Skip to main content
Chaos Meditation Center

pontok, hullámok

nemrég olvastam egy érdekes cikket.
Egy tóhoz hasonlóan hullámzik a galaxisunk
ez megint egy olyan dolog, ami azt mutatja, hogy sok dolgot jól gondolok.
itt most nem magam akarom fényezni, hanem inkább rámutatni arra, hogy ez az egész energia, hullámok, zene, zen dolog akár nagyban is működhet.
mármint szerintem tényleg így működik, csak ugye egyelőre nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy az elme magas szintű meditációs használatával, valóban befolyásolni tudjuk a teret és az időt.
az egyik első dolog volt, amire a “megvilágosodás” után gondoltam az az volt, hogy isten vagyok, mert akkora energia és elmény mennyiség zúdult rám, ami nagyságrendekkel több volt, mint bármi amit azelőtt éreztem.
ez 1-2 napig tartott, utána már arra gondoltam, hogy lehet, hogy isten vagyok, de magában isten testében és mi, a mindenség összes pontja alkotjuk az egészet, ami egy élő organizmus, ami megfelel az élet fájának.
a meditációban megvan az egy pont, amire fókuszálsz, de ez egy idő után kevés vagyis igazából nem kevés, hanem akár mellette is lehet egy másik pont, akkor inkább oda fókuszálok vagy egy harmadikra és köztük a vonalakra és így szépen építkezve megkapom az élet fáját és a mindenséget, és ezután már nem az a célod a meditációban, hogy nyugiban légy az egy pontoddal, hanem hogy meglegyen az egész és ezen az egészen átnyúlva egyensúlyozd ki az erőket, így megkapva egy magasabb szintű zent, hiszen érzed az egészet, benne vagy és közben te vagy az egész és ezzel játszol az elmédben de még ez sem elég, hanem amikor már sokat gyakororoltál, akkor inkább az, hogy átvedd az irányítást és kedvedre alakítsd az egészet.
mérleg vagyok, két karom van, az egyik a nullában a másik a végtelenben, vagy jobbra és balra vagy a feketében és a fehérben.
együtt hullámzok az univerummal. egyek vagyunk nemcsak itt mi a földön, hanem minden és mindenki, mindehol.
ez a valódi egy.
azt még nem tudjuk mi a mi szerepünk a gépezetben, de azt gondoljuk mi vagyunk az evolúció csúcsa, akkor remélem nem arra használnak, hogy szöget verjek egy tuskóba, hanem valahogy hatással tudok lenni az univerzumra.
ezért is nagyon fontos minden pillanatban, hogy mikor, mire gondolsz, mit cselekszel, mert ha már megtörtént, akkor beleíródik a végtelen univerzum történéseibe és nem tudod visszaforgatni az idő kerekét.


google translate >>


I recently read an interesting article.
Our galaxy ripples like a lake this is again something that shows that I think a lot of things right.
I don’t want to shine a light here myself, but rather to point out that this whole energy, waves, music, Zen thing can even work in a big way.
I mean, I think it really works that way, but for now we can’t really imagine that by using the mind at a high level in meditation, we can really influence space and time.
one of the first things I thought after the “enlightenment” was that I was a god, because such an amount of energy and mind rushed at me, which was orders of magnitude more than anything I had felt before.
this lasted for 1-2 days, after that I thought that maybe I am a god, but in the body of god itself and we, all the points of the universe, make up the whole, which is a living organism that corresponds to the tree of life.
in meditation there is one point on which you focus, but after a while it is not enough, that is, it is actually not enough, but there can be another point next to it, then I prefer to focus there or on a third one and on the lines between them and in this way, building up nicely, I get the tree of life and everything, and after that your goal in meditation is no longer to be at peace with your one point, but to have the whole and balance the forces by reaching across this whole, thus obtaining a higher level of zen, since you feel the whole, you are in it and meanwhile, you are the whole thing and you play with it in your mind, but even this is not enough, but when you have practiced a lot, it is better to take control and shape the whole thing to your liking.
I’m a Libra, I have two arms, one at zero and the other at infinity, or right and left or black and white.
I wave with the universe. we are one not only here on earth, but everything and everyone, everywhere.
this is the real one.
we don’t know what our role is in the machine yet, but we think we are the pinnacle of evolution, so I hope they don’t use me to hammer a nail into a block, but I can somehow influence the universe.
that’s why it’s very important every moment when, what you think, what you do, because once it’s happened, it’s written into the events of the infinite universe and you can’t turn back the wheel of time.

kvantum-összefonódás | quantum entanglement

korábban már “felvázoltam” egy emberi agyakból épített kvantum számítógépet, de a minap láttam erről egy részt a “Morgan Freeman – a féreglyukon át” című műsorból és rájöttem, hogy ezt próbálom megvalósítani meditáció közben.
az elmém egy részével (neuronok egy csoportjával), az univerzum egy bizonyos kisebb vagy nagyobb egységére próbálok hatni, azzal kapcsolatba kerülni és a bennem keletkező hullámokat (állapotot) érezhetően átadni.
gondolom nem szükséges, hogy minden egyedi pontnak a térben meglegyen a máshol létező megfelelője, mert akkor kellene egy másik ugyanilyen univerzum a teljes kvantum-összefonódáshoz.
nem tudom érted-e, hogy én ezt elhiszem, valóságosnak tartom és egyben fontosnak is, mert nem hiszek abban, hogy több száz vagy ezer (fény)évet kellene utaznunk, hogy felvegyük a kapcsolatot egy távoli részünkkel.
akkor miért van a gondolat?


google translate >>


I have previously “outlined” a quantum computer made of human brains, but the other day I saw a section about it on from the show “Morgan Freeman – through the wormhole” and I realized that this is what I try to do during meditation.
with a part of my mind (a group of neurons), I try to affect a certain smaller or larger unit of the universe, to get in touch with it and to transmit the waves (state) generated in me perceptibly.
I think it is not necessary for every single point in space to have a counterpart existing elsewhere, because then another identical universe would be needed for complete quantum entanglement.
I don’t know if you understand that I believe this, I consider it real and also important, because I don’t believe that we should travel hundreds or thousands of (light) years to contact a distant part of us.
then why the thought?

zen2chaos

ugye ez az egész univerzum egy hatalmas zen állapottal kezdődött, amikor is a még nem tudjuk miben, az ősrobbanás előtt volt egy pont.
ebből lett egy hatalmas káosz, amiben élünk most.
ezen merengj el egy picit, hogy az egy pontból lett minden energia, minden atom, minden tudás, és a végtelen méret, amiben jelenleg élünk és fejlődünk.
ezek nagy része végtelenül kevés idő alatt alakult ki és az eltelt időben a nagy része megszelidült, “újra zen lett” és azon belül maradtak lokális káoszok.
megint előveszem a mérleg énem.
gondolj csak egy piaci zöldséges kétkarú mérlegre.
nincs rajta semmi, abszolút > zen.
rádobsz valamit, kileng, csúcs > káosz.
ellensúlyozod, megállapodik > zen.
ez persze már nem ugyanaz a zen, hiszen mindkét oldalon van valami plusz, amit mi helyeztünk oda.
vagy gondolj egy nyugodt tó vizére > zen.
beledobsz egy kavicsot, hullámot keltesz > káosz, majd szépen lecsillapodik és kisimul >> zen.
zen > káosz > zen.
a zenben keltett káosz megnyugvása után, már nem az eredeti zen állapot áll vissza, hanem több lesz azzal a káosz hullámmal, amit előtte mi vagy valami más erő okozott benne.
lehet, hogy az energiaszint nem változik, és kívülről nézve ugyanazt a zent látjuk újra, de mi tudjuk, hogy közben az egész megváltozott, átalakult és remélhetőleg több lett, mint előtte volt.
zen > káosz > zen.
ez így úgyanúgy egy hullámforma, ami meghatározza az életed és meg kell tanulnod a helyén kezelni.
nem lehetsz mindig zenben és káoszban sem, hanem ezeket a hullámokat kell tudnod kezelni.
ez így van mindennel az életben.

egyes elméletek szerint, az univerzum a tágulás után megáll és magába roskad.
szerintem meg nem, minek roskadna magába, hiszen onnan indult.
olyan, mintha ez az egy pontba fókuszált mindenség, valamiért elkezdett volna terjeszkedni és fejlődni, hogy betöltse a teret.
vagy esetleg valami külső behatás felrobbantotta volna (támadás).
a lényeg, hogy olyan ez a viselkedés a mindenségtől, mintha bekapcsolt volna egy nagyon profi védelmi mechanizmus, ami megpróbálja újra kialakítani a kapcsolatokat a szétrepülő részekkel, mintegy egyben tartva az egészet.
végtelenül rövid idő alatt alakultak ki azok az erők, amik ma müködtetik az univerzumot, és szerintem az egész káosz hullám, amit mi univerzumnak nevezünk, idővel szépen belesimul az egyelőre nem tudjuk mibe és egybeolvadnak, mintegy kiegészítve egymást.
a meditációmban leginkább a gemoteriát és a fizikát használom.
mindent feloszotttam zen vagy káosz oldalra.
az egy pont, a vonal, a kör, a házomszög és a négyzet inkább zen, mert ahhoz az oldalhoz van közelebb.
az öt már határeset és a több meg még inkább.
viszont sokat gyakorolsz, így egyre több vonalat, szöget, alakzatot tudsz kezelni egy meditációban, így a zen határa kitolódik és a káosz kevesebb lesz, ahogy haladunk a megnyugvás felé.


google translate >>


right, this whole universe started with a huge zen state, when there was a point before the big bang, we don’t know what yet.
this has become a huge mess that we live in now.
think about this a little bit, that all energy, all atoms, all knowledge, and the infinite size in which we currently live and develop came from a single point.
most of them were formed in an infinitesimal amount of time and in the time that passed most of them were tamed, “became zen again” and local chaos remained within them.
I take out the scales again.
just think of a vegetable market two-arm scale.
there is nothing on it, absolutely > zen.
you throw something at it, it swings, peak > chaos.
you counterbalance, agree > zen.
of course, this is no longer the same zen, since there is something extra on both sides that we put there.
or think of the water of a calm lake > zen.
you throw a pebble in it, you create a wave > chaos, then it calms down nicely and smooths out >> zen.
zen > chaos > zen.
after the chaos created in zen calms down, the original zen state will no longer be restored, but will be more with the wave of chaos that we or some other force caused in it before.
maybe the energy level doesn’t change and from the outside we see the same zen again, but we know that in the meantime it has all changed, transformed and hopefully become more than it was before.
zen > chaos > zen.
it’s a waveform that determines your life and you have to learn to handle it in place.
you can’t always be in zen and chaos, but you have to be able to handle these waves.
it’s like that with everything in life.

according to some theories, the universe stops expanding and collapses in on itself.
I don’t think so, why bother, since it started from there.
it’s as if this everything focused in one point has somehow begun to expand and develop to fill the space.
or perhaps some external influence would have blown it up (attack).
the point is that this behavior from everything is as if a very professional defense mechanism has been activated, which tries to re-establish the connections with the flying parts, as if holding the whole together.
the forces that operate the universe today were formed in an infinitely short time, and I think that the whole wave of chaos that we call the universe will smoothly blend into what we don’t know yet and merge into one, as if complementing each other.
in my meditation I mostly use gemotheria and physics.
I divided everything into zen or chaos.
the one point, the line, the circle, the house angle and the square are more Zen because they are closer to that side.
five is already a borderline case and more is even more so.
on the other hand, you practice a lot, so you can handle more and more lines, angles, and shapes in a meditation, so the limit of zen is pushed out and the chaos becomes less as we move towards calmness.