Categories
method xs.amp.less

az élet fája – energiaminták

google translator

ha sikerült behúrozni magad és életre kelteni az élet fáját a csakra rendszerrel, akkor ideje továbblépned.
ha az energiát a csak korona csakrától a gyökércsakráig áramoltatod, akkor nem vagy más, mint egy vezeték, de még az sem, mert az kétirányú.
ha megnézed az élet fáját, akkor láthatod, hogy a gyökérnél és a koronánál visszahajlik.


if you have managed to pull yourself in and bring to life the tree of life with the chakra system, it is time for you to move on.
if you flow the energy from the crown chakra only to the root chakra, you are nothing but a wire, but not even that, because it is bidirectional.
if you look at the tree of life, you can see it leaning back at the root and crown.

tree of life

ez egy visszacsatolás, de én nem így szoktam, vagyis persze ez az alapja.
a külső nagy ovális kirajzolja az aurát, de az energiahuzalok egy részét a testem közepébe csatolom vissza, alulról is és fölülről is, így kapok egy nyolcast, ami nálam a legvégső határ és elfordítva a végtelen jele.


it’s a feedback, but I’m not used to it, so of course that’s the basis.
the large oval on the outside draws the aura, but I attach some of the energy wires back to the center of my body, both from below and above, so I get an eight, which is the ultimate limit for me and is the sign of infinity.

“Space the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.It’s continuing mission,To explore strange new worlds,to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.”

mivel az energia mozog, a külsö oválist/oválisokat forgassuk meg, a legjobb, ha többet forgatsz ellentétes irányba.
a belső nyolcast, ami valójában egy sokszorozott nyolcas a csakrákon átvezetve (persze minden formája megvan), azt egy kicsit eltorzítva képzelem el vagyis a közepe nem egy pontba fut össze, hanem csak szemből nézve látszik így és beleszövöm a möbius szalag megjelenését, ami számomra a kontinuitást jelenti.
persze ez is forog a testemben, de nem csak függöleges helyzetben, hanem minden irányban, mint a giroszkóp.


since the energy is moving, rotate the outer oval (s), it is best to rotate more in the opposite direction.
the inner eight, which is actually a multiplied eight through the chakras (of course it has all its forms), I imagine it a little distorted, i.e. its middle does not run together at one point, but only looks like this from the front and weaves the appearance of the möbius strip, which for me means continuity.
of course it also rotates in my body, but not only in a vertical position, but in all directions like a gyroscope.

flying chakras

forgathatod a sikokból kimetszett köröket is, így kapsz egy elég komplex energiamintát, amit érdemes jól begyakorolni, mert ha ez megvan, akkor szinte bármit meg tudsz alkotni a meditáció közben.
itt egy gyermekded rajz erről az egészről.


you can also rotate circles cut out of the planks, giving you a fairly complex pattern of energy that is worth practicing well, because if you have it, you can create almost anything while meditating.
here is a drawing of your child about all this.

enery system

Categories
.hink.in.g fact method

ideg|rendszer – behúrozás

google translator

erről részben beszéltem már korábban: szexelj sokat
ezzel a módszerrel felgyorsítod az áramlást a korona és a gyökércsakra között.
a gerincvelő a fő csatorna, gondolom valamilyen optikai / fény elven működik, mint a leggyorsabb hálózatok az életben, de ez csak egy fontos része az egésznek.
ahhoz, hogy teljesen kontrolláld a tested, be kell csatornázni.
karok, lábak, újjak, stb.
próbáld megmozdítani és elkapni azt a köztes pillanatot, amikor még nem mozdul és már mozdul, de igazából nem kell, hogy mozogjon, hanem csak az ingerületnek (parancsnak) kell végigfutnia a megfelelő pályákon és neked ezt kell feltérképezned.
ne feledd, meditálni akarunk, illetve energiát mozgatni az agyunkkal, nem pedig valójában mozogni.
egy idő után, ha jól csinálod, elkezded érezni az energia áramlását a testedben (mint amikor borsódzik a hátad, egy énektől, zenétől, stb).
megvannak a végpontok,utána rámehetsz a részletességre, hogy a teljes testedben meglegyenek a csatornák, amik amúgy mindig is megvoltak, csak nem foglalkoztál velük és nem használtad tudatosan.
kis gyakorlás és már bárhová el tudod iránytani az energiát a testedben, de az az érdekes, hogy a korábban felvázolt koordináta rendszerben, az egész testedben magad köré rajzolva, egy ponton ez az energia, elválik a testedtől és az aurádban (ami szerintem a körülötted lévő, általad keltett bioelektromos mező) keltesz hullámokat, meg persze azon is túl.
ez tulajdonképpen a chi energia és annak használata.
amikor harcolsz, akkor mozgatod a kezed, de közben egy mentális/energia csapást is mérsz az ellenfélre (ezt csak gondolom, mert ugye nem harcolok) és szerintem ezt úgy kell létrehozni, hogy többféle hullámot generálsz, és ezek együttese kell hogy megérkezzen a végpontba, amikor eléred a célt (hit).


I’ve talked about this in part before: have sex a lot
this method speeds up the flow between the crown and the root chakra.
the spinal cord is the main channel, I think it works on some optical / light principle as the fastest networks in life, but it’s just an important part of it all.
in order to have complete control over your body, it needs to be channeled.
arms, legs, fingers, etc.
try to move and capture the intermediate moment when it is not moving and is already moving, but it doesn’t really have to move, only the stimulus (command) has to run through the appropriate trajectories and you have to map this out.
remember, we want to meditate or move energy with our brains, not actually move.
after a while, if you do it right, you will start to feel the flow of energy in your body (like when your back is peasing, from a song, music, etc.).
you have the endpoints, then you can go into detail to have the channels throughout your body that have always been there anyway, you just didn’t deal with them and didn’t use them consciously.
a little practice and you can direct the energy anywhere in your body, but the interesting thing is that in the coordinate system outlined earlier, drawn around you throughout your body, at this point this energy separates from your body and your aura (which I think is around you). , the bioelectric field you create) makes waves, and of course beyond that.
it is actually chi energy and its use.
when you fight, you move your hand, but in the meantime you also hit a mental / energy blow on your opponent (I just think so because I’m not fighting) and I think this should be created by generating multiple waves and a combination of these to arrive at the end point, when you reach the goal (faith).

Solar system

ha kontrollálod az energiát, akkor már tudsz is másoknak küldeni (reiki).


if you control the energy, you can already send it to others (reiki).

Categories
.hink.in.g fact method

a meditáció – a zen elérése

google translator

fókuszáld az energiád egy pontba >> origo
rajzolás
pont
pont.pont | egyenes (2d) >> forgatás | gömb (3d)
pont.pont.pont | háromszög (2d)
pont.pont.pont.pont | négyszög (2d) | tetraéder (3d) >> forgatás


focus your energy on one point & gt; & gt; origo
drawing
point
point.point straight (2d) & gt; & gt; shooting sphere (3d)
point.point.point triangle (2d)
point.point.point.point rectangle (2d) tetrahedron (3d) & gt; & gt; shooting

tetraéder
tetraéder

pont.pont.pont.pont.pont | piramis >> forgatás

etc.

sokszorozás, tükrözés, részletesség, útvonalak >> fagyasztás, fénykép, tömörítés >> újrakezdés

amikor már (több) ezerszer megcsináltad, megérted megérzed a végtelent.
amikor eljön ez a pont, és belátod, hogy felesleges tovább terjedned, akkor az egészet (útvonalak, alakzatok, energia, minden) csatold vissza az origóba.
elengeded a végtelen hajszát, kilépsz a káoszból és szétárad benned a határtalan nyugalom.
na ez lesz a zen érzés.
amikor megérted, hogy a végtelen közepén ülsz, “körbevesznek a jóbarátok”, színek, állatok, növények, ülsz a paradicsomban és rájössz, hogy az idő nem számít, nem is létezik, te találtad ki, de igazából nincs rá szükséged.
ez egy pillanat, amikor minden lecsendesül, de nem üresség, hanem minden egyben van.
persze hamarosan újraindul minden, neszek, hangok, de már egy más ember vagy.
ezután már magabiztosan használod az energiát.


point.point.point.point.point pyramid >> rotation

etc.

duplication, mirroring, detail, routes >> freeze, photo, compress >> restart

when you’ve done it (thousands) times, you understand you understand the infinite.
when this point comes and you realize that it is unnecessary to spread further, you attach the whole thing (paths, shapes, energy, everything) back to the origin.
you let go of the endless chase, you step out of the chaos and the boundless serenity spreads within you.
well this will be the zen feeling.
when you understand that you are sitting in the middle of the infinite, “surrounded by good friends,” colors, animals, plants, you are sitting in paradise and you realize that time doesn’t matter, it doesn’t even exist, you figured it out, but you don’t really need it.
it is a moment when everything calms down, but not emptiness, but everything is in one.
of course everything will restart soon, ness, sounds, but you are already a different person.
then you are already using the energy with confidence.

Categories
method

az energia

google translator

amikor bevonalazod a koordináta rendszereket az agyadban (testedben), az még csak egy alap.
akkor kel életre, ha elkezded mozgatni, először a tengelyeket, utána az alap alakzatokat 2d-ben (megrajzolod és mozgatod). majd építesz belőle bonyolultabb térbeli formákat.
elsőre jó ötlet az ingamozgást modellezni.


when you line up the coordinate systems in your brain (body), it’s just another base.
it comes to life when you start moving, first the axes, then the basic shapes in 2d (you draw and move). then you build more complex spatial forms out of it.
at first it is a good idea to model the pendulum motion.

minden mozgásból energia lesz az agyadban is.
ha megnézed a nagy és erős rendszereket, mindegyik valamilyen örvénylő-forgó mozgást végez.
ide kell eljutnod, ezeket a mozgásokat kell modellezned magadban, így eléred az energia magasabb szintjét.
mondtam korábban, hogy a napból nyered az energiát, a nap megalkotása és rezgéseinek használata energiát ad, de ugye a nap körül keringenek a bolygók, szóval itt, ebben a kis rendszerben is megjelenik a forgó mozgás.


every movement will have energy in your brain as well.
if you look at large and powerful systems, each performs some kind of swirling-rotating motion.
you have to get here, you have to model these movements within yourself so you reach a higher level of energy.
I said earlier that you gain energy from the sun, the creation of the sun and the use of its vibrations give you energy, but the planets revolve around the sun, so here, in this little system, the rotating motion also appears.

a meditáció szintjei

az első amikor az agyban (a magban) és annak méretében meditálsz.
a második, amikor az egész testedben. ehhez jó megalkotni magadban a da vinci manpower képét és ezt forgatni minden irányban, a kezek és a lábak minden pozicióját kipróbálva.
ez később jól jön, amikor harc közben a chi-t irányítod, fókuszálod a testedben.
a harmadik a föld mérete, ez nem sokban különbözik a másodiktól, hiszen az anyánkkal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. amikor megvan a második, akkor azonnal megvan a harmadik is.
és így tovább, naprendszer >> galaxis >> végtelen.
azért jó ezeket a szinteket meghatároznod és gyakorolnod, mert így gyorsan tudsz váltani a szintek között.


levels of meditation

the first is when you meditate in the brain (core) and its size.
the second when your whole body. for this it is good to create the image of the da vinci manpower within yourself and rotate it in all directions, trying out all the positions of the hands and feet.
this comes in handy later when while fighting chi a> you control, you focus in your body.
the third is the size of the earth, it is not much different from the second, since we are in the closest relationship with our mother. when you have the second, you immediately have the third as well.
and so on, solar system >> galaxy >> infinite.
it’s good to define and practice these levels because that way you can quickly switch between levels.

manpower da vinci

spoiler: amikor megvan az első, akkor megvan az egész.


spoiler: when you have the first, you have the whole.

Categories
.hink.in.g fact method

up|grade – develop your kundalini energy

google translate »

i talked about kundalini energy earlier
if you feel this and already handle it well and practice a lot you feel like it could be more.
most of the literature on the subject likens it to a tangled snake waiting to awaken.

I wrote earlier about how I feel a jellyfish sitting on my head

the tentacles of the jellyfish rotate around my head.

kalácsfonás | cake weaving

képzeld el, hogy nem egy kígyó van, hanem annyi ahány szintet elértél a tudatodban | imagine that there is not a snake, but as many levels as you have reached in your consciousness

Kalácsfonás

szépen többszörözöd a kígyókat és megfonod, mint egy kalácsot | you multiply the snakes nicely and braid them like a cake >> búzakalász | wheatear

Búzakalász

de ugye nem statikus, hanem mozog, mint az energia (forog, pörög) | but it’s not static, it’s moving like energy (spinning) >> körhinta | carousel

—————————————–

szuper! ez a teste az élet fájának | super! it is the body of the tree of life

life of tree

——————————————————

az alul és felül szabadon lógó szálak a gyökerek és a korona | the free and hanging threads at the bottom and top of the roots and crown

alul a gyökerekkel csatlakozz a földanyához | join the earth mother with the roots at the bottom
fölül csatlakozz a nap apához | join father sun from above
forgasd meg az egészet, mert az energia állandóan mozog | turn it all around because the energy always moving
mozgasd fentről le és lentről fel | move from top to bottom and from bottom to top >> bidirectional, full duplex
——————————————————————
ha érzed ezt, akkor kész vagy az első szinttel | if you feel this, you are done with the first level
már majdnem kész vagy a teljes csakra rendszerrel | you are almost done with the full chakra system
csak be kell pozicionálni a részeket | you just need to position the parts

hehe, ha kész vagy az első szinttel, akkor valójában elérted az összeset | hehe, when you’re done with the first level, you’ve actually achieved it all
amikor eléred (megérted) a pontot egyben eléred a végtelent | when you reach the point (you understand) you also reach infinity

Categories
.hink.in.g fact method

mi kell egy meditációhoz – base skills for meditation

google translate »

nagyjából középiskolai ismeretek – [pretty much high school knowledge]

  • fizika (hullámok, anyag tulajdonságai, atomok, etc) | phisics (waves,properties of matter, atoms)
  • matematika (geometria, függvények, mennyiségek, halmazok, csoportok, pont/végtelen, egyszerűsítés, koordináta rendszer, etc) – (geometry, functions, quantities, sets, groups, point/infinite, simplification, coordinate system, etc)
  • földrajz (naprendszer) | geography (solar system)
  • biológia (agy felépítése, idegrendszer, keringés, dns, sejt) – biology (brain structure, nervous system, circulation, dna, cell)
  • számítástechnika – programozási alapismeretek (függvények, adatbázis, cimkézés), fogalmak (másolás, párhuzamos feldolgozás, mag, stb), processzor felépítése [programming basics, copy, clone, core, paralell processing, etc], visszafejtés – [reverse engineering]

mathematics faculty from high school the swiss army knife >> egyszerűsítés – simplification
coordinate system, geometry, shapes >> it all starts with a dot >> origo
tekerd vissza az időt, ősrobbanás | turn back the time, big bang >> you reach the point >> origo
biológia, fizika >> haladj a kisebb felé | biology, physics, biology physics >> move towards the smaller one >> you reach the smallest part >> origo
számítástechnika, programok, visszafejtés >> a kód belsejáben 1,0 [be/ki] | computer technology, programming, reverse en >> inside the code 1,0 [on/off]

off >> no|thing
on >> on|thing

add E 2 on >> on.E|thing >> some|thing
szóval egyszer csak lett itt valami, amint energiát adtunk a ponthoz | so suddenly there was something here as soon as we added energy to the point

gondolkodás | thinking >> separate >> thin|king [yes its me, because i have nothing]

one >> pronounciation in hungarian >> van | létezik (van synonym) >> exists

we are one

simple minds

Categories
.hink.in.g fact method pieces

my actual size is what i like these days

using google translate »
i said i have 7 universes.
i had a feeling before that some danger was is coming.
so i stood for days at the gates of the world ready to fight.other ver.zion


they were then taken to the hospital very quickly.
several times for my parents once for my friends.
so for the last 22 years i’ve pushed a lot of energy into the system and people.
they were caught several times.
anticipation and lower level operation.
waiting.
plenty of system checks and practice.
elevated energy levels from time to time.
waiting for response.
plenty of system checks and practice.
i was careful because i had already sucked the response several times.
for i understood that ye would not change in three days as i believed.
i tried to stay human on your levels.
but it took a lot of time for my brain.
i feel it would have been a sample of 22 million years.
but nowadays.
i got a pretty strong response from you.
on tv in commercials and shows.
in music and video clips.
in the lights and waves.
i raised my energy level.
but not to seven universe level.
hmm just sometimes for a little peak 😉
i’m a little bigger than you.
because i practiced a lot.
so my aura is as big as the zodiac.
so i am on a zodiac level these days.
i’m waiting for the jump.
and i feel really good.but don’t worry.
i will to try to lift you up to myself.
if we are enough at the higher level and we want to.
i jump to the nearby star system with you.
because im a driver.
drifting with stars.
where is the target?


Categories
method pieces

cutting slicing counting timeless >> timing

using google translate »


i’ve talked about time before
that it suddenly melted, ceased, stopped.
i ate the time.
time is inside me [timeless]khmm. chronos inside me.
i count everything.
1 2 3 …
i’m slicing something in the kitchen.
i heat something in the microwave.
i spin the reels in the casino [to check the random generator]
the sun is broken down into hours, minutes, seconds [cutting]
add more resolution » ms/ns » go deeper » freeze » add more cutting / slicing / resolution » you grow.
i talked about the wave generator earlier radar.
using it to slice the space in all directions [2d slices like ct|slicing]
from right to left, front to back, top to bottom and all mirrored / rotated.
the shapes are drawn from the sections and you get the map.
all this is important so that when you jump and maneuver between the stars in space time, you are always in the right place at the right time [timing].
or when you fuck the world using the observer »