Categories
fact

honnan tudom, hogy működik?

google translator

láttam mri felvételt az agyról meditáció közben és látszott hogy történik valami (áramlás).
mondjuk ez csak megerősítés volt, mert ugye eleve magamtól kezdtem neki, erre gondoltam, ezt akartam, ezt éreztem, végigjártam? az utat, a tudatszinteket.
ilyenkor egész testemben rezgek, rezonálok.
amikor a fekete lyukra gondolok és azt “modellezem”, akkor lehúz a mélység, olyan mintha rámtennének egy hegyet.
megemelkedik a testhőmérséklet.
amikor nagyon “komolyan” mozgatom az energiát, akkor még jól meg is izzadok.
szóval, ha huzamosabb ideig meditálsz, ugyanolyan fontos a vízpótlás, mintha sportolnál valamit.


I saw an mri image of the brain while meditating and it looked like something was going on (flow).
let’s say it was just a confirmation, because I started for him from the beginning, that’s what I thought, that’s what I wanted, that’s what I felt, I walked the path, the way, the levels of consciousness.
then I vibrate and resonate all over my body.
when I think of the black hole and “model” it, the depth pulls down, it’s like putting a mountain on me.
body temperature rises.
when I move the energy very “seriously”, I even sweat well.
so if you meditate for an extended period of time, water replenishment is just as important as playing sports.

Categories
.hink.in.g fact method

ideg|rendszer – behúrozás

google translator

erről részben beszéltem már korábban: szexelj sokat
ezzel a módszerrel felgyorsítod az áramlást a korona és a gyökércsakra között.
a gerincvelő a fő csatorna, gondolom valamilyen optikai / fény elven működik, mint a leggyorsabb hálózatok az életben, de ez csak egy fontos része az egésznek.
ahhoz, hogy teljesen kontrolláld a tested, be kell csatornázni.
karok, lábak, újjak, stb.
próbáld megmozdítani és elkapni azt a köztes pillanatot, amikor még nem mozdul és már mozdul, de igazából nem kell, hogy mozogjon, hanem csak az ingerületnek (parancsnak) kell végigfutnia a megfelelő pályákon és neked ezt kell feltérképezned.
ne feledd, meditálni akarunk, illetve energiát mozgatni az agyunkkal, nem pedig valójában mozogni.
egy idő után, ha jól csinálod, elkezded érezni az energia áramlását a testedben (mint amikor borsódzik a hátad, egy énektől, zenétől, stb).
megvannak a végpontok,utána rámehetsz a részletességre, hogy a teljes testedben meglegyenek a csatornák, amik amúgy mindig is megvoltak, csak nem foglalkoztál velük és nem használtad tudatosan.
kis gyakorlás és már bárhová el tudod iránytani az energiát a testedben, de az az érdekes, hogy a korábban felvázolt koordináta rendszerben, az egész testedben magad köré rajzolva, egy ponton ez az energia, elválik a testedtől és az aurádban (ami szerintem a körülötted lévő, általad keltett bioelektromos mező) keltesz hullámokat, meg persze azon is túl.
ez tulajdonképpen a chi energia és annak használata.
amikor harcolsz, akkor mozgatod a kezed, de közben egy mentális/energia csapást is mérsz az ellenfélre (ezt csak gondolom, mert ugye nem harcolok) és szerintem ezt úgy kell létrehozni, hogy többféle hullámot generálsz, és ezek együttese kell hogy megérkezzen a végpontba, amikor eléred a célt (hit).


I’ve talked about this in part before: have sex a lot
this method speeds up the flow between the crown and the root chakra.
the spinal cord is the main channel, I think it works on some optical / light principle as the fastest networks in life, but it’s just an important part of it all.
in order to have complete control over your body, it needs to be channeled.
arms, legs, fingers, etc.
try to move and capture the intermediate moment when it is not moving and is already moving, but it doesn’t really have to move, only the stimulus (command) has to run through the appropriate trajectories and you have to map this out.
remember, we want to meditate or move energy with our brains, not actually move.
after a while, if you do it right, you will start to feel the flow of energy in your body (like when your back is peasing, from a song, music, etc.).
you have the endpoints, then you can go into detail to have the channels throughout your body that have always been there anyway, you just didn’t deal with them and didn’t use them consciously.
a little practice and you can direct the energy anywhere in your body, but the interesting thing is that in the coordinate system outlined earlier, drawn around you throughout your body, at this point this energy separates from your body and your aura (which I think is around you). , the bioelectric field you create) makes waves, and of course beyond that.
it is actually chi energy and its use.
when you fight, you move your hand, but in the meantime you also hit a mental / energy blow on your opponent (I just think so because I’m not fighting) and I think this should be created by generating multiple waves and a combination of these to arrive at the end point, when you reach the goal (faith).

Solar system

ha kontrollálod az energiát, akkor már tudsz is másoknak küldeni (reiki).


if you control the energy, you can already send it to others (reiki).

Categories
.hink.in.g fact method

a meditáció – a zen elérése

google translator

fókuszáld az energiád egy pontba >> origo
rajzolás
pont
pont.pont | egyenes (2d) >> forgatás | gömb (3d)
pont.pont.pont | háromszög (2d)
pont.pont.pont.pont | négyszög (2d) | tetraéder (3d) >> forgatás


focus your energy on one point & gt; & gt; origo
drawing
point
point.point straight (2d) & gt; & gt; shooting sphere (3d)
point.point.point triangle (2d)
point.point.point.point rectangle (2d) tetrahedron (3d) & gt; & gt; shooting

tetraéder
tetraéder

pont.pont.pont.pont.pont | piramis >> forgatás

etc.

sokszorozás, tükrözés, részletesség, útvonalak >> fagyasztás, fénykép, tömörítés >> újrakezdés

amikor már (több) ezerszer megcsináltad, megérted megérzed a végtelent.
amikor eljön ez a pont, és belátod, hogy felesleges tovább terjedned, akkor az egészet (útvonalak, alakzatok, energia, minden) csatold vissza az origóba.
elengeded a végtelen hajszát, kilépsz a káoszból és szétárad benned a határtalan nyugalom.
na ez lesz a zen érzés.
amikor megérted, hogy a végtelen közepén ülsz, “körbevesznek a jóbarátok”, színek, állatok, növények, ülsz a paradicsomban és rájössz, hogy az idő nem számít, nem is létezik, te találtad ki, de igazából nincs rá szükséged.
ez egy pillanat, amikor minden lecsendesül, de nem üresség, hanem minden egyben van.
persze hamarosan újraindul minden, neszek, hangok, de már egy más ember vagy.
ezután már magabiztosan használod az energiát.


point.point.point.point.point pyramid >> rotation

etc.

duplication, mirroring, detail, routes >> freeze, photo, compress >> restart

when you’ve done it (thousands) times, you understand you understand the infinite.
when this point comes and you realize that it is unnecessary to spread further, you attach the whole thing (paths, shapes, energy, everything) back to the origin.
you let go of the endless chase, you step out of the chaos and the boundless serenity spreads within you.
well this will be the zen feeling.
when you understand that you are sitting in the middle of the infinite, “surrounded by good friends,” colors, animals, plants, you are sitting in paradise and you realize that time doesn’t matter, it doesn’t even exist, you figured it out, but you don’t really need it.
it is a moment when everything calms down, but not emptiness, but everything is in one.
of course everything will restart soon, ness, sounds, but you are already a different person.
then you are already using the energy with confidence.

Categories
.hink.in.g fact

híd

google translator

említettem korábban, hogy valami összeolvadt az agyamban »
fusion in.fusion »

most megnéztem az agy felépítését, és ugye mondtam, hogy az origó a híd magasságában van, de a híd együtt dolgozik a kisaggyal.
nézzük meg a procikat, ami az agy másolata.
1 magos, 1 magos >> több magos
gondolom az agy felépítése hasonló a processzorokhoz.
előagy, kisagy 1 mag.
középagy 1 mag, de kiterjesztett képességekkel.
nagyagy 2 mag és végtelen virtuális mag, amit a terhelés szerint osztasz fel és a neoronháló szerint címzel. neuron-rácsszerkezet az agyadban.
a kisagyat úgy képzelem el, hogy az a legrégebbi hardver, mint régebben a lyukkártyás gépek. oda kell menni és betáplálni a kódot, hogy történjen valami.
amikor a meditációk során egyre mélyebbre merültem a testemben/elmémben, eljutottam a hídig és a kisagy, előagy részig.
azt hiszem a meditáció és a reverse eng során átvettem az irányítást a hídon.
a magban.


now i looked at the structure of the brain and i said the origin is at the height of the bridge but the bridge is working with the little brain.
let’s look at the procik, which is a copy of the brain.
1 seed, 1 seed >> more seed
i think the structure of the brain is similar to the processors.
forebrain, cerebellum 1 nucleus.
midbrain 1 core but with extended capabilities.
cerebellum 2 cores and infinite virtual cores, which you divide according to the load and address according to the neural network. neuronal lattice structure in your brain.
I imagine the cerebellum to be the oldest hardware like punch card machines used to be. you have to go there and enter the code to make something happen.
when I dived deeper and deeper into my body / mind during the meditations, I reached the bridge and the cerebellum, forebrain.
i think during meditation and reverse eng i took control of the bridge.
in the core.

drawing

az agy felépítése hasonló egy céghez.
ceo, felsővezetők, közép, stb.
az agyban úgyanígy működnek a dolgok, hiszen magunkat másoljuk.
tehát a kisagy a hídon, nem foglalkozik minden szarsággal, hanem a folyamatok, utasítások, akármi, megszűrve érkezik le hozzá.
nagyagy itt kavarodnak a gondolatok, szenzorok, minden szarság.
középvezető, középagy megszűri az infót és dönt a legtöbb dologban.
amit be kell adni a testednek vagy igazán fontos, az átmegy a hídon és a chief a kisagy-előagy dönt, hogy mehet-e.
ezt nem tudod megkerülni, ez a legöregebb hardver. ez a bázis, itt vannak a tudás magjai.
nem tudod feülírni vagyis mégis, hiszen az élet egy játék.
a játékokban léteznek csíterek.
ha ügyes vagy te is be tudod csapni a rendszert, csak nem tudom érdemes-e.


the structure of the brain is similar to a firm.
ceo, senior executives, middle, etc.
things work the same way in the brain as we copy ourselves.
so the cerebellum on the bridge does not deal with all shit, but the processes, instructions, whatever, come down to it filtered.
brainstorming, thoughts, sensors, all shit are mixed here.
middle manager, middle brain filters the info and decides on most things.
what needs to be given to your body or really important is to cross the bridge and the chief of the cerebellum-forebrain decides whether to go.
you can’t get around this, it’s the oldest hardware. this is the base, here are the seeds of knowledge.
you can’t overwrite it though though since life is a game.
there are cheats in the games.
if you’re smart you can trick the system too, i just don’t know if it’s worth it.

Categories
.hink.in.g fact

ideg|pályák

google translator

nézz körbe, minden ami előtted van egy darabka az ősi világból vagy az emberből magából.
többnyire azért maradtak meg vagy jöttek létre, mert jók és hasznosak.
figyeld meg ezeket és lásd meg, hol tudnád magadban alkalmazni.
autó|pálya >> biztonságos, nagy sávszélesség >> akkor az biztos jó, ha tuningolom az idegpályákat, hogy a fontosabb rendszerekre nagyobb sávszélesség, erőforrás, gyorsaság jusson.


look around, everything in front of you is a piece of the ancient world or of man himself.
they are mostly survived or created because they are good and useful.
observe these and see where you could apply them within yourself.
car | track >> safe, high bandwidth >> I’m sure it’s good to tune the nerve pathways to get more bandwidth, resources, speed to the more important systems.

a látásomat a nappal tuningolom és régebben szines fényekkel, az íriszen át az agyamba irányítva. || I tune my vision during the sun and used to have colored lights directed through the iris into my brain.

így a látásom sokkal “intenzívebb lett” nem élesebb, hanem érzékenyebb a fényre, így jobban látom a fény és árnyék játékát.
hallásom meg úgy, hogy figyelek (neszek) és különböző zenéket hallgatok.


so my vision became much “more intense” not sharper but more sensitive to light, so I can see the play of light and shadow better.
my hearing by listening (listening) and listening to different music.

itt is érzel! valami különlegeset, vibrálót, amitől borsódzik a hátad, lemented [égetés].


you feel it here too! something special, vibrant, that makes your back peas go down [burning].

az energia. >> a zene. >> a zen. >> a zen.ész.

Categories
fact

szem|tengely

3d koordináta rendszer.
függöleges tengely gerinc [fel|le].
következő vízszintes tengely a szemtengely. a szem a legfőbb kapu a külvilágra, itt kapod a legtöbb és legteljesebb infót, ehhez kötöd a többi érzékszervből beérkezett adatot és ebből a összképből mented le az emlékeket.
horizont, határvonal a tudatosság és a tudat alatti között. olyan, minta amikor kiemelkedsz a vízből, ami a víz fölött van az a tudatosság, ami lent minden más [(előre|hátra)|(jobbra|balra)].
vannak állatok, amik majd 360 fokban tudják forgatni a szemőket. te meg a virtuális tengelyt tudod forgatni.
a tengelyeket az örgó körül megforgatok, kapsz 3 síkot. ezeket használod tükörként, határként, membránként.
az adatok egy rész átmegy a többi visszaverődik, ez persze attől függ, épp mit akarsz modellezni.
mint a photoshopban a layeren a szín és változó opacity.

ez az első köördináta rendszered. ezt méretezed.
nálam 3 fő van. a másodiknál az origó a szívem közepe. a harmadiknál a föld közepe. mehetsz tovább, mert végtelen lehet és van is, de ezeket kiemeltem, hogy gyorsan tudjak váltani a szintek között.
korábban minden méretet láttam egyszerre, amikor benne vagyok a káoszban, de ez veszélyes, mert hamar leszedálnak az orvosok illetve most épp rátok várok, így felesleges magasabb szinten.
sőt, most éppen az első szint a megfelelő, így több energiát koncentrálok rátok.

fokuz recordings

Categories
.hink.in.g fact

sunflower – napraforgó

a dns fa ugyanolyan, mint bármelyik fa.
ki tudja, honnan érkeztünk? || elkezdődik a ponttal >> halad >> elágazik.
mi kerültünk a csúcsra, de az oldalágak is fontosak, azon is van termés.
szüreteljük le [tudom, hogy csináljuk, csak gyorsabban és többet]
napraforgó. ennyit tud, de valamiért ez jó neki.
energiát kap >> convertál >> mag >> olaj >> energiát ad
nem tudom, milyen mértékben azonos a dns-ünk, de lehettünk volna mi is napraforgók.
akkor másoljuk le.
gyakorlás [ne nézz a napba! »], elmented az érzéseket [rezgések, hullámok] és, ha felidézed meditáció közben az emlékeket, akkor egyből kapcsolódsz a naphoz >> energia >> profit
később energiát adsz.

sunflower | napraforgó

ha megfigyeled, akkor látod, hogy szépen körbe rendeződve állnak a magok és a szirmok.
ez egy ilyen statikus kép az energiáról.
örvény, hurricán , galaxis >> forgás >> megforgatod és életre kell az energia egy magasabb szintje.
körben a szirmok, lehet rebegtetni rezegtetni, de ne feledd ez amúgy egy 3d szelet, ezt a forgó képet kell megmozgatni, mint egy egy giroszkópot, hogy betöltse a 3d-s teret.
etc.

sok forgatás, pörgetés után, ebből a napraforgó/giroszkóp képből, ha kimerevíted, lesz egy pitypang, csak cizelláltabb, minden ágpn sok kis pehely/csillag [neuron].
a közepe az origo, ezt elhelyezed az aurádban, célszerű az agyadban, a két félteke között/alatt [talán a hídba, fusion?].
csinálsz egy 3d koordináta rendszert és beméretezed benne a napot/energiát, de ugye itt bármekkora méretezést használhatsz, ezt tanultad a suliban.
ahogy haladsz, minden képről/lépcsőről ami tettszik és jónak érzed, csinálj mentést és csak utána lépj tovább.
így lesz egy lépcsőd az égbe, amin bármikor felszaladhatsz, ide-oda ugrálhatsz és visszaléphetsz.

megvan a rengeteg pont a pitypang virágában/fejében akkor az origóból kiindulva vonalazd tele, mint gyerekkorodban.
jó ötletnek tűnik pl az abc-t belevonalazni, a betűk tartalmaznak minden fontos alakzatot és az iskolában is ezzel kezded.
aztán egy analóg órát a mutatókkal. legalább mindig tuod majd mennyi az idő.
betűképek >> forgatás >> 3d >> vonalak mozgatása >> rajzolás az agyadban >> [drawing engine]

Categories
.hink.in.g fact method

up|grade – develop your kundalini energy

google translate »

i talked about kundalini energy earlier
if you feel this and already handle it well and practice a lot you feel like it could be more.
most of the literature on the subject likens it to a tangled snake waiting to awaken.

I wrote earlier about how I feel a jellyfish sitting on my head

the tentacles of the jellyfish rotate around my head.

kalácsfonás | cake weaving

képzeld el, hogy nem egy kígyó van, hanem annyi ahány szintet elértél a tudatodban | imagine that there is not a snake, but as many levels as you have reached in your consciousness

Kalácsfonás

szépen többszörözöd a kígyókat és megfonod, mint egy kalácsot | you multiply the snakes nicely and braid them like a cake >> búzakalász | wheatear

Búzakalász

de ugye nem statikus, hanem mozog, mint az energia (forog, pörög) | but it’s not static, it’s moving like energy (spinning) >> körhinta | carousel

—————————————–

szuper! ez a teste az élet fájának | super! it is the body of the tree of life

life of tree

——————————————————

az alul és felül szabadon lógó szálak a gyökerek és a korona | the free and hanging threads at the bottom and top of the roots and crown

alul a gyökerekkel csatlakozz a földanyához | join the earth mother with the roots at the bottom
fölül csatlakozz a nap apához | join father sun from above
forgasd meg az egészet, mert az energia állandóan mozog | turn it all around because the energy always moving
mozgasd fentről le és lentről fel | move from top to bottom and from bottom to top >> bidirectional, full duplex
——————————————————————
ha érzed ezt, akkor kész vagy az első szinttel | if you feel this, you are done with the first level
már majdnem kész vagy a teljes csakra rendszerrel | you are almost done with the full chakra system
csak be kell pozicionálni a részeket | you just need to position the parts

hehe, ha kész vagy az első szinttel, akkor valójában elérted az összeset | hehe, when you’re done with the first level, you’ve actually achieved it all
amikor eléred (megérted) a pontot egyben eléred a végtelent | when you reach the point (you understand) you also reach infinity

Categories
.hink.in.g fact method

mi kell egy meditációhoz – base skills for meditation

google translate »

nagyjából középiskolai ismeretek – [pretty much high school knowledge]

  • fizika (hullámok, anyag tulajdonságai, atomok, etc) | phisics (waves,properties of matter, atoms)
  • matematika (geometria, függvények, mennyiségek, halmazok, csoportok, pont/végtelen, egyszerűsítés, koordináta rendszer, etc) – (geometry, functions, quantities, sets, groups, point/infinite, simplification, coordinate system, etc)
  • földrajz (naprendszer) | geography (solar system)
  • biológia (agy felépítése, idegrendszer, keringés, dns, sejt) – biology (brain structure, nervous system, circulation, dna, cell)
  • számítástechnika – programozási alapismeretek (függvények, adatbázis, cimkézés), fogalmak (másolás, párhuzamos feldolgozás, mag, stb), processzor felépítése [programming basics, copy, clone, core, paralell processing, etc], visszafejtés – [reverse engineering]

mathematics faculty from high school the swiss army knife >> egyszerűsítés – simplification
coordinate system, geometry, shapes >> it all starts with a dot >> origo
tekerd vissza az időt, ősrobbanás | turn back the time, big bang >> you reach the point >> origo
biológia, fizika >> haladj a kisebb felé | biology, physics, biology physics >> move towards the smaller one >> you reach the smallest part >> origo
számítástechnika, programok, visszafejtés >> a kód belsejáben 1,0 [be/ki] | computer technology, programming, reverse en >> inside the code 1,0 [on/off]

off >> no|thing
on >> on|thing

add E 2 on >> on.E|thing >> some|thing
szóval egyszer csak lett itt valami, amint energiát adtunk a ponthoz | so suddenly there was something here as soon as we added energy to the point

gondolkodás | thinking >> separate >> thin|king [yes its me, because i have nothing]

one >> pronounciation in hungarian >> van | létezik (van synonym) >> exists

we are one

simple minds

Categories
.hink.in.g fact method pieces

my actual size is what i like these days

using google translate »
i said i have 7 universes.
i had a feeling before that some danger was is coming.
so i stood for days at the gates of the world ready to fight.other ver.zion


they were then taken to the hospital very quickly.
several times for my parents once for my friends.
so for the last 22 years i’ve pushed a lot of energy into the system and people.
they were caught several times.
anticipation and lower level operation.
waiting.
plenty of system checks and practice.
elevated energy levels from time to time.
waiting for response.
plenty of system checks and practice.
i was careful because i had already sucked the response several times.
for i understood that ye would not change in three days as i believed.
i tried to stay human on your levels.
but it took a lot of time for my brain.
i feel it would have been a sample of 22 million years.
but nowadays.
i got a pretty strong response from you.
on tv in commercials and shows.
in music and video clips.
in the lights and waves.
i raised my energy level.
but not to seven universe level.
hmm just sometimes for a little peak 😉
i’m a little bigger than you.
because i practiced a lot.
so my aura is as big as the zodiac.
so i am on a zodiac level these days.
i’m waiting for the jump.
and i feel really good.but don’t worry.
i will to try to lift you up to myself.
if we are enough at the higher level and we want to.
i jump to the nearby star system with you.
because im a driver.
drifting with stars.
where is the target?