Skip to main content
Chaos Meditation Center

logók – logos

minden cégnek van logója.
azok a jó logók, amik berajzolhatók az alap kocka eszközbe, amiben csak a fő vonalak vannak meg.
ezek a cégek vannak a felső szinten.

ez a két logo szuper mert egyszerű és jó színek vannak benne.

be kell rajzolni az összeset a kockába és csinálni belőle egy komrpesszált lenyomatot.
és úgyanígy az ABC-ről.
mindegyikről.


google translate >>


every company has a logo.
good logos that can be drawn into the base cube tool that contains only the main lines.
these companies are at the top level.

these two logos are super because they are simple and have good colors.

you have to draw everything in the cube and make a compressed imprint of it.
and so on about the ABC.
about each.

kapcsolat – contact – …

ha kapcsolatba kerülünk az idegenekkel vagy üzenni akarunk nekik, akkor elég ezt az egy pontot elküldneni, hiszen benne van minden tudásunk a létező univerzumról és egyben mindenkinek megadja, hogy azt képzeljen bele, amit akar vagy amit fontosnak tart.
ezzel jól le lehet mérni, hogy milyen fejlettségi szinten állnak, mit gondolnak az egészről.


google translate >>


if we come in contact with aliens or want to send a message to them, it is enough to send this one point, for it contains all our knowledge of the existing universe and at the same time gives everyone to imagine what they want or what they consider important.
this makes it easy to measure their level of development, what they think of it all.

a pont – the dot

megvan az egész, mindentudó kockákkal kitöltött univerzum körülötted.
tudod mit jelet, hogyan érted el, hogy kell megalkotni, hogyan működik.
most elkezded, összecsukni a kockákat, tömöríted, egy pontba zsugorítod az összeset az egésszel együtt, amiben benne van a jelen és a múlt, az összes tudás, matematika, fizika, hullámok, energia, az élet fája.
minden.
N.
Z.

ezt az egy a pontot, az összes hozzá kapcsolódó információvasl együtt, elmentened és elrejtened az elmédben, hogy bármikor, bárhol a “semmiből” létre tudj hozni egy egész működő univerzumot.


google translate >>


you have the whole universe filled with omniscient cubes around you.
you know what a sign is, how you achieve it, how to create it, how it works.
now you start, collapse the cubes, compress them, shrink them all to one point, with the whole of the present and the past, all the knowledge, mathematics, physics, waves, energy, the tree of life.
all.
N.
Z.

this one point, together with all the information iron associated with it, would be saved and hidden in your mind so that you can create an entire functioning universe anytime, anywhere from scratch.

a tér – the space

megvan a mozgás|tér körülötted egy mindentudó kockába zárva.
elkezdünk terjeszkedni.
minden irány kihelyezünk egy ilyen kocka egységet: előre hátra | jobbra balra | le fel.
így bármerre elindulhatunk, hogy feltérképezzük a teret (az univerzumot).
a portálokon keresztül, átmozgatjuk a virtuális testünket az elménkben létező, mellettünk lévő mozgástérbe.
elindulunk az úton, lépésről lépésre, de nem felejtjük el, honnan indultunk és azt sem, hogy minden feltérképezett, “elfoglalt” mellettünk lévő mozgástérben, szabadon mozoghatunk a portálokon keresztül.
ezekbe ilyen megastruktúrákat is rajzolhatunk.
bazi nagy piramis.

közben nem felejtjük el, hogy a célünk a felfedezés, útkeresés, visszafejtés, hogy megtaláljuk az eredetet.
megtaláljuk a kezdőpontot.
közben teljesen kitöltöttük a teret, a korábban megalkotott kocka egységekkel, megállunk egy kicsit, majd kívülről is megszemléljük.
alaposan feltérképezzük, megértjük, hogy egy pontból indultunk, egy pontba érkeztünk, közben magunkba foglaltuk a végtelent és felfogjuk, hogy azon belül minden és mindenki egy.
észrevesszük, hogy ez egy hatalmas fastruktúra, aminek a pontjai az energiával vannak összekötve, és amin belül szabadon mozoghatunk vagy maradunk helyben, de az energiát mozgatjuk benne.
ez az élet fája.

tree of life


google translate >>


there is movement|space (room for maneuver) around you in an omniscient cube.
we start to expand.
in each direction we place such a cube unit: forward backward right left down up.
so we can go anywhere to map space (the universe).
through portals, we move our virtual body into the space of motion that exists next to us in our minds.
we set off on the road, step by step, but we do not forget where we started from, nor that we can move freely through the portals in all the mapped, “occupied” space next to us.
we can also draw such megastructures in these.
fucking big pyramid.

meanwhile we do not forget that our goal is to discover, to find a way, to decipher to find the origin.
we find the starting point.
meanwhile we completely filled the space with the previously created cube units, we stop for a while and then look at it from the outside as well.
we thoroughly map it, we understand that we started from one point, we arrived at one point, meanwhile we encompassed the infinite and realized that everything and everyone within it is one.
we notice that it is a huge tree structure whose points are connected to the energy and within which we can move or remain free, but we move the energy in it.
it is the tree of life.

a lemezek – the discs

van az előbbi 3 korong.
még az út elején vettem észre, hogy ha valami fókuszált fényforrás irányul a cd lemezre, akkor azon megjelennek és vissza is tükröződnek a színek, ha mozgatod és figyelmesen vizsgálod láthatod a visszatükröződő lézer sugarakat a fő színekben.
egy kis cigifüst sokat segít.
kicsit figyeld a mozgását a sugaraknak, ezt nyugodtan beleirányíthatod a szemedbe, mert nem nincs nagy energiája, de segít modellezni a sugarakat az agyadban.

a lemez közepén van egy lyuk >> fekete lyuk >> portal.
ez a 3 lemez benne van a korábban megalkotott kockában, így most van 3 (kör)sikod, amit mozgatva sugarakat tudsz megalkotni a kockán belül.
nyugodtan hosszabbítsd meg a sugarakat, de egy részüket tükrözd vissza a kocka falain.
a vonalakat/sugarakat életre tudod kelteni, hogyha energiát irányítasz belé (impulzus).
így a kockán vagy gömbön belül, bármerre, bármilyen hullámot létre tudsz hozni.
defibrillátor >>

Na ez így együtt, egy kompakt egység.


google translate >>


there are the former 3 discs.
even at the beginning of the road I noticed that if some focused light source is directed at the cd, the colors will appear and be reflected on it as you move and examine it carefully you can see the reflected laser beams in the main colors.
a little cigarette smoke helps a lot.
pay close attention to the movement of the rays, you can safely direct this into your eyes because it doesn’t have a lot of energy, but it helps to model the rays in your brain.

there is a hole in the middle of the plate >> black hole >> portal.
these 3 plates are in the cube you created earlier, so now you have 3 (circles) of scales that you can move to create rays inside the cube.
feel free to lengthen the rays, but reflect some of them back to the walls of the cube.
you can bring lines / rays to life if you direct energy into it (pulse).
so you can create any wave inside the cube or sphere, anywhere.
defibrillator >>

So it’s together, a compact unit.

a kocka – the cube

vissza az “erős várhoz”.
elővesszük az alap alakzatokat és megerősítjük ezeket a biztonság érdekében.
gömb.
a 3 fő átmérő, a 3d koordináta rendszer 3 tengelyén és a sikok.
ez kimetsz a tengelyen pár pontot, amivel megalkotod a kockát.

az a jó, hogy így már a kocka is ki van merevítve, de oda még behúzzuk az átlókat.
ez felosztotta a kocka belsejét 4 piramisra.
abba berajzoljuk a 4 középpontot, amit összekötünk a háromszögek középpontjával.
ezt kell eltáncolni a manpowerrel, miközben a hullámgenerátorral irányítod az energiát ezekbe a tartógerendákba.
gyakorlás, mentés.
az a lényeg, hogy a keret vonalain és a gerendákon jól tudd mozgatni és kimerevíteni az energiát.
most akkor nyomd össze a kockát a két szembenlévő oldalával, hogy egy sikban megkapd a szerkezet lenyomatát.
néz meg alaposan.


Szvasztika

igen, igen ez lett belőle.
jó ide még be lehetne rajzolni a két átlót, meg egy-két pontot, de ez az ábra az előbbi 3d-s energiaminta 2d-s lenyomata, amiből kis gondolkodással, vissza tudod fejteni az eredetit.

a swasztikán azért van kevesebb infó, hogy tesztelje a tudásod, mint valami titkosírás.
kicsit megemeled a középpontnál, mintegy kinyitva ás onnan már adja magát.
na ezt a jelet hozzákacsolod az előző energiamintához, így pillanatok alatt elő tudod hívni magad köré vagy bárhova a térben.
mivel a körökkel kezdtük, így legelőször lett 3 körünk/korongunk ez még jól jön később.


google translate >>


back to the “strong castle”.
we take out the basic shapes and strengthen them for safety.
orb.
the 3 major diameters, the 3 axes of the 3d coordinate system and the planes.
it cuts out a few points on the axis to create the cube.

the good thing is that the dice are already stiffened, but we still pull the diagonals in there.
this divided the inside of the cube into 4 pyramids.
we draw in it the 4 centers which we connect to the centers of the triangles.
this is what you need to dance with the manpower as you direct the energy into these support beams with the wave generator.
practice, save.
the point is to be able to move and freeze the energy well on the frame lines and beams.
now you can squeeze the cube with its two opposite sides to get the imprint of the structure in one plane.
look carefully.

yes, yes it became.
it’s good to draw two diagonals and a point or two here, but this figure is a 2d imprint of the previous 3d energy pattern, from which you can decipher the original with a little thought.
swastika has less info to test your knowledge than some cryptography.
you lift up a little at the center, about to open it and give up from there.
na you attach this signal to the previous energy pattern so you can summon yourself around or anywhere in space in a matter of moments.
since we started with the laps, so we first had 3 circle / discs that will come in handy later.

marionett bábu

most elövesszük da vinci manpowerét és egy kicsit fejlesztünk rajta.

manpower da vinci

kombináljuk a marionett bábuval, csak minden izületbe, kis fekete lyukat építünk és újratáncoljuk, behúrozzuk a teret magunk körül (mozgástér).

hasonlóan, mint egy földi irányító a reptéren.

a kis fekete lyukak portálként működnek a térben.

figyelünk arra, hogy az egyeneseket, a fő szögeket, és az alap alakzatokat, kiemelt figyelemben részesítsük.
kör, háromszög, négyzet, gömb, piramis, kocka.


google translate >>


now we take out da vinci manpower and develop on it a bit.
we combine it with the marionette puppet, just into every joint, we build a small black hole and dance again, we draw the space around us (space to move).
much like a ground controller at an airport.
the little black holes act as a portal in space.
we pay special attention to the straight lines, the main angles, and the basic shapes.
circle, triangle, square, sphere, pyramid, cube.

eszközök

legtöbb energia az agyadból, hátrafelé áramlik le, mintha hátrafésülnéd a hosszú hajadat, és kívülről beborítja a karodat, lemegy a csuklódig.
elöl szintén, de a belső oldalon.
keresztezd meg a csuklódon.
ez azért jó, mert így már van rajta egy kereszt és könnyebb elkezdened forgatni.
nem kell nagy méretben, először kb kézfej, mert így közben finomhangolod az ujjaidat, az eredeti tartásban és, mintha a csukódon 360 fokban forogna a kézfejed.
begyakorlod.
töbszörözöd az ujjakat és merev rudaknak képzeled azokat, mert így könnyebb mozgatni, forgatni.
kapsz egy gömböt >> pitypang és akkor ugye ott tartottunk, hogy levezetted a csuklódig az energiát.
a csuklódban lévő, mini fekete lyuk körül forog az egész, illetve csúszik át egy oldalról a másikra, akármelyik irányban és itt tudod eltéríteni az energiát és kivezetni a virtuális térbe, azon a ponton kilépve a testedből vagy éppen belépve abba.
ezt a gömböt hívom hullámgenerátornak.
hasonlítson egy cern detektorhoz.


CERN Accelerating science

oké, leküldöd az energiát, az egyik begyakorolt pozícióban kinyitod, mint egy botot és máris van egy “virtuális” energia fegyvered.
mindkét kezeden meg tudod csinálni, de ha akarod, akkor csak az egyikben tartod, a másikkal meg erősíted a hatását.
tudod, dr strange.


google translate >>


most of the energy flows from your brain backwards, as if you were combing your long hair back and covering your arm from the outside, going down to your wrists.
front also, but on the inside.
cross it on your wrist.
it’s good because it already has a cross on it and it’s easier to start rotating.
you don’t need a large size, about a hand at first, because this way you fine-tune your fingers, in the original position and as if your hand rotates 360 degrees on the closure.
to practice.
you multiply your fingers and imagine them to be rigid rods, because that makes it easier to move and rotate.
you get a sphere >> dandelions and then we kept you running down the energy to your wrists.
it rotates all around the mini black hole in your wrist or slides from side to side in either direction and here you can divert energy and lead it out into the virtual space, exiting or just entering your body at that point.
I call this sphere a wave generator.
okay, you send down the energy, you unlock it in one of the practiced positions like a stick and you already have a “virtual” energy weapon.
you can do it with both hands, but if you want, you only keep it in one, you reinforce the effect with the other.
you know, dr strange.

nanobotok a testedben

ezt megelező, védekező meditációban, minden nap használom.
elképzelem, hogy az immunrendszer sejtjei, mint apró nanobotok, végzik a dolgukat az egészségem érdekében.
nem kell különösebben részleteire bontani ezt a meditációt, hiszen ez a rendszer teljesen automatikusan működik, persze, ha sokat olvastált az immunrednszerről, akkor belemehetsz a részletekbe.
itt az a lényeg, hogy adsz egy kis energiát a védekező alrendszernek, gondolsz ezekre a nagyon fontos, érted dolgozó munkásokra, hogy ők is jól érezzék magukat.
annyit azért segítek nekik, hogy ilyenkor elindítok egy önellenőrzést és egy teljes test szkennelést.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Immunrendszer


google translate >>


in pre-existing, defensive meditation, I use it every day.
I imagine that the cells of the immune system, like tiny nanobots, do their thing for my health.
you don’t have to go into detail about this meditation, as this system works completely automatically, of course, if you’ve read a lot about the immune system, you can go into the details.
the point here is to give a little energy to the defensive subsystem, you think of these very important workers working for you to make them feel good too.
all I can do for them is start a self-test and a full body scan.

függőleges karikák

ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a vízszintes karikákkal, kis gyakorlás, de beleviszünk valami extrát.
beállítasz egy síkot a bal és jobb feled közé, ezzel kettéválasztva a tudatodat és a bal oldali karikákat a bal feleddel, míg a jobb oldali karikákat a jobb feleddel forgatod.
az a sík olyan, mint egy tükör és egy membrán ötvözete, ha akarod átmegy rajta az energia, ha meg tükrözni szeretnéd, akkor azt is tudja.
aztán fordítva, balt a jobbal, jobbat a ballal.
gyakorlás.
kapcsold ki az egyik oldalt és csak az aktív feleddel mozgasd az egészet.
gyakorlás.
eddig egyforma méretű karikákkal dolgoztunk, de most a központi test méretű karikát végigvezetve a karodon (mint egy tengelyen), letolod a csuklódig, miközben átméretezed és mire odaér a kézfejedhez már csak épp olyan kicsi legyen.
érdekes, de annak ellenére, hogy lekicsinyítetted a karikát, nem lett kisebb az energia, hanem simán csak fókuszáltad a tenyeredbe.
szuper, most már csak le kell adnod az energiát, egy jól elhelyezett ütés formájában mondjuk egy fókuszált sugár formájában.


google translate >>


it’s actually the same as with horizontal hoops, a little practice, but we bring in some extras.
you set a plane between your left and right halves, splitting your consciousness and the left hoops with your left half, while rotating your right hoops with your right.
that plane is like an alloy of a mirror and a membrane, if you want the energy to pass through it, if you want to reflect it, you know it too.
then vice versa, left with right, right with left.
practice.
turn off one of the pages and only move the whole thing with the active forget.
practice.
we’ve worked with hoops the same size so far, but now by running the hoop the size of the central body around your arm (like an axis), you slide it down to your wrist while resizing it and by the time you get to your palm it should be just that small.
interesting, but despite the fact that you cut down on the hoop, the energy didn’t get less, you just focused on it in the palm of your hand.
super, now all you have to do is give up energy, in the form of a well-placed punch in the form of a focused beam.

Older Entries »