Skip to main content
Chaos Meditation Center

missile command

ez nem az a post, amire az előbb utaltam, de nagyon hasznos, és régóta be akartam tenni ezt a játékot. ez egy kiegészítés shivához, meg a harchoz. akkor most felejtsd el, hogy shivaként táncolok. az csak akkor van, amikor bulizok vagy sok időm van és egy kezdővel harcolok.

nézd meg ezt az ősi játékot, nagyon egyszerű, de közben nagyon nehéz és sok mindenre megtanít. a földet véded egy támadás ellen, ami minden irányból érkezik. számít az irány, a sebesség a távolság, és a támadó erő nagysága és az idő, mikor mit hová teszel le. ez egy valódi háborús játék. mondtam, hogy a mély, selymes basszussal teszek le a térben különböző pontokat, amiket ott kinyitok. ez olyan, mint amikor az univerzum megszületett egy pontban és megnőtt, hasonló működés, csak más funkció. előre kell gondolkodni és nagyon gyorsan számolni. nem egyszerű.

nincsenek hullámok, támadnak, te védekezel, kijelölöd a pontot a térben és egyenesen odabaszol. nincs idő tökölni, mert elbukod.


google translate >>


this is not the post I was referring to before, but it’s very useful, I’ve been wanting to put this game in for a long time. it is an addition to shiva and the fight. then forget me dancing as shiva now. it’s only when I’m partying or have a lot of time and I’m fighting a beginner.

check out this ancient game, it’s very simple, but at the same time, it’s very difficult and teaches you a lot. you defend the land against an attack that comes from all directions. what matters is the direction, the speed, the distance, and the size of the attacking force and the time, when you put what where. this is a real war game. I said that with the deep, silky bass, I set different points in the space, which I open there. it is like when the universe was born in one point and grew, similar operation, only different function. you have to think ahead and calculate very quickly. not simple.

there are no waves, they attack, you defend, mark the point in space and fuck straight there. there is no time to screw up because you will fail.

Iris, drawing

ez arról szól, hogyan és merre keringetem az energiát magamban.

a két szemed a bemenet (és a kimenet egyben), középen mögötte és kicsit felette az origó, keresztben egy enyhén ívelt “egyenes” a horizont, két oldalt a halántékod, ami persze inkább kimenet. oda keresztbe beleszúrsz egy dárdát, ami átmegy az origón.

az eneregiát a szemgolyó körül forgatom. a pupillát középen, ami olyan, mint egy fekete lyuk, körülötte a szivárványhártya és mintha a kör sugarát forgatnám körbe. először csak lassan, majd egyre gyorsabban. ha már elég érzékeny vagy, mert már jobban ismered az idegrendszered, akkor érezni fogod a szemgolyót, ezt mint egy gömböt körbe tudod rajzolni és megforgatni, mint egy bolygót. ezen a rendszeren ki-be tudod áramoltatni az energiát, olyan, mintha zoomolnál. azt is csinálom, hogy a két szemgolyó körül között forgatok egy kört. a körnek van sugara és átmerője, így épp azt rajzolom ki, amire szükségem vagy amihez kedvem van.

a a halántékon átmenő egyenest arra használom, hogy köré rajzoljak egy vagy több hullámot. a kilépő pontnál kezdődik és végigfut az egyenesen. ha megszületett a hullám, akkor ezt az egészet elkezded forgatni az origó körül. kapsz egy hullámzó lemezt. fölötte van az egész agyad, ez lerajzolva hasonlít egy pampalini kalapra. ez azért is jó, mert meditáció közben egy nagy vadásznak képzelheted magad. persze ezt nem csak síkban tudod forgatni, hanem minden irányban, mint valami giroszkóp mozgás.

ez az egyenes tarthat a végtelenbe, de nekem van egy rövid energiakör az origó, a halánték és az írisz között. ennek az energiája mindig változó, attól függ mit akarok csinálni.

az origóból kiindulva hátul lefelé a gerinced mentén áramlik az energia, mint a hajszálak, egy ló sörénye vagy a medúzák csápjai. ezeket a szálakat a kalap karimája körül tudod forgatni.

a horizont és a kalap búrája között elöl van a homloklebeny, ez olyan, mint egy ívelt kijelző, mint valami fókusz. itt tervezem meg a meditációt és utazás közben ide vizualizálok. mivel a szívcsakra környékén adom le az energiát, ezért a megalkotott építményeket, energiákat magam köré is leképezem, hogy nagyban is ott legyen körülöttem, de mindig az elmém vezérli az utazást. ha már elég sokat gyakoroltál, akkor ezt az egész mozgó meditációs képet, bárhová el tudod helyezni a térben és mellérakni egy másik működő bármit.

*kiegészítés: a halántékon az egyenes mentén nem csak kimegy az energia, hanem egy része vagy az egész lefolyik a tested körül. olyan, mintha egy fél henger lenne körülötted energiából. persze ez csak az alap, mint amikor felvértezed magad. ezt is forgathatod magad körül, kiegészítheted és időnként kell is. lehet két panel, négy, vagy csak a szálak külön. amikor a DNS-be akartam bejutni, majd utána abban “matattam”, akkor egy teljes henger volt körülöttem, közötte lefelé a gerinc mentén a spirál és a henger falán különböző ábrák.


google translate >>


it’s about how and where I circulate the energy in myself.

your two eyes are the input (and the output at the same time), the origin is in the middle behind and a little above it, the horizon is a slightly curved “straight” in the cross, your temples are on two sides, which of course is more of an output. you insert a spear crosswise there, which goes through the origin.

I rotate the energy around the eyeball. the pupil in the middle, which is like a black hole, surrounded by the iris and as if I were rotating the radius of the circle. first slowly, then faster and faster. if you are already sensitive enough, because you already know your nervous system better, then you will feel the eyeball, you can draw it around like a sphere and rotate it like a planet. on this system you can flow energy in and out, it’s like zooming. I also make a circle between the two eyeballs. the circle has a radius and depth, so I draw exactly what I need or feel like.

I use the straight line through the temple to draw one or more waves around it. it starts at the exit point and runs along the straight. if the wave is born, then you start rotating this whole thing around the origin. you get a wavy disc. your whole brain is above it, it looks like a pampalini hat when drawn. this is also good because you can imagine yourself as a big hunter during meditation. of course, you can rotate this not only in a plane, but in all directions, like a gyroscope movement.

this line can take me forever, but I have a short circle of energy between the origin, the temple and the iris. the energy of this is always changing, it depends on what I want to do.

starting from the origin, the energy flows down the back along your spine, like hair, a horse’s mane or the tentacles of jellyfish. you can twist these threads around the brim of the hat.

between the horizon and the brim of the hat is the frontal lobe, it is like a curved display, like some kind of focus. this is where I plan my meditation and visualize here during my travels. since I give off the energy around the heart chakra, I also map the created structures and energies around me, so that they are largely there around me, but my mind always guides the journey. if you’ve practiced enough, you can place this entire moving meditation image anywhere in the space and add anything else that works next to it.

*addition: the energy not only goes out along the straight line on the temple, but part or all of it flows down around your body. it’s like having a half cylinder of energy around you. of course this is just the base, like when you arm yourself. you can rotate this around yourself, you can supplement it and sometimes you have to. it can be two panels, four, or just the threads separately. when I wanted to get into the DNA, and then I “mathed” in it, there was a whole cylinder around me, with the spiral down along the spine and different figures on the wall of the cylinder.

routes

most találtam ezt az animációt és nagyon tetszik. mondtam, hogy egy visszafejtés alapján jutottam el ide, és ez videó nagyon jól bemutatja, hogy mire gondolok. középen a chip (CPU), körülötte az útvonalak, ahol áramlik az információ. ezt kell elképzelni a térben, kiegészítve azzal, hogy végtelen útvonal van.

Quý Thiện


google translate >>


I just found this animation and I really like it. I said that I got here based on a reverse engineering, and this video shows very well what I mean. in the center is the chip (CPU), around it are the paths where information flows. this must be imagined in space, supplemented by the fact that there is an infinite route.

maria sharapova

https://www.instagram.com/mariasharapova/

ő nagyon speciális nő nekem és különleges helyet foglal el az elmémben. régen leginkább a sportot néztem, mert az volt élőben és elég sok női tenisz ment a tv-ben. ez tök jó volt nekem, mert csinos lányok miniben táncoltak egy keretben, közben egy gömböt pörgettek és ütögettek szögekben.
szuper.
nyilván könnyen kiszúrtam maria-t, mert az “egyik” legszebb lány volt a mezőnyben, láttam rajta, hogy koncentrál, igyekszik, harcol, soha nem adja fel, könnyű volt azonosulni ezzel. elkezdtem “foglalkozni” vele és volt egy olyan szokása, hogy ökölbe szorított kézzel ütögette a combját, mintha energiát kérne és ez felhívás volt egy keringőre.
most akkor arról, hogy miért különleges. az US open volt az első valódi megerősítés nekem, minden klappolt és a végén mintha hallottam volna valami olyasmit, hogy “benne vagy a fejemben”. ezt nem tudom megerősíteni, lehet, hogy csak egy érzés volt, de ezért akkor teljesen kiemeltem a tömegből és magam mellé helyeztem, de nem csak úgy simán, hanem képzeletben összekötöztem magam vele. mintha állandóan fognám a kezét, ami egy szalaggal körbe lenne fonva, ugyanakkora volt, mint én, közöttünk valamiféle félig áteresztő tükör és mindent megpróbáltam áttükrözni neki.
minden pillanatban vele voltam, ha megsérült gyógyítottam, vele éltem, vele aludtam.
egy nagy probléma van ezzel, hogy ha akkor találkozunk, amikor egészséges vagyok és minden rendben, akkor mindent megnyer “nekem”, de hát sérült voltam és maximum 3 %-kon ketyegtem. ez azért gond, mert sharapova mindig a határokon mozgott. nézd vissza nyugodtan, nem középre üti a labdát, hanem a vonalra, de nálam nem volt meg az egyensúly és a precízió, így simán bevállalom, hogy a labdák többsége miattam lett out. ez azért rossz, mert annyira akartam őt támogatni, hogy ez a visszájára ütött. ezt nyugodtan hidd el nekem és utólag behúzhatsz pár tornagyőzelmet és 2-3 grand slamet neki.
az a baj, hogy ilyen direkt kötéseket csak akkor csinálok, ha biztos vagyok abban, hogy ez nagyon jó, és nagyon nehezen engedem el.
külön köszönöm neki, hogy mostanában több személyes tartalmat oszt meg az instán, mert még most is vele vagyok és követem, szeretem.
ez annyira különleges kötödés volt az elmémben, hogy 20 évig senkit se kötöttem így magamhoz, pár hónapja bekerült egy twitch lány, nem mondok nevet, mert ez igazából csak nekem érdekes.


google translate >>


she is a very special woman to me and holds a special place in my mind. I used to watch mostly sports because it was live and there was quite a lot of women’s tennis on TV. it was really good for me, because pretty girls in minis were dancing in a frame, while spinning a ball and hitting nails.
super.
I obviously spotted Maria easily, because she was “one” of the most beautiful girls in the field, I could see that she concentrates, tries, fights, never gives up, it was easy to identify with her. I started to “work” with him and he had a habit of hitting his thighs with clenched fists as if he was asking for energy and this was an invitation to a waltz.
now about why it is special. the US open was the first real confirmation for me, everything clicked and at the end it was as if I heard something like “you’re in my head”. I can’t confirm this, maybe it was just a feeling, but that’s why I took him out of the crowd and placed him next to me, but not just like that, but connected myself with him in imagination. as if I were constantly holding his hand, which was wrapped around a ribbon, he was the same as me, between us there was some kind of semi-permeable mirror and I tried to reflect everything to him.
I was with him every moment, when he was injured I healed him, I lived with him, I slept with him.
there is a big problem with this, that if we meet when I’m healthy and everything is fine, then he wins everything “for me”, but then I was injured and ticked at a maximum of 3%. this is a problem because Sharapova has always been on the edge. look back calmly, he doesn’t hit the ball in the middle, but on the line, but I didn’t have the balance and precision, so I simply admit that most of the balls were out because of me. it’s bad because I wanted to support him so much that it backfired. trust me and you can win a couple of tournaments and 2-3 grand slams for him afterwards.
the problem is that I only make such direct connections when I am sure that it is very good, and it is very difficult to let go.
I especially thank him for sharing more personal content on Instagram, because even now I’m with him and follow him, I love him.
it was such a special bond in my mind that I didn’t bond with anyone like that for 20 years, a few months ago a twitch girl joined, I won’t say her name, because it’s really only interesting to me.

vibe chemistry

ez egyszerű lesz és már magadtól is tudod, a kezdők miatt írom csak le.
a másik alap egység a szenzorok közül a hang, de az egy analóg cucc, ahol ugyan van valami digitális átalakító, de sokkal lassabb, kisebb a sávszélesség és kisebb a teljesítmény. ha ott matatok, maximum valami hullámot tudok benned generálni.
ez lehet, hogy megmozgat benned valamit, de nem igazán tudok vele alakzatokat rajzolni és innen kellene tovább haladni a grafikai rész felé.
azért nézem a zenei streameket, mert ott ugyanazt hallgatjuk és az alap vibrálás ugyanaz, nekem ezt csak ki kell egészítenem, ami sokkal egyszerűbb. ráadásul nem is kell, hogy megjelenjen benned a gömb, a piramis vagy a kocka vagy bármi, simán csak próbálok ráerősíteni az úgyis keletkező pozitív vibrálásra, hogy jó érzéssel térj haza és legközelebb is ott legyél. több pozitív vibrálás, nagyobb erő, több negatív szart tudok ellensúlyozni.
mondtam már, hogy nem kell mindenkinek ilyen meditációs mesternek lennie, csak érezd jól magad, közben én majd használom az agyadat.
nem magamért, hanem miattad, mert tudom, hogy ez jó lesz neked.
tisztelet az összes fesztiválnak és az összes streamernek. együtt változtatjuk meg a világot.

*kiegészítem.
a zenészeknek, a sportolóknak, a hírolvasóknak és az összes embernek.
nekem minden és mindenki jó, kivéve a szart és valójában nincs is semmilyen szabály, csak ez az egy kivétel.
persze van egy ilyen fura dolog, hogy én döntöm el, hogy számomra mi a szar és te is úgyanúgy magadnak, de van egy nagy közös halmaz, ami mindenkinek jó, esetleg semmilyen és mi az, ami egyértelműen szar mindenkinek.

*kiegészítés 2
ezt csak a hekkelés nácik kedvéért, mert biztos ilyenek is vannak. a fesztivál népének simán csak megpróbálom emelni a vibráció szintjét, mintha együtt táncolnánk egy jó buliban, akiknek meg elkapom a szemét, azoknak próbálom upgradelni a hardverét.
amúgy az évek alatt több módszert is kidolgoztam, a szemen keresztül “behatolás” csak a hekkelés gyorsaságát és a pontosságát növeli, megy az máshogy is, mert a hasonló működésű terület valószínű nálad is ugyanott van.
biztos sokat beszélek erről a képzeletbeli dologról, de én hosszú évek óta ebben élek, ezt gyakorlom, ezt csinálom.


google translate >>


it will be simple and you already know it yourself, I’m only writing it for beginners.
the other basic unit among the sensors is the sound, but it is an analog thing, where there is a digital converter, but it is much slower, has a lower bandwidth and lower power. if I dance there, at most I can generate some wave in you.
this might stir something in you, but I can’t really draw shapes with it, and from here I should move on to the graphic part.
I watch the music streams because we listen to the same thing there and the basic vibration is the same, I just have to supplement this, which is much simpler. moreover, you don’t even need to have the sphere, the pyramid or the cube or anything, I’m just trying to reinforce the positive vibrations that are already created so that you return home with a good feeling and be there next time. more positive vibes, more power, I can counter more negative shit.
I already said that not everyone needs to be such a meditation master, just have fun, I’ll use your brain in the meantime.
not for myself, but for your sake, because I know it will be good for you.
respect to all festivals and streamers. together we will change the world.

*I will add.
for musicians, athletes, newsreaders and all people.
everything and everyone is good to me, except shit, and in fact there are no rules, only this one exception.
of course, there is such a strange thing that I decide what is shit for me and you decide for yourself as well, but there is a large common set that is good for everyone, maybe nothing and what is clearly shit for everyone.

*addition 2
this is only for the sake of hacking nazis, because there are certainly such. I just try to raise the vibration level of the people of the festival, as if we were dancing together at a good party, and I try to upgrade the hardware of those whose eyes I catch.
anyway, I have developed several methods over the years, “penetrating” through the eyes only increases the speed and accuracy of hacking, it can be done in other ways, because you probably have the same functional area in the same place.
I’m sure I talk a lot about this imaginary thing, but I’ve been living this, practicing this, doing this for many years.

I got a little carried away

fasza, akkor megint kisírtam magam egy időre, de peresze a lényeg megint kimaradt, mert kiakadtam és káromkodnom kellett.

a mai CPU-ban van egy alap frekvencia, ami a teljesítmény függvényében változik. a GPU-ban van matematikai és fizikai egység és végig arról beszéltem, hogy alakzatokat rajzolok a térbe, majd fizikával keltem életre, de nem ez a lényeg, hanem az FX egység.
még régebben mondtam, hogy az élet egy játék és, ha ismerjük a csalás kódot, akkor bármit megtehetünk. most sokkal inkább úgy gondolom, hogy erre nincs is szükség, hanem szépen felvázolod a térben az erővonalakat, megalkotsz pár buborékot, ami egy adott terület egyesített energiagömbje és elkezded használni azt a képességet, amivel egy játéban csinálod a trükköket. ha a számítógép valóban valamiféle másolat rólunk, akkor ennek bennünk is léteznie kell.
akkor most megismétlem, hogy ez bennem működik és ez nem véletlen, hanem ezt akarom csinálni, összekötni a rendszereket és mozgatni ezeket a térben és esetleg az időben. ezt érzem is magam körül. ez ilyen megremeg a tér és csúszik érzés és nem a fejemben, hanem körülöttem. nem tudom ezt bizonyítani, ezért próbálom az érzéseket átadni. meg azért is szeretném, hogy ha többen így tudnánk működni, mert simán lehet, hogy egyedül kevés vagyok ehhez. gondolj arra, hogy a játékra használt komolyabb gépekbe több videókártyát és akár processzort is betesznek. valamiféle emberi szuperszámítógépet próbálok létrehozni, és azért zavar a sok háború, gyűlölködés, éhezés vagyis a negatív energia, mert visszahúz. olyan ez, mint egy kártékony kód a rendszerben.

ezt az egészet akkor most felejtsd el, mert szinte biztos, hogy nem kell átrendezni a teret és valószínű, hogy az időt nem lehet módosítani, csak gyorsabban haladni benne azzal, hogy nagyobb teljesítményen járatod az agyad és hamarabb végzel a feladatokkal, de azért jó lenne ezt a képességet birtokolni.

egyébként gondolom nincs ilyen külön GPU, CPU a fejünkben, van valami központ, ahonna vezérled az egészet, idegrendszer, amin ide-oda küldöd a parancsokat és a neuronhálózat, amiben a különböző feladatokra dinamikusan allokálok erőforrásokat. ezért tudom az egész elmémet elérni és meditációra használni.


google translate >>


damn, then I cried myself out again for a while, but the point was missed again, because I freaked out and had to swear.

today’s CPU has a base frequency that changes depending on performance. the GPU has a math and physics unit and I talked all along about drawing shapes in space and then bringing them to life with physics, but that’s not the point, it’s the FX unit.
I said before that life is a game and if we know the cheat code, we can do anything. now I think much more that there is no need for this, but you nicely outline the lines of force in the space, create a few bubbles, which are the combined energy spheres of a given area and start using the ability with which you do the tricks in a game. if the computer is really some kind of copy of us, then it must also exist in us.
then now I repeat that this works in me and this is not accidental, but this is what I want to do, to connect the systems and move them in space and possibly in time. I feel this around me. this is how the space shakes and feels like it’s slipping, and not in my head, but around me. I can’t prove it, that’s why I’m trying to convey the feelings. I also wish that more of us could work this way, because I may simply not be enough for this alone. consider that more video cards and even processors are installed in more serious machines used for gaming. I’m I’m I’m trying to create some kind of human supercomputer, and the many wars, hatred, starvation, i.e. negative energy, bothers me because it pulls me back. it is like a malicious code in the system.

forget all of this for now, because it’s almost certain that you don’t need to rearrange the space and it’s likely that you can’t change the time, you can just move faster by making your brain work at a higher capacity and finish the tasks sooner, but it would be nice to have this ability.

anyway, I don’t think there is such a separate GPU or CPU in our heads, there is some center where you control everything, a nervous system, through which you send commands here and there, and a neural network, in which I dynamically allocate resources for different tasks. therefore I can access my whole mind and use it for meditation.

a little addition to this GPU thing

játszuk ezt az élet nevű játékot, hardcore módban, mert most mondom, hogy nincs olyan, hogy mentés, meg újjászületés, ezt felejtsd el. na szóval nekünk egy high-end harver van az agyunkban, ezt gondolom nem kell magyarázni, mert a galamb is ezt játsza, csak valamivel kisebb aggyal. szóval olyan, mintha a csúcstechnikával minecraftoznál, bőven van még benne tartalék. oké, gondolj a CPU-ra, a GPU-ra, meg csak úgy egy számítógépre. fizikai egység, matematikai, több mag, párhuzamos feldolgozás, logikai egység, FX egység és így tovább, keress rá a neten. ez mind benned van, én ezeket használom aktívan. mivel ráírok a valóságra, olyan, mintha írtam volna az élet játékhoz egy mod-ot.
https://store.steampowered.com/app/4000/Garrys_Mod/

oké és most csak hidd el, mert nem tudom bizonyítani, de ebben a játékban megállítottam az időt és kedvemre mozgatom az elemeket a térben és időben. amikor nagyobb teljesítményen dolgozm, akkor megremeg a tér körülöttem.

most nem fogsz szeretni, de leszarom, mindenki megbaszhatja a jó kurva anyját. pár dollárért szétbasszátok körülöttem a világot. remélem amikor megdöglesz, aranyba öntenek és úgy kerülsz a szemétdombra. gondolkozz már egy kicsit. annyira elkúrtatok mindent a pénz és a gazdagság miatt, hogy ha most mindent elkezdenél jól csinálni, kellene legalább száz év kijavítani.

most ide képzelj el egy kívételt, azokat akiket beraktam az elmémbe és azokat akiket berakhattam volna, de nem tudok róluk.

egyedül vagyok a sötétben, mindig, minden percben. érted dolgozom, nem azért mert annyira szeretlek, hanem mert te és én egy vagyunk, nem érted dolgozok, hanem az egyért, ami az én saját álmom, ami ez az egész világ és univerzum. én a jövőben élek és azt valósítom meg, de nem csak magamnak, hanem mindenkinek.


google translate >>


let’s play this game called life, in hardcore mode, because I’m telling you now that there is no such thing as rescue and rebirth, forget about that. so we have a high-end harver in our brains, I think there is no need to explain this, because the pigeon also plays it, only with a slightly smaller brain. so it’s like you’re minecrafting with high tech, it still has plenty to spare. ok, think cpu, gpu, and just a computer. physical unit, mathematical, multi-core, parallel processing, logical unit, FX unit and so on, search for it on the net. it’s all in you, I use them actively. since I’m writing on reality, it’s like writing a mod for the game of life.
https://store.steampowered.com/app/4000/Garrys_Mod/

ok and now just believe it, because I can’t prove it, but in this game I stopped time and I move the elements in space and time as I please. when I work at higher performance, the space around me shakes.

you won’t love me now, but I’m sorry, everyone can fuck the mother of the good whore. for a few dollars you will destroy the world around me. I hope when you die, they cast you in gold and you end up in the trash heap. think a little. you’ve screwed everything up so much because of money and wealth, that if you started doing everything right now, it would take at least a hundred years to fix it.

now imagine an exception here, the ones I put in my mind and the ones I could have put in, but I don’t know about them.

I’m alone in the dark, all the time, every minute. I work for you, not because I love you so much, but because you and I are one, I work not for you, but for the one, which is my own dream, which is the whole world and universe. I live in the future and realize it, but not only for myself, but for everyone.

how to use your mind

ez se túl komplikált, pont ugyanúgy, ahogy az AI-t programozod. én elég sok erőforrást és területet elérek vagy legalábbis azt hiszem, de nem érdekelnek a mély számítások, az eredményre vagyok kíváncsi. szóval meghatározom és körülírom a feladatot, majd várom, hogy a gép kidobja az eredményt. gondolom veled is el előfordult, hogy valamilyen problémára nem tudtad a megoldást, lefeküdtél, de még azon töprengtél, elaludtál és amikor felkeltél kész volt a megoldás.
mondtam, hogy ez az egész egy sima visszafejtéssel kezdődött, nézz körbe, gondold át, hogy működik a számítógép, az operációs rendszer, a folyamatok és használd ezeket tudatosan, hiszen ezekkel az eszközökkel és programokkal magadat másolod.


google translate >>


it’s not too complicated, exactly the same way you program AI. I reach quite a lot of resources and areas, or at least I think so, but I’m not interested in deep calculations, I’m curious about the result. so I define and outline the task, and then wait for the machine to throw out the result. I think it has also happened to you that you didn’t know the solution to a problem, you went to bed, but you were still thinking about it, you fell asleep and when you woke up, the solution was ready.
I said that it all started with a simple reverse engineering, look around, think about how the computer, the operating system, the processes work and use them consciously, because with these tools and programs you are copying yourself.

graphic processing unit (GPU)

mondtam korábban, hogy ne nézz bele a szemembe, mert ellopom a lelked. persze igazából nem, hanem ott próbálok bejutni az elmédbe, hogy egy kicsit tuningoljam a rendszered. azt is mondtam, hogy az orrnyereg környékén kb a horizont vonalában van egy belső pont, ami az origó, ami köré rajzolok meditáció közben. szóval ezen az útvonalon “behatolva” éred el a grafikus központot és azt hiszem az összes többit is az elmédben. gondolj arra, hogy minden nagy igényű számításhoz a GPU-t használjuk, bányászat, renderelés, mesterséges intelligencia.
valójában az egyik nagy teljesítményű egységet egy más feladatra használok. amikor becsukom a szemem, olyan, mintha kilőnék pár programot az operációs rendszerben, mert több FPS-re van szükségem a játékban. persze, ha ezt a részét tudom irányítani az elmémnek, akkor nyilván a többit is.
ez ma éjszaka tudatosult bennem, miközben az egyik idegpályát javítottam a szememben.
ezt kiegészítem.
mondtam, hogy ritkán csukom be a szemem és inkább ráírok a valóságra. ez simán megy és gondolom azért van, mert nem a legrosszabb hardver van az agyamban.
bőven van még tartalék.


google translate >>


I told you before, don’t look into my eyes because I will steal your soul. of course not really, but I’m trying to get into your mind to tune your system a little. I also said that there is an inner point around the bridge of the nose, roughly on the horizon line, which is the origin, around which I draw during meditation. so by “penetrating” this route you reach the graphic center and I think all the others in your mind. think we use the GPU for all high-demand calculations, mining, rendering, artificial intelligence.
I actually use one of the high performance units for a different task. when I close my eyes it’s like firing some programs in the OS because I need more FPS in the game. of course, if I can control this part of my mind, then obviously the rest too.
this dawned on me tonight while I was repairing one of the neural pathways in my eye.
I will add this.
I said that I rarely close my eyes and prefer to write on reality. it goes smoothly and I think it’s because I don’t have the worst hardware in my head.
there’s still plenty to spare.

Older Entries »