Skip to main content
Chaos Meditation Center

de régóta “keresem”

ez egy elég régi zene (1998) és mindig jól jött, ha energia kellett.
vagy ez a másik, amit már korábban is beraktam.

ha energia kell a meditációban, védelem, támadás, vagy csak egy ugrás a tudatlépcsőn, hallgass ilyen masszív zenéket.
a basszus jön bensődből, a szívcsakrádból, a szívedből.

érted a masszív, mély hangokkal megmozgatod a téridő szövetét (hullám), a magas hangokkal meg megtöröd a hullámot.
én így szoktam “keresni” az univerzumban.

az élet fája – energiaminták

google translator

ha sikerült behúrozni magad és életre kelteni az élet fáját a csakra rendszerrel, akkor ideje továbblépned.
ha az energiát a csak korona csakrától a gyökércsakráig áramoltatod, akkor nem vagy más, mint egy vezeték, de még az sem, mert az kétirányú.
ha megnézed az élet fáját, akkor láthatod, hogy a gyökérnél és a koronánál visszahajlik.


if you have managed to pull yourself in and bring to life the tree of life with the chakra system, it is time for you to move on.
if you flow the energy from the crown chakra only to the root chakra, you are nothing but a wire, but not even that, because it is bidirectional.
if you look at the tree of life, you can see it leaning back at the root and crown.

tree of life

ez egy visszacsatolás, de én nem így szoktam, vagyis persze ez az alapja.
a külső nagy ovális kirajzolja az aurát, de az energiahuzalok egy részét a testem közepébe csatolom vissza, alulról is és fölülről is, így kapok egy nyolcast, ami nálam a legvégső határ és elfordítva a végtelen jele.


it’s a feedback, but I’m not used to it, so of course that’s the basis.
the large oval on the outside draws the aura, but I attach some of the energy wires back to the center of my body, both from below and above, so I get an eight, which is the ultimate limit for me and is the sign of infinity.

“Space the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.It’s continuing mission,To explore strange new worlds,to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.”

mivel az energia mozog, a külsö oválist/oválisokat forgassuk meg, a legjobb, ha többet forgatsz ellentétes irányba.
a belső nyolcast, ami valójában egy sokszorozott nyolcas a csakrákon átvezetve (persze minden formája megvan), azt egy kicsit eltorzítva képzelem el vagyis a közepe nem egy pontba fut össze, hanem csak szemből nézve látszik így és beleszövöm a möbius szalag megjelenését, ami számomra a kontinuitást jelenti.
persze ez is forog a testemben, de nem csak függöleges helyzetben, hanem minden irányban, mint a giroszkóp.


since the energy is moving, rotate the outer oval (s), it is best to rotate more in the opposite direction.
the inner eight, which is actually a multiplied eight through the chakras (of course it has all its forms), I imagine it a little distorted, i.e. its middle does not run together at one point, but only looks like this from the front and weaves the appearance of the möbius strip, which for me means continuity.
of course it also rotates in my body, but not only in a vertical position, but in all directions like a gyroscope.

flying chakras

forgathatod a sikokból kimetszett köröket is, így kapsz egy elég komplex energiamintát, amit érdemes jól begyakorolni, mert ha ez megvan, akkor szinte bármit meg tudsz alkotni a meditáció közben.
itt egy gyermekded rajz erről az egészről.


you can also rotate circles cut out of the planks, giving you a fairly complex pattern of energy that is worth practicing well, because if you have it, you can create almost anything while meditating.
here is a drawing of your child about all this.

enery system

na közben eszembe jutott, hogy mentettem pár hasonló pint, ahol ezek sokkal jobban meg vannak rajzolva:


na meanwhile I remembered saving a few similar pints where they are much better drawn:

mentett pinek|saved pins »

honnan tudom, hogy működik?

google translator

láttam mri felvételt az agyról meditáció közben és látszott hogy történik valami (áramlás).
mondjuk ez csak megerősítés volt, mert ugye eleve magamtól kezdtem neki, erre gondoltam, ezt akartam, ezt éreztem, végigjártam? az utat, a tudatszinteket.
ilyenkor egész testemben rezgek, rezonálok.
amikor a fekete lyukra gondolok és azt “modellezem”, akkor lehúz a mélység, olyan mintha rámtennének egy hegyet.
megemelkedik a testhőmérséklet.
amikor nagyon “komolyan” mozgatom az energiát, akkor még jól meg is izzadok.
szóval, ha huzamosabb ideig meditálsz, ugyanolyan fontos a vízpótlás, mintha sportolnál valamit.


I saw an mri image of the brain while meditating and it looked like something was going on (flow).
let’s say it was just a confirmation, because I started for him from the beginning, that’s what I thought, that’s what I wanted, that’s what I felt, I walked the path, the way, the levels of consciousness.
then I vibrate and resonate all over my body.
when I think of the black hole and “model” it, the depth pulls down, it’s like putting a mountain on me.
body temperature rises.
when I move the energy very “seriously”, I even sweat well.
so if you meditate for an extended period of time, water replenishment is just as important as playing sports.

ideg|rendszer – behúrozás

google translator

erről részben beszéltem már korábban: szexelj sokat
ezzel a módszerrel felgyorsítod az áramlást a korona és a gyökércsakra között.
a gerincvelő a fő csatorna, gondolom valamilyen optikai / fény elven működik, mint a leggyorsabb hálózatok az életben, de ez csak egy fontos része az egésznek.
ahhoz, hogy teljesen kontrolláld a tested, be kell csatornázni.
karok, lábak, újjak, stb.
próbáld megmozdítani és elkapni azt a köztes pillanatot, amikor még nem mozdul és már mozdul, de igazából nem kell, hogy mozogjon, hanem csak az ingerületnek (parancsnak) kell végigfutnia a megfelelő pályákon és neked ezt kell feltérképezned.
ne feledd, meditálni akarunk, illetve energiát mozgatni az agyunkkal, nem pedig valójában mozogni.
egy idő után, ha jól csinálod, elkezded érezni az energia áramlását a testedben (mint amikor borsódzik a hátad, egy énektől, zenétől, stb).
megvannak a végpontok,utána rámehetsz a részletességre, hogy a teljes testedben meglegyenek a csatornák, amik amúgy mindig is megvoltak, csak nem foglalkoztál velük és nem használtad tudatosan.
kis gyakorlás és már bárhová el tudod iránytani az energiát a testedben, de az az érdekes, hogy a korábban felvázolt koordináta rendszerben, az egész testedben magad köré rajzolva, egy ponton ez az energia, elválik a testedtől és az aurádban (ami szerintem a körülötted lévő, általad keltett bioelektromos mező) keltesz hullámokat, meg persze azon is túl.
ez tulajdonképpen a chi energia és annak használata.
amikor harcolsz, akkor mozgatod a kezed, de közben egy mentális/energia csapást is mérsz az ellenfélre (ezt csak gondolom, mert ugye nem harcolok) és szerintem ezt úgy kell létrehozni, hogy többféle hullámot generálsz, és ezek együttese kell hogy megérkezzen a végpontba, amikor eléred a célt (hit).


I’ve talked about this in part before: have sex a lot
this method speeds up the flow between the crown and the root chakra.
the spinal cord is the main channel, I think it works on some optical / light principle as the fastest networks in life, but it’s just an important part of it all.
in order to have complete control over your body, it needs to be channeled.
arms, legs, fingers, etc.
try to move and capture the intermediate moment when it is not moving and is already moving, but it doesn’t really have to move, only the stimulus (command) has to run through the appropriate trajectories and you have to map this out.
remember, we want to meditate or move energy with our brains, not actually move.
after a while, if you do it right, you will start to feel the flow of energy in your body (like when your back is peasing, from a song, music, etc.).
you have the endpoints, then you can go into detail to have the channels throughout your body that have always been there anyway, you just didn’t deal with them and didn’t use them consciously.
a little practice and you can direct the energy anywhere in your body, but the interesting thing is that in the coordinate system outlined earlier, drawn around you throughout your body, at this point this energy separates from your body and your aura (which I think is around you). , the bioelectric field you create) makes waves, and of course beyond that.
it is actually chi energy and its use.
when you fight, you move your hand, but in the meantime you also hit a mental / energy blow on your opponent (I just think so because I’m not fighting) and I think this should be created by generating multiple waves and a combination of these to arrive at the end point, when you reach the goal (faith).

Solar system

ha kontrollálod az energiát, akkor már tudsz is másoknak küldeni (reiki).


if you control the energy, you can already send it to others (reiki).