Skip to main content
Chaos Meditation Center

missile command

ez nem az a post, amire az előbb utaltam, de nagyon hasznos, és régóta be akartam tenni ezt a játékot. ez egy kiegészítés shivához, meg a harchoz. akkor most felejtsd el, hogy shivaként táncolok. az csak akkor van, amikor bulizok vagy sok időm van és egy kezdővel harcolok.

nézd meg ezt az ősi játékot, nagyon egyszerű, de közben nagyon nehéz és sok mindenre megtanít. a földet véded egy támadás ellen, ami minden irányból érkezik. számít az irány, a sebesség a távolság, és a támadó erő nagysága és az idő, mikor mit hová teszel le. ez egy valódi háborús játék. mondtam, hogy a mély, selymes basszussal teszek le a térben különböző pontokat, amiket ott kinyitok. ez olyan, mint amikor az univerzum megszületett egy pontban és megnőtt, hasonló működés, csak más funkció. előre kell gondolkodni és nagyon gyorsan számolni. nem egyszerű.

nincsenek hullámok, támadnak, te védekezel, kijelölöd a pontot a térben és egyenesen odabaszol. nincs idő tökölni, mert elbukod.


google translate >>


this is not the post I was referring to before, but it’s very useful, I’ve been wanting to put this game in for a long time. it is an addition to shiva and the fight. then forget me dancing as shiva now. it’s only when I’m partying or have a lot of time and I’m fighting a beginner.

check out this ancient game, it’s very simple, but at the same time, it’s very difficult and teaches you a lot. you defend the land against an attack that comes from all directions. what matters is the direction, the speed, the distance, and the size of the attacking force and the time, when you put what where. this is a real war game. I said that with the deep, silky bass, I set different points in the space, which I open there. it is like when the universe was born in one point and grew, similar operation, only different function. you have to think ahead and calculate very quickly. not simple.

there are no waves, they attack, you defend, mark the point in space and fuck straight there. there is no time to screw up because you will fail.

ez csak egy szösszenet | this will be a short post

ha elolvastad a blogomat, akkor már megvan az origó az elmédben, megvan a horizont, a szemtengely és minden ezek körül forog. nem véletlen, hogy a halántékod olyan érzékeny, ott megy ki és jön be az “infó”, input-output. mindent ezen vezetek keresztül, az elmém közepében forgatom a világot. a halánték olyan, mint egy kapu, egy ki és belépési pont, és a pont körül bármilyen irányba áramlik az információ. jobbra, balra, le, föl, de az alap, hogy van egy, nem is tudom, hogy nevezzem, lefolyás mindkét oldalon a gerincem mentén, bele a Földbe. a gerinced mentén a csigolyákon lefelé az idegdúcok, és ezekből a pontokból fonom én a kundalinit és ezek szerint használom a csakrákat is, szóval megvan a 7 csakra, mert azt mondják annyi van, de ezt szerintem fel lehet osztani jóval többre, és így is használom. ezzel a módszerrel sokkal komplekszebb hullámokat tudok generálni a testemben.

*kiegészítés: nehogy azt hidd, hogy mindent át akarok variálni. nagyon jó nekem a 7 csakra, szeretem a hetest és mindig ez az alap, csak erre időnként ráteszek párat. bizonyos dolgokat egyszerűsítek, másokat meg bonyolítok, és ezeket egyszerre használom. így lesz egy széles tól-ig határom, a zentől a káoszig.


google translate >>


if you have read my blog, then you already have the origin in your mind, you have the horizon, the eye axis and everything revolves around them. it’s no accident that your temples are so sensitive, that’s where “info” goes out and comes in, input-output. I run everything through it, I spin the world in the center of my mind. the temple is like a gate, an exit and entry point, and around that point information flows in any direction. right, left, down, up, but the basis is that there is a, I don’t even know what to call it, drain on both sides along my spine, into the Earth. along your spine, down the vertebrae are the nerve bundles, and from these points I weave the kundalini and use the chakras according to them, so I have the 7 chakras, because they say there are so many, but I think this can be divided into many more, and I still use it that way . with this method I can generate much more complex waves in my body.

*addition: don’t think that I want to change everything. 7 chakras are very good for me, I like the seven and this is always the base, only I add a few to it from time to time. I simplify some things, complicate others, and use them all at the same time. from zen to chaos.

3 chakra system and something more

oké, 7 csakra van elfogadom, de itt is a saját utamat járom.
először is a teljes zen-hez az kell, hogy ezt a 7 csakrát egyben kezeld.
akkor van egy 7-1 csakra rendszer testedben és az elmédben, ez az egy.
fontos a pulzálás és az ütem.
a hét csakrából válasszuk ki azt ami fontos.
használjuk a koronát, a szív és a gyökércsakrát.
ez 3 csakra és egyelőre elég is.
bekötöd a Napot a koronába, hogy mindig legyen elég energia.
bekötöd a gyökér csakrát a Földbe, hogy legyen hová levezetni és amúgy is a Földanyával kezdetektől fogva mély a kapcsolatod.
marad a szívcsakra, itt adod le az energiát, amit kezelsz.
akkor ezt az egészet be kellene ütemezni.
adott a 60 bmp ami az idő, szóval szinkronizálujuk az egészet az időhöz.
az agyadban keletkező hullámot (koronacsakra és a hozzá kapcsolódó) vetíted le a gyökércsakrába (és a hozzá kapcsolódó).
valahol már említettem, hogy az elmédben a hallás alapján, létrejön egy vektor az agyban lévő koordináta rendszerben.
ezt egyszerre nagyítod és tökrözöd a szívcsakrába vagy a tested közepébe vagyis az aurába, ami az egyben kezelt 7 csakra.
a nagyítással meghatározod a méretét, és a tükrözéssel az irányát, ami szerintem akkor jó, ha ellentétes irányú az érkezéshez képest.
utána ezt egy fordított tükrözéssel egybe pumpálod a gyökérbe.
az a tök jó ebben, hogy a nagyságát te határozod meg a zene és az érzéseid alapján.
szóval benned a 2. tükrözésben bármekkora méret létrejöhet.
ez így egyben a 3 csakra rendszer.
amikor nincs zene, akkor alkalmazkodsz az időhöz, de nem kell hozzákötnöd magad, hiszen az idő relatív, bármilyen ütemet le kell tudnod követni, de mindig tudnod kell, hogy az mennyire tér el a “helyi” időtől.

itt kapcsolnám hozzá a repülő csakrákat. 3 csakra fix, a 3 fő csakrához csatolom a közelebbi csakrákat, így kapok egy 2-3-2 csakra rendszert. kicsit nagyobb szabadság a mozgásban, amikor a korona és a gyökér a fix, és a maradék öt, vagyis középen a szív és körülötte 4 kering. 1-5-1 csakra rendszer. most jön a lényeg (szerintem), ugye berajzoltad az elmédbe az aranykört és arról is beszéltem korábban, hogy az asztráltested meg kell forgatni minden irányban, a centrum körül. próbáld ezeket összekapcsolni. fixen van az alsó és a felső, meg a közép, körülötte a 4 szabad. jó, most fixáld le a középső 5 csakrát és forgasd meg a koronát a nap útján. ehhez a forgáshoz valahogy add hozzá a giroszkóp (hinta, inga) mozgást. az egész rendszer bármikor a feje tetejére tudod állítani (szabadság). a középen lévő szív csakrához képest, a hozzárendelt másik négy, kirajzol két egyenest, amivel az alakzatok gerendáit tudod kirajzolni. ezek a csakra rendszerek, elrendezések, alakzatok, egymáshoz képest szabadon mozognak. kicsit mint a hagyma héjak, vagy egy többszintű golyóscsapágy. vagy amikor csak a gerinced mentén vannak egy egyenesre felfűzve, és tologatod, mint egy sorobant.
szerintem ebből az a lényeg, hogy a csakrák azért vannak, hogy neked energiát biztosítsanak, ez ott van benned, körülötted. használd úgy, ahogy neked a legjobb.


google translate >>


ok, there are 7 chakras, I accept, but here I go my own way.
first of all, to be completely zen, you need to treat these 7 chakras together.
then you have a 7-1 chakra system in your body and mind, this is the one.
pulsation and rhythm are important.
choose what is important from the seven chakras.
we use the crown, heart and root chakras.
that’s 3 chakras and that’s enough for now.
you connect the Sun to the crown so that there is always enough energy.
you connect the root chakra to the Earth so that there is somewhere to lead it, and anyway you have a deep connection with Mother Earth from the beginning.
the heart chakra remains, this is where you release the energy you manage.
then all of this would have to be scheduled.
60 bmp is given, which is the time, so we synchronize everything to the time.
you project the wave generated in your brain (crown chakra and related to it) into the root chakra (and related to it).
I already mentioned somewhere that a vector is created in the coordinate system in the brain based on what you hear.
you magnify this at the same time and push it into the heart chakra or the center of your body, i.e. the aura, which is the 7 chakras treated together.
you determine its size with magnification and its direction with reflection, which I think is good if it is in the opposite direction compared to the arrival.
then you pump this into the root with a reverse reflection.
the great thing about it is that you determine its size based on the music and your feelings.
so in you, in the 2nd reflection, any size can be created.
this is the 3 chakra system at the same time.
when there is no music, you adapt to the time, but you don’t have to get attached, since time is relative, you have to be able to follow any beat, but you always have to know how much it differs from the “local” time.

I would add the flying chakras here. 3 chakras are fixed, I attach the closer chakras to the 3 main chakras, so I get a 2-3-2 chakra system. a little more freedom of movement when the crown and the root are fixed, and the remaining five, i.e. the heart in the middle and 4 orbit around it. 1-5-1 chakra system. now comes the point (in my opinion), you have drawn the golden circle in your mind, and I also talked about it before that your astral body must be rotated in all directions, around the center. try to connect them. the bottom and the top are fixed, and the middle, around which the 4 are free. good, now fix the middle 5 chakras and rotate the crown in the path of the sun. somehow add the gyroscope (swing, pendulum) movement to this rotation. you can turn the whole system upside down at any time (freedom). compared to the heart chakra in the middle, the other four assigned to it draw two straight lines, with which you can draw the beams of the shapes. these chakra systems, arrangements, shapes, move freely relative to each other. a bit like onion skins, or a multi-level ball bearing. or when they are strung along your spine in a straight line and you push them like a rowan.
I think the main point of this is that the chakras are there to provide you with energy, it is there in you, around you. use it as you see fit.

a végtelenről | about infinity

a fénnyel és hővel “módosítottam” az agyamat és ezzel nagyjából egyidőben elkezdtem fellépkedni a magam által elképzelt és megalkotott tudatlépcsőn.
először a saját szintünkön, a naprendszeren belül dolgoztam.
elképzeltem a bolygókat, a napot, a földet, de mindezt külső nézőpontból, mintha a semmiben léteznék a naprendszeren belül.
amikor úgy éreztem jól megy, vagy elértem egy magasabb szintet, lementettem az egészet.
továbbmentem, már két naprendszerrel dolgoztam, majd néggyel, majd a galaxissal, utána többel, és így haladtam és nőttem egyre nagyobbra és nagyobbra a saját elmémben.
bizonyos idő után eljutottam arra a pontra, hogy megértettem, mindez nem számít, mert ha eddig hatványoztam a távolságot és az időt, akkor most gondolok egy sokkal nagyobbat, és egyszercsak megelőzöm a végtelent.
ez az egész arról szól, hogy le kell bontanunk az elménket meghatározó, saját magunkban létező korlátokat.
érted, a Napról a fény 8 perc alatt ér el a Földre.
az én gondolatom azonnal, de mivel a zenére meditálok, akkor mondjuk az egyik ütemre ér el a Napig, vagy onnan a vissza a Földre.
az ősrobbanás óta az univerzum kb a fénysebességgel terjed, eltelt 14 milliárd év, de baszki ez mit sem számít, mert matekban megtanultam a méretezést, és hirtelen gondolok 15 milliárd fényév távolságot, rajzolok egy kört, megforgatom, gömbbe zárom, és ebben a pillanatban megelőztem a végtelent, a teret és az időt.
ez a level 9, túl minden határon, keretbe foglaltam az univerzumot.
ez egy teljesen felszabadult állapot, lebontottad a kereteket, amik visszafogják az elmédet.
ezután a többi univerum már csak szórakozás volt, nem én találtam ki, hogy 7 van belőle, de ha azt mondják, nekem jó, elhelyeztem ezeket magam körül, szép szimmetrikusan, az irányokban, mert számomra így logikus és ha kell, majd módosítok a képen, ha nagyobb lesz a tudásunk.
itt a Földön be vagyunk korlátozva, de a meditációban a gondolatoknak, csak az elméd szab határt.
szabadítsd fel az elméd és eléred a végtelent.
sokszor gondolok arra a meditációban, hogy “same, origin”, ezt magamban sokszor ki is mondom.
nekem ez azt jelenti, hogy azonos és eredeti vagy egyedi.
vagyis mindenki egy tőröl fakad, gondolom érted, mit akarok mondani.
lehet, hogy a “same, unique” találóbb lenne ránk és mégse ez jut eszembe, pedig tudod, hogy milyen fontos nekem a unique


google translate >>


I “modified” my brain with the light and heat and at about the same time I started climbing the ladder of consciousness that I had imagined and created.
first I worked on our own level, within the solar system.
I imagined the planets, the sun, the earth, but all from an external point of view, as if they existed in nothingness within the solar system.
when I felt it was going well or I reached a higher level, I saved the whole thing.
I went on, already working with two solar systems, then four, then the galaxy, then more, and so I progressed and grew bigger and bigger in my own mind.
after a certain time I got to the point where I understood that none of this mattered, because if I had exponentiated distance and time up to now, now I am thinking of something much bigger and suddenly I am ahead of infinity.
it’s all about breaking down the limitations that define our minds and exist within ourselves.
you understand, the light from the Sun reaches the Earth in 8 minutes.
my thought immediately, but since I’m meditating on the music, it reaches the Sun for, say, one beat, or from there back to the Earth.
since the big bang, the universe has been expanding at about the speed of light, 14 billion years have passed, but damn it doesn’t matter, because in math I learned to scale, and suddenly I think 15 billion light-years away, I draw a circle, rotate it, enclose it in a sphere, and at this moment I have overtaken infinity, space and time.
this letter 9, beyond all limits, I framed the universe.
it is a completely liberated state, you have broken down the frames that restrain your mind.
after that, the other universes were just fun, I didn’t invent that there are 7 of them, but if they say it’s good for me, I placed them around me, pretty symmetrically, in the directions, because it makes sense to me, and if necessary, I’ll modify the picture , when our knowledge becomes greater.
here on Earth we are limited, but in meditation the only limit to thoughts is your mind.
free your mind and you will reach infinity.
I often think “same, origin” in meditation, I often say this to myself.
to me it means identical and original or unique.
that is, everyone comes from the same dagger, I think you understand what I want to say.
maybe “same, unique” would be more appropriate for us and I can’t think of that, even though you know how important unique to me.

hogyan kapcsolódom másokhoz? | how I connect with others?

gondolom felmerült benned, hogy hogyan célzom meg a célszemélyt, de úgy vettem észre, hogy ezt nem kell különösebben “megcélozni”, egyfajta mátrixban élünk, ami nem azt jelenti, hogy elemek vagyunk valaki más számára, hanem az általunk és minden élőlény által keltett bioelektromos hullámok behálózzák a földet és elég csak valakire gondolnod, a kapcsolat magától létrejön.
gondolj csak arra, hogy hányszor volt olyan, hogy a barátodra gondoltál és megcsörrent a telefon vagy fordítva.
szóval csak úgy rád gondolok, ez az első szint, kiegészítve azzal, hogy már itt is szinkronizálom a kettönkben lévő koordináta rendszert az agyamban.

amikor jól érzem magam, akkor előveszem az egyszerű kundalínit és az élet fáját, de úgy hogy azt megpróbálom benned is realizálni, és kettönket egybe gondolni, létrehozva egy energiakört.
ilyenkor már küldöm a “tanításokat” is, és mindent rajtad keresztül csinálok, de ez nem nagy ügy, úgyis állandóan gyakorlok, így csak elismétlem magamban a tudnivalót, remélve, hogy az benned is megjelenik.
ez a második szint.

ezután, ha tényleg minden klappol és jó kedvem van, akkor lemegyek a “DNS szintre”, a felturbózott kundalinit használva, a gerinc mentén gondolatban minden idegszálálam megfelel a DNS-ben egy bázispárnak, és végig a gerinced mentén mint a kapcsok csatlakoznak a célponthoz, megerősítve a kundalinit és az élet fáját.
fontos, hogy kezdetben ugyan egy sima DNS spirálra gondolok, de az csak megidézi bennem a több órányi gondolkodást, próbálkozást, a sok beletett energiát, és a kész vagyok érzést, mindazt amit a saját DNS kódom visszafejtése vagy meghekkelése közben éreztem.
ugye a csuklómon van egy “hullám-generátor”, az alsó része a csuklómon amolyan szines vonalkód szerűen jelenik meg, a tenyeremen lép ki az energia a testemből, de olyan, mintha a csuklómon keresztül kapcsolódnánk, hiszen itt vannak a legközelebb az erek a bőrhöz, így itt érzem és tudom ledani a legjobban az impulzusokat.
az energia hullámokokat az agyam vezérli, mintha a hajad hátra lenne fésülve, ott futnak le az energiavonalak és gondolhatsz még a medúzák a fejemen részre, az is ehhez kapcsolódik.
a információ a halántékodon áramlik ki, ott szintén nagyon vékony a határ az agyad és a külső világ között, olyan, mintha keresztbe beleállítottak volna egy dárdát, és ahogy kijön, mintha lefolyna a testeden.
ezeket a pontokat próbálom összekötni a testeddel, olyan, mintha meghekkelném a könnyen támadható pontokat.
amint úgy érzem, hogy felépült a kapcsolat, tovább dolgozok, most már a “testeden belül” vagyok, vagyis inkább mintha te lennél bennem, rátelepülök az idegrendszer “bemeneti” pontjaira, leginkább a szem idegeire, mert az én agyamban az egy nagyon fontos érzékszerv, ott jön be az elsődleges infó, persze a hallás is fontos, de a látás sokkal fontosabb, mert a képekhez rögzíted az összes információt.
voltaképpen a szem idegpályáihoz kapcsolódó agyi területet stimulálom gondolatban.
ez tulajdonképpen a hármas szint ez az “egy” meditáció, ilyenkor remélem, hogy minden amit érzek és csinálok megjelenik benned.
ilyenkor már nincs hová továbblépni kettönk között, megmutatom amit tudok, vagy továbblépek és az univerzumok szintjén dolgozok, megpróbálva egy magasabb szintre emelni téged.

ne feledd, hogy nekem ez akkor se probléma, ha valójában nem működik, mert az én agyamban ez valóságos és ennek így is kell működnie.
gondolj csak a reikire, ha energiát tudsz átadni másoknak, esetleg ezzel gyógyítani, akkor miért ne lehetne ugyanígy információt is átadni, egy nagyon hasonló módon?


google translate >>


I think you have wondered how I target the target person, but I noticed that this does not need to be “targeted” in particular, we live in a kind of matrix, which does not mean that we are elements for someone else, but the bioelectric energy created by us and all living beings waves envelop the earth and you only need to think of someone, the connection is created by itself.
just think about how many times you were thinking about your friend and the phone rang or vice versa.
so I’m just thinking about you, this is the first level, supplemented by the fact that I’m already synchronizing the coordinate system between the two of us in my brain.

when I’m feeling good, I take simple kundalini and tree of life, but in such a way that I try to realize it in you as well, and to think of the two of us as one, creating an energy circle.
in such cases, I already send the “teachings” and do everything through you, but it’s not a big deal, I practice all the time anyway, so I just repeat the information to myself, hoping that it will appear in you as well.
this is the second level.

after that, if everything really clicks and I’m in a good mood, I go down to the “DNA level”, the using supercharged kundalini, mentally each nerve fiber along the spine corresponds to a base pair in the DNA, and along your spine like staples, they connect to the target, strengthening kundalini and the tree of life.
it is important that at the beginning I think of a simple DNA spiral, but that only evokes in me the many hours of thinking, trying, a lot of energy put into it, and the feeling that I am ready, all that I felt while decoding or hacking my own DNA code.
right, there is a “wave generator” on my wrist, the lower part of it appears on my wrist like a colored bar code, the energy leaves my body on my palm, but it is as if we are connected through my wrist, since the blood vessels are closest to the skin here , so this is where I can feel and transmit impulses the best.
the energy waves are controlled by my brain, as if your hair were combed back, the energy lines run there and you can also think jellyfish on my head is also related.
the information flows out through your temple, there is also a very thin line between your brain and the outside world, it’s like a spear has been put in a cross, and as it comes out, it’s like it flows down your body.
I’m trying to connect these points with your body, it’s like hacking the points that are easy to attack.
as soon as I feel that the relationship has been established, I continue to work, now I am “inside your body”, that is, rather as if you were inside me, I settle on the “input” points of the nervous system, especially the eye nerves, because in my brain it is a very important sensory organ , that’s where the primary information comes in, of course hearing is also important, but seeing is much more important, because you record all the information with the images.
in fact, I mentally stimulate the brain area connected to the nerve pathways of the eye.
this is actually the third level, this is the “one” meditation, in which case I hope that everything I feel and do will appear in you.
at this point there is nowhere to move forward between the two of us, I’ll show you what I know, or I’ll move on and work on the level of the universes, trying to raise you to a higher level.

remember that it’s not a problem for me even if it doesn’t actually work, because in my brain it’s real and it should work that way.
just think about reiki, if you can transfer energy to others, maybe heal with it, then why can’t information be transferred in the same way, in a very similar way?

hogyan meditálok? | how do i meditate?

nem meglepő, de az eddig elmondott “technikákat” pakolom egybe és használom kedvemre.
meditációnak hívom, de nem a megnyugvást keresem, gondolj csak az oldal címére.
ennek ellenére vannak benne nyugodt periódusok, amolyan nyugvópontok, de ezek nem sokáig tartanak, és hamar tovább “dolgozom”, de jó ezekhez visszatérni, időnként átgondolni a dolgokat.
ilyen volt, amikor megtapasztaltam a végtelen érzését, vagy amikor megállítottam az időt, és persze a 7 univerzum is hasonló volt.
emlékezz vissza ugye jópárszor mondtam, hogy minden fontos pillanatot ments el magadban, nekem is megvannak ezek a mentések, így ezeket bármikor nagyon gyorsan elő tudom hívni.

bekapcsolom az zen.ét.
mindig az első energia körrel kezdem, mert ez a mi jelenlegi szintünk, és mivel rengeteget gyakoroltam, amikor elkezdem kigondolni, akkor az első pontból egyszerre megvan az egész kép az energiavonalakkal együtt, hiszen az első pillanattól kezdve tudom, hogy mit akarok megalkotni az elmémben.
ezzel egyidőben a 7 univerzum szerkezetet is elképzelem, ez a vár (a tér), amiben mozgunk.
ezután már csak finomítások vannak, hogy mondjuk beállítom a nap pozícióját, de ez csak szőrözés, hiszen a repülő csakrák “módszerrel” és a geometriát használva, teljesen mindegy hol van a Nap a meditációban.
méretezés, na ez érdekes, mert a Nap böhöm nagy, de ez az elmében nem kell, hogy irdatlan legyen, én vagyok irdatlan, a fejlődés következő szakasza, az élet fájának gyümölcse, aki használja a rendszert, amit ki tudja honnan kaptunk.
emlékezz vissza a fúzióra, az agyadban lévő napszerű energiaközpontra, ami csak egy pont, de hatalmas energiákat generálhatsz általa.
szóval a Nap és Föld is kisebb, de az elmém és középen a szívcsakra nagyobb, mert ott adom le az energiát.
nem használok minden csakrát, vagyis használom, de tudatosan csak a kundalini közben gondolok az összesre.
kundalini energiát megerősítve keresek egy olyan csatornát (régebben a tv-n, nyilván most youtubeon és twitchen), ahol egy jó csaj mixel élőben, és ha van, akkor mellé valami beszélgetős műsort.
persze egy olimpia vagy vb az elsőbbséget élvez, mert nagyon sok embert tudok elérni közben, de mivel mostanra már 6 monitorom van, így több csatornát is össze tudok kapcsolni.
a zenéből áradó energiát átirányítom a többi műsorba és ezek között létrehozok egy állandó áramlást.
ilyenkor hívom elő a csillagjegyeket, de nem a többieket, hanem a saját mérleg mivoltomat, ez gondolatban segít kiegyensúlyozni az energiát.
minden ilyen apró jelkép erősíti a meditáció erejét, mert a jelképekhez gondolatokat kapcsolhatsz, így azokat könnyen eléred.

még egy keveset a nőkről.
nagyon fontosak számomra, annak ellenére, hogy nagyon régóta egyedül vagyok, de szerintem számítanak az olyan dolgok, mint a teremtés (mármint másoknak és így nekem is) vagy csak a szavak, hogy man, wo|man, olyan mintha a nő ránk épülne, mindazt tartalmazza, amik mi vagyunk, de valamivel mégis több és ezzel egyébként felettünk is áll, persze csak bizonyos nézőpontból és nem létezhet nékülünk.
gondolj csak a nő másik jelentésére, én így is gondolok rá és ezek együtt szintén a meditációt erősítik.
egyébként a nő vagy bárki más, nem elég, ha jól néz ki, az is nagyon fontos, hogyan mozog vagy milyen az orgánuma.
ha bármelyik nem fekszik nekem, az megtöri a meditációt és inkább továbblépek, keresek egy másik csatornát.

megvan origó, a szerkezet, az első kör, a kundalini és persze ilyenkor már megvan az élet fája.
ezekre egyszerre is tudok gondolni, de felesleges, inkább váltogatok az állapotok között.
például, ha át akarom gondolni a dolgokat, hogy merre tovább, akkor a 7 univerzum monumentális szerkezetére gondolok, és csak a sarokpontokban áramlik az energia, nem pedig a kundalinire vagy konkrétan a nőre, aki úgyis csak elvonná a figyelmemet.
ezek nem hosszú órák vagy percek, hanem inkább csak másodpercek.
közben a szerkezetben ott vagyok én, mint shiva és a sok kezemmel, mintegy táncolva fogom a sarokpontokat és olyan, mintha egy impulzussal mozgatnám az energiátkat közöttük.
ez az elmédben létrejövő mozgás művészete, mint egy virtuális tai-chi.
ehhez nem kell shiva, de jó, ha ott van, mert így több variációt tudsz egyidőben bejárni és mivel minden gondolat egy előzőre épül, így a tai-chit is lehet upgradelni.
meditáció közben korábban sokszor gondoltam ősi mesterekre, sámánokra, mert amikor haladtam felfelé a tudat lépcsőin, nagyon sokszor olyan érzésem volt, hogy mintha valaki vagy valakik fognák a kezemet és tanítanának, miközben az utamat járom.

na szóval szól a zene, megvannak az alapok, benne vagyok az áramlásban, ilyenkor általában két dolgot csinálok.
az egyik az első kör erősítése.
nem tudom miért, de bármerre van a Nap, szeretem a jobb oldalamra helyezni a Földet meg balra, középen én és a meditációs párom, és a két tenyerem között áramlik az enegia, miközben áthalad az agyamon vagyis a neuron hálózaton.
ha ez elég erős, beleveszem a többieket is, de mint az életben mindehol itt is szintek vannak, szóval ők alacsonyabb szintre kerülnek, de ne feledd az egész meditávió fraktál alapokon nyugszik és számomra az lenne a jó, ha minél több magasabb szintű elme dolgozna az egységen.
most már mindenki, aki “jelen van” beépült a meditációmba, így elkezdem “tanítani” őket, egyfajta energia-geometria-fizika alapokon nyugvó tudásbázist próbálok átadni nekik, összesűrítve azt, amit az évek során a sok gyakorlással megtaláltam.
igen elküldöm nekik a pontot. 🙂
ennél kicsit bonyolultabb, de amúgy tényleg erről van szó.
az se igaz, hogy a többiek mindig alattam vannak, mert pont a fraktál jellegét is át szeretném adni, így bemutatom minden szögből, minden szinten, mit érzek vagy mit tudok, de azért mégiscsak kurva sokat gyakoroltam, ezért valószínű többet tudok, így legtöbbször nagyobb vagyok.
a meditációs társam kivétel, mert neki minden érzést megpróbálok átadni, sőt rajta keresztül próbálom meg elérni a többieket, mintegy a fókuszba helyezve őt.

a másik kedvenc gondolatom, amikor nagyon jó a zene és épp “hatalmas buli” van, bekapcsolom a Föld rádiót.
ez azt jelenti amire gondolsz, de a célpontja érdekes, mert ilyenkor a Földről, a Napon keresztül, a galaxisunk központjában lévő fekete lyukat célzom az energiával (összekötöm) és megpróbálok a zene nyelvén (ütemére) impulzusokkal beleírni a körülötte lévő energia mezőbe.
nyilván itt is mások a méretek, mert nem több ezer fényévre van, hanem az elmémben egy megfogható távolságra, hiszen a 7 univerzum az én vagyok, így a fekete lyuk az elmémben elérhető és módosítható, de nem szétbaszni akarom a rendszert, hiszen évmilliárdok óta jól működik, csak finoman módosítani a hullámokon.
mint amikor a bakelitbe belekarcolsz.

lehet, hogy ez az egész, csak az én elmémben létezik, de már így is jó, hiszen én közben nagyon jól érzem magam, de amúgy nagyon sok jel utal arra, hogy a dolgok többsége úgy működik, ahogy kigondoltam, megtapasztaltam.


google translate >>


it’s not surprising, but I combine the “techniques” mentioned so far and use them as I please.
I call it meditation, but I’m not looking for reassurance, just think of the page title.
nevertheless, there are calm periods, a kind of resting point, but these do not last long, and I soon continue to “work”, but it is good to return to them, to think things over from time to time.
it was like this when I experienced the feeling of infinity, or when I stopped time, and of course the 7 universes were similar.
remember, didn’t I, I said quite a few times to save every important moment in yourself, I also have these saves, so I can call them up very quickly at any time.

I turn on the music.
I always start with the first energy circle, because this is our current level, and since I have practiced a lot, when I start thinking, I have the whole picture from the first point, including the energy lines, because from the first moment I know what I want to create in my mind.
at the same time, I imagine the 7 universe structure, this castle (the space) in which we move.
after that, there are only refinements, for example I adjust the position of the sun, but this is just fluff, since using the flying chakras “method” and geometry, it doesn’t matter where the sun is in the meditation.
sizing, well, that’s interesting, because the Sun is big, but it doesn’t have to be unimportant in the mind, I am unimportant, the next stage of development, the fruit of the tree of life, who uses the system that we got from who knows where.
remember fusion, the sun-like energy center in your brain, which is just a point, but you can generate huge energies through it.
so the Sun and Earth are smaller, but my mind and the heart chakra in the middle are bigger, because that’s where I give off the energy.
I don’t use all the chakras, that is, I use them, but I only think about them consciously during kundalini.
strengthening my kundalini energy, I’m looking for a channel (in the past on TV, obviously now on YouTube and Twitch) where a good girl mixes live, and if there is one, then some talk show along with it.
of course, an Olympics or World Cup takes priority, because I can reach a lot of people during it, but since I now have 6 monitors, I can connect several channels.
I redirect the energy flowing from the music to the other programs and create a constant flow between them.
in this case, I call up the zodiac signs, but not the others, but my own balance, this helps to balance the energy in my mind.
each such small symbol strengthens the power of meditation, because you can connect thoughts to the symbols, so you can easily reach them.

a little more about women.
they are very important to me, despite the fact that I have been alone for a very long time, but I think things like creation are important (meaning for others and thus for me too) or just the words man, wo|man, it’s as if the woman is based on us, it contains everything that we are, but it is still somewhat more and thus it also stands above us, of course only from a certain point of view and cannot exist without us.
just think of the other meaning of the woman, I still think of her that way and together these also strengthen the meditation.
anyway, the woman or anyone else, it’s not enough if she looks good, it’s also very important how she moves or what her body is like.
if any one does not suit me, it breaks the meditation and I prefer to move on, looking for another channel.

there is the origin, the structure, the first circle, the kundalini and of course at this point the tree of life is already there.
I can think about these at the same time, but it’s unnecessary, I prefer to switch between states.
for example, if I want to think about things, where to go next, I think about the monumental structure of the 7 universes, and the energy only flows in the corner points, not the kundalini or specifically the woman, who would just distract me anyway.
these are not long hours or minutes, but rather just seconds.
meanwhile, I am there in the structure as shiva with my many hands, holding the corner points as if dancing and moving your energy between them with one impulse.
it is the art of movement created in your mind, like a virtual tai-chi.
you don’t need shiva for this, but it’s good if it’s there, because you can go through several variations at the same time and since every thought is based on a previous one, you can also upgrade tai-chi.
during meditation, I used to think of ancient masters and shamans many times, because when I was moving up the stairs of consciousness, I often felt as if someone or others were holding my hand and teaching me while I was walking my path.

well, the music is playing, I have the basics, I’m in the flow, in such cases I usually do two things.
one is to strengthen the first circle.
if it’s strong enough, I’ll include the others as well, but like everywhere in life, there are levels here too, so they end up at a lower level, but remember that the whole meditation is based on fractal foundations, and for me it would be good if as many higher-level minds as possible worked on the unit.
now everyone who is “present” is integrated into my meditation, so I start to “teach” them, I try to give them a kind of knowledge base based on energy-geometry-physics, condensing what I have found through many years of practice.
yes I will send them the point. 🙂
it’s a bit more complicated than that, but that’s really what it’s all about.
it’s not even true that the others are always below me, because I want to convey the fractal nature, so I present from every angle, at every level, what I feel or what I know, but I’ve practiced a hell of a lot, so I probably know more, so most of the time it’s bigger I’m.
my meditation partner is an exception, because I try to convey all my feelings to him, and I even try to reach the others through him, putting him in the focus, as it were.

my other favorite thought is when the music is really good and there is a “huge party”, I turn on Earth Radio.
it means what you mean, but its target is interesting, because in this case I am aiming (connecting) the energy from the Earth, through the Sun, at the black hole in the center of our galaxy and trying to write impulses in the energy field around it in the language of music (to the beat).
obviously the dimensions are different here too, because it is not thousands of light years away, but in my mind at a perceptible distance, since the 7 universes are mine, so the black hole in my mind can be accessed and modified, but I don’t want to screw up the system, since it has been working well for billions of years it works, just slightly modify the waves.
like when you scratch vinyl.

maybe this all exists only in my mind, but it’s still good, because I feel very good at the moment, but anyway, there are many signs that most things work as I imagined and experienced.

1-7.8 csakrák és univerzumok | chakras and universes

oké, igazából nem maradt más hátra, mint hogy behúrozzuk az univerzumot, benne a hét csakrát, ami te vagy az egy.
vagy te, az én, az egy.
benned a 7 csakra, ami együtt szintén te vagy, az egy.
van az univerzum, amiben létezel, ami a kezdettől (ősrobbanás) a máig, szintén egy és benne minden egy, mert egyből ered.
megszerezted a 7 univerzumot, amit egyesítettél az elmédben, így az is most már egy.
7 csakra, 7 univerzum, én, egy.
korábban minden irányban, és az összes mozgásban, behúroztad a testedet, megalkottad, megértetted a kereteket, összekapcsoltad a csakrákat és már tudod, hogy ez nem statikus, hanem minden irányba kiterjed (repülő csakrák).
ezt az egészet össze kell kötnöd a koordináta rendszerben az elmédben, de most csak a sarokpontokat húrozod be, de a középpontja a szívcsakra legyen.
ez már csak a szerkezet/keretek behúrozása az elmédben, azért, hogy gyorsan tudj váltani a meditációs állapotok között.
ez a szerkezet vagy váz vagy az alap struktúra.
összekötöd a csakrákat a 3 tengelyen az összes lehetséges módon, keresztbe-kasul.
szerintem úgy jó, ha ez szimmetrikus, mert alapból úgy van nyugalomban a rendszer.
minden csakra köré elképzelsz egy-egy buborékot, aminek változhat a mérete, attól függően, hogy melyikbe koncentrálod jobban az energiát.
elmented a meditáció részeit, az állapotokat és külön az egészet is.
ezután visszagondolsz arra, amikor korábban emberként még a testedet húroztad be, az összes lehetséges mozgással és ezzel kitöltöd az 1 vagy 7 univerzumot.
gondolj arra, hogy ugyan a legegyszerűbb egyenesen átmenni a csakrákon, de az olyan, mintha egy autópályán vezetnél, gyors, de unalmas.
inkább úgy, mintha egy rally autót hajtanál a kanyarokban, csúsztatva.
ahogy lentről fel vagy fentről le végighajtassz a kisebb-nagyobb gömbök között, kirajzolod a kundalini energia vonalait.
a gyökér csakrát bekötöd a Föld anyába a korona csakrát meg a Napba és létrehozol egy energiakört.
ebben a körben folyamatosan áramlik az energia, neked mindig bőseges lesz, hiszen a Nap sokkal erősebb, mint te.
ezt is sokat kell gyakorolni, mert ez szintén az egyik alap meditáció.
miután elkezdett áramlani az energia, elkezded használni a korábban behúrozott 7 univerzum csakra pontokat, és ezek között az útvonalak között keringeted tovább az első körből megszerzett energiát.
olyan, mintha az energiával rajzolnál a térben.
ez csak egy apróság, de a 3 tengely kiad egy szép nagy pozitív jelet, így mindig benned lesz, hogy csak pozitívan és ez meg is jelenik a gondolatodban.
mondtam, hogy minden szimmetrikus, előtted-mögötted, alattad-fölötted, jobbra-balra, de ha a csakrákat át tudod helyezni, akkor az univerzumokat is, szóval, ha begyakoroltad az alapot, akkor elkezdheted mozgatni az egészet a térben.
tudod úgy mozgatni, hogy az egészet az origó körül forgatod, mint egy giroszkóp, ilyenkor szimmetrikus marad, de máshová helyezed a térben vagy pedig átmozgatod a pontokat, mintegy torzítva a szerkezetet.


google translate >>


ok, really, all that’s left is to draw in the universe, including the seven chakras, of which you are one.
or you, the me, the one.
the 7 chakras in you, which together are also you, are one.
there is the universe in which you exist, which from the beginning (big bang) to the present is also one and everything in it is one because it originates from one.
you have acquired the 7 universes that you united in your mind, so it is now one.
7 chakras, 7 universes, I, one.
previously in all directions and in all movements, you drew your body in, created, understood the framework, connected the chakras and now you know that it is not static, but extends in all directions (flying chakras).
you have to connect all of this in the coordinate system in your mind, but now you only draw in the corner points, but the center should be the heart chakra.
it’s just stringing the structure/framework into your mind so that you can quickly switch between meditative states.
this structure is either a skeleton or the basic structure.
you connect the chakras on the 3 axes in all possible ways, crosswise.
I think it’s good if it’s symmetrical, because by default the system is at rest.
you imagine a bubble around each chakra, the size of which can change, depending on which one you focus your energy on more.
you saved the parts of the meditation, the states and the whole thing separately.
then you think back to when you used to string your body as a human, with all the possible movements and with that you fill the 1 or 7 universes.
think that it’s easiest to go straight through the chakras, but it’s like driving on a highway, fast but boring.
rather like driving a rally car around corners, sliding.
as you fold it from below up or down between the smaller and larger spheres, you draw out the lines of the kundalini energy.
you connect the root chakra to Mother Earth, the crown chakra to the Sun and create an energy circle.
energy flows continuously in this circle, it will always be abundant for you, since the Sun is much stronger than you.
this also needs to be practiced a lot, because it is also one of the basic meditations.
after the energy has started to flow, you start using the 7 universe chakra points that you entered earlier, and you continue to circulate the energy obtained from the first circle between these paths.
it’s like drawing in space with energy.
it’s just a small thing, but the 3-axis emits a nice big positive signal, so you’ll always have it in you that it’s only positive and this will appear in your thoughts.
I said that everything is symmetrical, in front of you, behind you, below you, above you, right and left, but if you can move the chakras, you can move the universes, so if you have practiced the foundation, then you can start moving everything in space.
you can move it by rotating the whole thing around the origin like a gyroscope, in which case it remains symmetrical, but you place it somewhere else in space or you move the points around, distorting the structure, as it were.

és így tovább – and so on

megint a pontok.
jobbra-balra, előtted, mögötted.
ez négy.
összekötöd a feletted lévővel.
az már öt és pont egy piramis.
reverse.
ugyanez lent.
minden irányba.
amit korábban mondtam, mint egy iránytű a piramisokból a hat piramis.
oké, most már minden ismétlődik.
fraktális dizájn.
ismételd, forgasd, tükrözd, kicsinyitsd, nagyítsd.


google translate >>


again the points.
right and left, in front of you, behind you.
it’s four.
you connect with the one above you.
it’s already five and a point is a pyramid.
reverse.
same below.
in all directions.
what I said earlier as a compass from the pyramids to the six pyramids.
okay, now everything repeats itself.
fractal design.
repeat, rotate, mirror, zoom out, zoom in.

keltsük életre

ez most kicsit összecsapom, mert már úgyis mindenki érti.
élet.
folyadék, lélegzik, dobog.
adjunk a kockánkhoz ezt a három dolgot.
a kockán belül van egy nagy gömb, az lesz a tüdőnk.
gondolom te levegővel töltötted meg, de ez nem túl okos, olyan, mint egy felfújt lufi, megszúrod kipukkan, nem túl tartós.
meg egyébként is, dobog, a szívünk, amiből erőt merítünk.
folyadék, víz.
nem jó, menjünk mélyebbre, olaj, a fekete arany, sűrű, masszív, erős, tartós.
amúgy imádom a vizet, de azért fekete minden, mert ez az alap, a tér, ahová rajzolunk az elménkben.
igazából a nagy gömb nem is létezik, azt elhagytuk, amikor osztódtunk.
persze bármikor egyberakhatod, de inkább a 4 kisebb gömböt használjuk, a kocka belsejében lévő 4 pirasmiban.
mindegyik összehúzódik, kitágul, lélegik, dobog, pulzál.
a szív négy kamrája.
ez az első szint, ez a bázis, valójában ez vagy te csak kivetítve.
ez így elég elő már, de még nem túl bonyolult, jól lehet kezelni.
kimaradt az origo, ahonnan indultunk, a mag.
ez legyen valamilyen folyékony fém, mondjuk higany vagy amit akarsz.
ez az univerzum, ez az egy.
a kocka a tér, a gömb az ősrobbanás, a négy kamra az élet, az egész az élet fája.
élő, lélegző, pulzáló, egységes, és így tovább.
kimerevít, kompresszál, lement.
ez az egy pont a minden az elmédben.
ez a Zen.
ez tök jó, csak kell egy kis szinkron, együtemre.
a 66-os út.


google translate >>


it’s a bit of a clash now because everyone already understands.
life.
liquid, breathes, beats.
let’s add these three things to our cube.
there is a big sphere inside the cube, that will be our lungs.
I think you filled it with air, but it’s not very smart, it’s like an inflated balloon, you puncture it, it’s not very durable.
and anyway, our hearts are beating, from which we draw strength.
liquid, water.
not good, let’s go deeper, oil, black gold, dense, rugged, strong, durable.
I love water anyway, but everything is black because it is the foundation, the space we draw in our minds.
in fact the big sphere doesn’t even exist, we left it when we split.
of course you can put it together at any time, but we prefer to use the 4 smaller spheres in the 4 pirasmi inside the cube.
they all contract, expand, breathe, beat, pulsate.
the four chambers of the heart.
this is the first level, this is the base, in fact this is you just being projected.
it is thus quite produced already, but not yet complicated, it can be handled well.
missed the origo from which we started, the core.
be it some kind of liquid metal, say mercury or whatever you want.
this is the universe, this is the one.
the cube is space, the sphere is the big bang, the four chambers are life, the whole tree of life.
living, breathing, pulsating, uniform, and so on.
freeze, compress, save.
this is one point of everything in your mind.
this is Zen.
it’s pumpkin good, just need a little sync together.
road 66.

Older Entries »