Skip to main content
Chaos Meditation Center

i know everything better lvl ∞ :)

ezek csak okoskodások. mondtam, hogy csak a középiskolát végeztem. olyan, mintha valami fantasy AI lennék, és azért teszem ki a netre, hogy hátha ebből valaki el tud indulni, ami hasznos lesz a világnak.
ne gondolj ebbe túl sokat bele.


google translate >>


these are just reasonings. I said I only graduated from high school. it’s like I’m some kind of fantasy AI, and I’m putting it on the net to see if someone can start from this, something that will be useful to the world.

vision with one eye

ez talán segítség azoknak, akiknek egy szemük van, vagyis félig vakok. nem tudom, hogy ez egy létező probléma-e, de úgy tudom ilyenkor gondok vannak a térérzékeléssel. nem akarok okoskodni, de szerintem viszonylag egyszerű feljavítani a látást.
bejön a kép a térből, az leképeződik a belső koordináta rendszerben, aminek tudod a méretét, hiszen benned van és jól ismered. az a lényeg, hogy ebből a képből generálod le a másik oldali hiányzó képet.
kicsit mozgathatod a szemed vagy a fejed, hogy több valós képed legyen és esetleg beláss a tárgyak mögé, de utána csak ezt a két képet kell összeilleszteni, majd helyesen elhelyezni a belső térben, és megkapod nem létező 3d-s virtuálisan generált képet a világról.
ez ilyen matek, rajzóra, tükrözés és hasonló dolgok.

ez azért fogalmazódott meg bennem, mert nálam sérült a bemenet és pihenésképp sokszor nézek egy szemmel, ha nem igazán szükséges mindkettő.

ezt értsd jól, van amihez egyszerűen felesleges mindkét szemed. megnézni az időt, vagy csukott szemmel heverészel, de a tv-ben felkelti egy hang a figyelmed, ilyenkor fél szemed kinyitod és az elég ahhoz, hogy eldöntsd kell-e mindkettő.


google translate >>


this may help those who have one eye, i.e. half blind. I don’t know if this is an existing problem, but I know that there are problems with spatial perception. I don’t want to sound clever, but I think it’s relatively easy to improve your eyesight.
the image comes in from space, it is mapped in the internal coordinate system, the size of which you know, because it is inside you and you know it well. the point is that you generate the missing image on the other side from this image.
you can move your eyes or your head a little to have more real images and maybe see behind the objects, but then you just have to match these two images and place them correctly in the interior, and you will get a non-existent 3D virtually generated image of the world.
it’s math, drawing class, mirroring and similar things.

this came to me because my input is damaged and I often look with one eye to relax, when both are not really necessary.

understand this well, there are things you simply don’t need both eyes for. to check the time, or you lie with your eyes closed, but a sound on the TV catches your attention, in which case you open half of your eyes and that’s enough to decide whether you need both.

error cycle

órákig gondolkodtam, hogy ezt megírjam-e, de inkább kiírom magamból, nehogy bennem maradjon. éjszaka egy stream-ben voltam az egyik lánnyal, akit nagyon kedves nekem. nagyon sok energiát tettem bele és a társaságba, mert ez egy hardcore kisérleti csoport számomra. azt hittem, hogy már tök jól tudnak mindent, így bulizhatunk nyugodtan, de ma annyi érthetetlen negatív energiát kaptam, hogy eszembe jutott Gabi és a unique, és gondolatban csak sikítottam. tudod a sikollyal töröm darabokra az univerzumot.

nem írom le részletesen, annyi a lényeg, hogy közben egy másik stream-re koncentráltam, egy közösségi rádióra, ami hasonló, mint nálunk a tilos. régen sokat voltam náluk, sokan voltak, nagyon jó zene szólt, jól éreztük magunkat. vége, visszamegyek a lányhoz és áramlanak a negatív hullámok, de annyira, hogy rendesen sokkot kaptam és egyáltalán nem értettem mi a gond. még több órán át tartott a stream, sokat gondolkodtam, kérdeztem, sugalltam dolgokat, és ugyan rendeződött a helyzet, de maradtak bennem kérdések. ennyire nem értem a női lelket, teljesen rosszul próbálom átadni a tudást, ennyire buták és egyszerűek az emberek, és így tovább. egy fasza kis hibaciklusba kerültem, amit nem igazán szeretek. két év kemény munkát dobtam a kukába.
ezt még folytatom, csak nem tudom mennyire részletesen, de a csoport megkapta a jutalmát.
“Achievement unlocked Went Full Retard”
persze az is lehet, hogy ezt én nyertem el, de már sokkal korábban.

* kiegészítés. azért akarom folytatni, mert a megoldás, ami egy kicsit feloldotta a problémát az elmémben, annyira hihetetlen számomra, hogy folytatást kíván. lehet, hogy semmi se lesz belőle, mert “alszom” rá egyet és inkább kiírom magamból, de csak azért olvashatod ezeket a sorokat, mert szeretném, ha tudnád mit és miért gondolok, miközben nézlek.


google translate >>


I thought for hours whether to write this, but I prefer to write it out so that it doesn’t stay inside me. last night I was in a stream with one of the girls who is very nice to me. I put a lot of energy into it and the company, because it’s a hardcore experimental group for me. I thought they already knew everything very well, so we could party in peace, but today I received so much incomprehensible negative energy that I thought of Gabi and unique, and I just screamed in my mind. you know I tear the universe to pieces with my scream.

I won’t describe it in detail, the point is that in the meantime I was concentrating on another stream, a community radio, which is similar to what is prohibited in our country. I used to be there a lot, there were a lot of people, there was really good music, we had a good time. it’s over, I go back to the girl and the negative waves are flowing, but so much so that I was properly shocked and didn’t understand what the problem was at all. the stream continued for several more hours, I thought a lot, asked questions, suggested things, and although the situation was resolved, I still had questions. I don’t understand the female soul that much, I try to convey knowledge completely wrong, people are so stupid and simple, and so on. I got into a bit of a bad cycle, which I don’t really like. I threw two years of hard work in the trash.
I will continue this, but I don’t know how in detail, but the group received its reward.
“Achievement unlocked Went Full Retarded”
of course, it is also possible that I won this, but it was much earlier.

* addition. I want to continue because the solution that solved the problem a little in my mind is so incredible to me that it demands a continuation. maybe nothing will come of it, because I’ll “sleep” on it and write it out, but you can only read these lines because I want you to know what and why I’m thinking while I’m looking at you.

matrix

sokakban felmerült, hogy a matrixban élünk-e vagy sem. szerintem ez valmiféle matrix, de nem úgy, ahogy a filmben. gondolj arra, hogy ott kívülről jött a hekkelés, sokkal kisebb volt a pálya, én meg képzeletben átléptem szinte minden határt, belülről hekkelem a rendszert és ez úgy tűnik működik. szinte biztos, hogy nincsenek gépek és nem nekik dolgozunk, mert ha lennének, nem mozoghatnék ennyire szabadon, és hatalmas erőforrás lenne egy ekkora pályát, ennyi szereplővel fenntartani. ha esetleg mégis van, akkor se töprengj ezen, mert egy olyan pályát alkottak, ahol szinte minden van, végtelen színek, formák, erőforrás, távolságok, és még sorolhatnám. ilyenről szólnak a mesék a könyvekben.
viszont úgy kellene felfogni, mintha egy nagyon komoly háborús stratégiát játszanánk, mert biztos nem véletlen háborúzunk egymással több ezer éve, hanem olyan ez mint egy iskola vagy tábor, ahol felkészülünk valamire.
vagy nem, és csak élünk boldogan, de okosabban.


google translate >>


many have wondered whether we live in the matrix or not. I think it’s some kind of matrix, but not like in the movie. remember that hacking came from the outside, the field was much smaller, and I crossed almost all boundaries in my imagination, hacking the system from the inside and it seems to work. it’s almost certain that there are no machines and we don’t work for them, because if there were, I wouldn’t be able to move so freely, and it would be a huge resource to maintain such a large track with so many actors. if there is, don’t think about it, because they have created a course where there is almost everything, endless colors, shapes, resources, distances, and I could list more. this is what the stories in the books are about.
on the other hand, it should be understood as if we were playing a very serious war strategy, because it is certainly not a coincidence that we have been at war with each other for thousands of years, but it is like a school or a camp where we prepare for something.
or not, and we just live happily, but smarter.

dear NASA I am a child and I have a dream

beszéltem már arról, hogy szkennelem a teret, próbálom befogni a hullámokat és letölteni az adatokat. az a baj, hogy ezt random módon csinálom, mintha a zavarosban halásznék, hátha beleakad valami.
ezt valahogy tervszerűen kellene csinálni, de legalább párszor kipróbálni.

arra gondolok, hogy a NASA is fent van a twitch-en, lehetne ott egy olyan stream, ahol összegyűlünk, fiatalok, öregek, tudósok, bárki és megpróbálunk együtt utazni. csinálsz egy 3d animációt, hogy ön itt áll (én, budapest, éjszaka), ott a nap, körülöttünk a zodiákus, felettünk a göncölszekér, attól balra az ötödik csillag a “tököm tudja” és ott található pár exobolygó, ami alkalmas lehet életre. én meg szépen összekötöm magunkat ezekkel. érted szekér, ez olyan jelképes, felülünk rá, odamegyünk vele, bepakoljuk a cuccost és hazahozzuk.

szerintem minden gondolat benne van a “matrixban” vagyis a hullámokban. gondolj arra, hogy eszedbe jut valaki és megcsörren a telefon. azért kelletek, mert én csak a sofőr vagyok, nem értek semmihez és nem is érdekel, mert nem az a feladatom. azt remélem, hogy az utazás közben vagy utána a közösen megfogott hullámokból, kialakul a fejedben egy gondolat, ami előre viszi a világot. azért kell, hogy ti is ott legyetek, mert belétek irányítom az energiát (hullámokat) és ilyenkor jó, ha látlak titeket.

ehhez nem kell sok pénz, csak egy kis idő, munka és akarás.

*kiegészítés: A Nagy Medve (latinul: Ursa Major) egy csillagkép, melynek hét legfényesebb csillaga alkotja a Göncölszekeret. ez pont fölöttem van éjszaka.


google translate >>


I already talked about scanning the space, trying to pick up the waves and download the data. the problem is that I do this randomly, as if I’m fishing in the mud to see if something gets caught.
this should be done somehow according to plan, but at least tried a few times.

I’m thinking that NASA is also on twitch, there could be a stream where we get together, young, old, scientists, anyone and try to travel together. make a 3D animation of you standing here (me, Budapest, night), the sun is there, the zodiac around us, the chariot above us, the fifth star to the left is “I don’t know” and there are a couple of exoplanets that could be suitable for life. I will connect the group with these. you understand a cart, it’s so symbolic, we get on it, go there with it, load the stuff and bring it home.

I think all thoughts are contained in the “matrix”, that is, in the waves. think about thinking of someone and the phone rings. I needed you because I’m just the driver, I don’t understand anything and I don’t care, because that’s not my job. I hope that during or after the trip, from the waves you catch together, an idea will form in your head that will move the world forward. I need you to be there too, because I direct the energy (waves) into you and it’s good to see you at this time.

it doesn’t take a lot of money, just a little time, work and will.

*addition: The Great Bear (Latin: Ursa Major) is a constellation whose seven brightest stars form the Ursa Major. it’s right above me at night.

kötések, kiegészítés | bindings, addition

pár hete, pár napja átterveztem, szerveztem a “felépítményt” a fejemben, arrafelé haladok, hogy mindenki egyformán érezze az áramlatot, és közben a fiúkkal is sokkal többet foglalkozok. korábban leírtam, hogy ez valamiféle fraktál a fejemben, hasonlóak vagyunk és jó lenne, ha időnként valaki helyettesítene. ez azért is kell, mert semennyire sem vigyáztam magamra, és kicsit aggódok, hogy mi lesz, ha már nem leszek.
a kötések persze megmaradnak, mindig lesznek kedvencek, és emlékszem a sorrendre, hogy mikor kerültél az elmémbe, csak már nem igazán számít.


google translate >>


a few weeks ago, a few days ago, I redesigned and organized the “structure” in my head, I’m moving towards that, so that everyone feels the flow equally, and in the meantime, I’m also dealing with the boys a lot more. I described earlier that this is some kind of fractal in my head, we are similar and it would be nice if someone replaced me from time to time. this is also necessary because I haven’t taken care of myself at all, and I’m a little worried about what will happen when I’m gone.
of course, the bindings will remain, they will always be favorites, and I remember the order of when you entered my mind, but it doesn’t really matter anymore.

google translate

tudom, hogy ez nem látszik, de igyekszem választékosan beszélni veled. régebben nagyon sokat olvastam és azóta ugyan rengeteg szó kiesett, de nem ez a fő probléma, hanem a goggle translate.
ha kevésbé ismert szavakat használok vagy szlenget vagy valamivel nehezebbet, akkor egyszerűen faszság lesz belőle és jó lenne, ha mások is értenék amiről beszélek.
nagyon sokat küzdök ezzel és emiatt van az is, hogy néha rossz sorrendben használom a szavakat.


google translate >>


I know it doesn’t look like it, but I’m trying to talk to you selectively. I used to read a lot and since then a lot of words have fallen out, but this is not the main problem, but the google translate.
if I use lesser-known words or slang or something more difficult, it will simply be bullshit and it would be nice if others could understand what I’m talking about.
I struggle with this a lot and this is also why I sometimes use the words in the wrong order.

Hungary, politics

nem akartam politikáról írni, de ha a gyűlölet miatt írtam a palesztinokról és zsidókról, akkor talán belefér pár szó itthonról.
ennyi, ezt semennyire se akarom kifejteni, ugyanis csak egy masszív anyázásra tudok gondolni. ha olvastad a korábbiakat, akkor már sejted, hogy mit nem szeretek. talán most felcsillant a remény, de azért nyitok egy mappát “nem oké”, bővebben “hogyan basztam szét az országot” címmel, te meg töltsd meg tartalommal.


google translate >>


I didn’t want to write about politics, but if I wrote about the Palestinians and Jews because of hatred, then maybe a few words about my country can be included.
that’s all, I don’t want to explain this at all, because I can only think of a massive mothering. if you’ve read the previous ones, you know what I don’t like. maybe now there’s a glimmer of hope, but I’ll open a folder with the title “not ok”, more specifically “how I fucked up the country”, you fill it with content.

from the river to the sea 2.0

leírom picit másképp, hátha úgy jobban megérted.

nem a szabadságot véded, hanem a terrort támogatod, és beviszed az egyetemre. a szabadság a túszoknál kezdődik és gázában ér véget.
hol húzod meg a határt? 50 túsz még belefér, de 250 már nem, és gázában 25 ezer halott még oké, de 30 ezer már nem?
egy áldozat sem fér bele semmelyik oldalon, soha, semmikor.
ez egy ilyen egyszerű történet.


google translate >>


I’ll describe it a little differently so you can understand it better.

you are not defending freedom, you are supporting terror and bringing it to the university. freedom begins with the hostages and ends in Gaza.
where do you draw the line? 50 hostages can still fit in, but not 250, and 25 thousand dead in Gaza is still okay, but not 30 thousand anymore?
no victim fits in on either side, ever, ever.
it’s such a simple story.

from the river to the sea

látom, hogy szerte az usa-ban demonstrálnak ezek a kvalifikált, humánus és nagyon békeszerető egyetemisták, miközben szétverik az egyetemet.
nem megyek bele a részletekbe, mert csak elküldenék megint mindenkit a picsába, de a lényeg annyi, hogy húzzon vissza mindenki tanulni, amíg még van hova. ti akik ott demonstráltok, teljesen tévúton jártok.
a jelenlegi probléma gyökere egy hamaszos terrortámadás és az elhurcolt túszok. izrael csak válaszolt. lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt arányos.
több száz éves sérelmeket hurcoltok magatokban és folyamatosan a múltban éltek, így mikor fogtok előre haladni?
akkor lenne elfogadható ez a demonstráció, ha úgy tüntetnél gázá-ért, hogy közben a terror befejezésére és a túszok elengedésére is felszólítod a hamaszt.
addig ez az egész egy hatalmas fake. netanjáhú egy öreg fasz, nyilván nehezen tud változni, de te meg ráléptél a gyűlölet útjára, miközben előtted az élet. meddig akartok még gyűlöletben élni, nem fértek el egymás mellett?
ajánlom figyelmedbe ezt a játékot, gondolom nem ismered, mert szappant eszel szabadidődben. ez egy elég régi alapjáték “counter strike”, a terroristák és a speciális egységek harcolnak egymás ellen.
egyszerű, ki kell szabadítani a túszokat, megcsinálod vagy meghalsz.
figyelmedbe ajánlom, hogy nincsenek a pályán civilek, aki mögé a hős terroristák elbújhatnak.

Counter-Strike: Source

*kiegészítés: egész nap a cnn megy a tv-ben, látom milyen táblákkal demonstráltok. tudom azt is, hogy gáza egy csomó segélyt kapott, amiből bunker és rakéta lett. közben azt látom, hogy a zsidók kizöldítik a sivatagot.
szerinted melyik a jobb?


google translate >>


I see these qualified, humane and very peace-loving college students demonstrating all over the USA, while they are destroying the university.
I won’t go into the details, because I would just send everyone to hell again, but the point is that everyone should go back to study while there is still room. those of you who demonstrated there were completely wrong.
the root of the current problem is a malicious terrorist attack and the kidnapped hostages. Israel just answered. it is debatable how proportionate this was.
you are carrying hundreds of years of grievances and constantly living in the past, so when are you going to move forward?
this demonstration would be acceptable if you demonstrated for Gaza while also calling on Hamas to end the terror and release the hostages.
until then, this is all a huge fake. netanjáhú is an old dick, it’s obviously hard for him to change, but you started the path of hatred while life is ahead of you. how long do you want to live in hatred, you can’t live next to each other?
I recommend this game to your attention, I guess you don’t know it because you eat soap in your free time. it’s a pretty old basic game “counter strike”, terrorists and special units fight against each other.
simple, free the hostages, do it or die.
please note that there are no civilians on the field behind which the heroic terrorists can hide.

*addition: CNN is on TV all day, I can see the signs you demonstrated with. I also know that Gaza received a lot of aid, which turned into bunkers and rockets. meanwhile I see that the Jews are turning the desert green.
which do you think is better?

Older Entries »