és lásd meg, hol tudnád magadban alkalmazni.
autó|pálya >> biztonságos, nagy sávszélesség >> akkor az biztos jó, ha tuningolom az idegpályákat, hogy a fontosabb rendszerekre nagyobb sávszélesség, erőforrás, gyorsaság jusson.


look around, everything in front of you is a piece of the ancient world or of man himself.
they are mostly survived or created because they are good and useful.
observe these and see where you could apply them within yourself.
car | track >> safe, high bandwidth >> I’m sure it’s good to tune the nerve pathways to get more bandwidth, resources, speed to the more important systems.

a látásomat a nappal tuningolom és régebben szines fényekkel, az íriszen át az agyamba irányítva. || I tune my vision during the sun and used to have colored lights directed through the iris into my brain.

így a látásom sokkal “intenzívebb lett” nem élesebb, hanem érzékenyebb a fényre, így jobban látom a fény és árnyék játékát.
hallásom meg úgy, hogy figyelek (neszek) és különböző zenéket hallgatok.


so my vision became much “more intense” not sharper but more sensitive to light, so I can see the play of light and shadow better.
my hearing by listening (listening) and listening to different music.

itt is érzel! valami különlegeset, vibrálót, amitől borsódzik a hátad, lemented [égetés].


you feel it here too! something special, vibrant, that makes your back peas go down [burning].

az energia. >> a zene. >> a zen. >> a zen.ész.

szem|tengely

3d koordináta rendszer.
függöleges tengely gerinc [fel|le].
következő vízszintes tengely a szemtengely. a szem a legfőbb kapu a külvilágra, itt kapod a legtöbb és legteljesebb infót, ehhez kötöd a többi érzékszervből beérkezett adatot és ebből a összképből mented le az emlékeket.
horizont, határvonal a tudatosság és a tudat alatti között. olyan, minta amikor kiemelkedsz a vízből, ami a víz fölött van az a tudatosság, ami lent minden más [(előre|hátra)|(jobbra|balra)].
vannak állatok, amik majd 360 fokban tudják forgatni a szemőket. te meg a virtuális tengelyt tudod forgatni.
a tengelyeket az örgó körül megforgatok, kapsz 3 síkot. ezeket használod tükörként, határként, membránként.
az adatok egy rész átmegy a többi visszaverődik, ez persze attől függ, épp mit akarsz modellezni.
mint a photoshopban a layeren a szín és változó opacity.

ez az első köördináta rendszered. ezt méretezed.
nálam 3 fő van. a másodiknál az origó a szívem közepe. a harmadiknál a föld közepe. mehetsz tovább, mert végtelen lehet és van is, de ezeket kiemeltem, hogy gyorsan tudjak váltani a szintek között.
korábban minden méretet láttam egyszerre, amikor benne vagyok a káoszban, de ez veszélyes, mert hamar leszedálnak az orvosok illetve most épp rátok várok, így felesleges magasabb szinten.
sőt, most éppen az első szint a megfelelő, így több energiát koncentrálok rátok.

fokuz recordings

sunflower – napraforgó

a dns fa ugyanolyan, mint bármelyik fa.
ki tudja, honnan érkeztünk? || elkezdődik a ponttal >> halad >> elágazik.
mi kerültünk a csúcsra, de az oldalágak is fontosak, azon is van termés.
szüreteljük le [tudom, hogy csináljuk, csak gyorsabban és többet]
napraforgó. ennyit tud, de valamiért ez jó neki.
energiát kap >> convertál >> mag >> olaj >> energiát ad
nem tudom, milyen mértékben azonos a dns-ünk, de lehettünk volna mi is napraforgók.
akkor másoljuk le.
gyakorlás [ne nézz a napba! »], elmented az érzéseket [rezgések, hullámok] és, ha felidézed meditáció közben az emlékeket, akkor egyből kapcsolódsz a naphoz >> energia >> profit
később energiát adsz.

sunflower | napraforgó

ha megfigyeled, akkor látod, hogy szépen körbe rendeződve állnak a magok és a szirmok.
ez egy ilyen statikus kép az energiáról.
örvény, hurricán , galaxis >> forgás >> megforgatod és életre kell az energia egy magasabb szintje.
körben a szirmok, lehet rebegtetni rezegtetni, de ne feledd ez amúgy egy 3d szelet, ezt a forgó képet kell megmozgatni, mint egy egy giroszkópot, hogy betöltse a 3d-s teret.
etc.

sok forgatás, pörgetés után, ebből a napraforgó/giroszkóp képből, ha kimerevíted, lesz egy pitypang, csak cizelláltabb, minden ágpn sok kis pehely/csillag [neuron].
a közepe az origo, ezt elhelyezed az aurádban, célszerű az agyadban, a két félteke között/alatt [talán a hídba, fusion?].
csinálsz egy 3d koordináta rendszert és beméretezed benne a napot/energiát, de ugye itt bármekkora méretezést használhatsz, ezt tanultad a suliban.
ahogy haladsz, minden képről/lépcsőről ami tettszik és jónak érzed, csinálj mentést és csak utána lépj tovább.
így lesz egy lépcsőd az égbe, amin bármikor felszaladhatsz, ide-oda ugrálhatsz és visszaléphetsz.

megvan a rengeteg pont a pitypang virágában/fejében akkor az origóból kiindulva vonalazd tele, mint gyerekkorodban.
jó ötletnek tűnik pl az abc-t belevonalazni, a betűk tartalmaznak minden fontos alakzatot és az iskolában is ezzel kezded.
aztán egy analóg órát a mutatókkal. legalább mindig tuod majd mennyi az idő.
betűképek >> forgatás >> 3d >> vonalak mozgatása >> rajzolás az agyadban >> [drawing engine]