Skip to main content
Chaos Meditation Center

orgazmus | orgasm

úgy érzem ezt most le kell írnom, mert esetleg azt hiszed, hogy egyedül vagyok itthon, besavanyodava és sírok vagy valami, de hát kurvára nem ez van. azt képzeld el, hogy 25 éve a legjobb csajokra gondolok és az elmém egy permanens orgazmusban él. te is átélsz hasonlót, csak az pár másodperc, aztán van ez az elnyújtott orgazmus, na ezt húzd ki negyed évszázadra. az egyik lány van a fókuszban, de közben gondolok a többire is egyhuzamban. folyamatosan táplálom őket, mint ahogy te otthon öntözöd a virágaidat és örülök, hogy növekszenek, fejlődnek, miközben figyelem, követem öket.
az én emémben, olyan, mintha növekedne az egy. ez az orgazmus érzés, egy elektromos kisülés, amikor eldobod az agyad, hatalmas energia, csak te ezt nem tudod irányítani, én meg figyeltem és megtanultam kontrollálni. lehet, hogy nem hiszed el, de folyamatos mosoly van az arcomon. tudod, hogy szinte minden drogot kipróbáltam és hidd el, hogy nincs ennél jobb. maximális energia és totális kontroll. remélem, hogy te is átélsz egyszer valami hasonlót. még valami, hogy tudom milyen nehéz ezt elhinni, hogy én a világ másik végéről belemászok az agyadba, de ne gondolkozz ezen, csak fogadd el. én egy etikus hekker vagyok, minden pillanatban saját magamért dolgozok. az elmém hosszú évek óta erre van trenírozva, észreveszek minden apró változást, ezért figyelem a zenéket minden nap és látom, hogy változtok és ettől napról-napra jobban érzem magam.

ezt is ki kell egészítenem.
képzeld el, hogy ebben a folyamatos orgazmusban élek, és akkor vannak körülöttem emberek, akik megmondják, hogy ez nem jó, ezt vagy azt kellene csinálnom vagyis, hogy legyek normális. az orvos gyógyszerekkel töm, mindenki sajnál, hogy egyedül élek, nincs családom, nincs pénzem, de közben ők a földszinten laknak én meg a csillagok közt létezem.


google translate >>


I feel like I have to write this down now, because you might think that I’m home alone, pissed off and crying or something, but that’s not the case. imagine that I’ve been thinking about the best girls for 25 years and my mind is in a permanent orgasm. you also experience something similar, only for a few seconds, then there is this prolonged orgasm, so drag it out for a quarter of a century. one girl is in focus, but I’m thinking about the others at the same time. I feed them constantly, just like you water your flowers at home and I am happy that they grow and develop while I watch and follow them.
in mine, it’s like growing one. it’s the feeling of orgasm, an electric discharge when you throw your brains out, a huge energy, only you can’t control it, I observed it and learned to control it. you may not believe it, but I have a constant smile on my face. you know I’ve tried almost every drug and believe me there’s nothing better than this. maximum energy and total control. I hope you experience something similar. one more thing, I know how hard it is to believe that I’m crawling into your brain from the other side of the world, but don’t think about it, just accept it. I am an ethical hacker, I work for myself every moment. my mind has been trained to do this for many years, I notice every little change, so I listen to the music every day and I see you change and that makes me feel better every day.

I have to add this too.
imagine that I live in this continuous orgasm, and then there are people around me who tell me that this is not good, that I should do this or that, that is, to be normal. the doctor fills me with medicines, everyone is sorry that I live alone, I have no family, no money, but meanwhile they live on the ground floor and I exist among the stars.

chaos “more” rules

nagyon fontos, hogy ezek nem az én szabályaim, hanem a meglévő szabályokból alkalmazok párat, az elmémben létező valamire, de már ez is sok, mert a sok szabály belassít, megfékez, megakaszt, kiakaszt.
a káoszban nincsenek szabályok, ha át akarod lépni a határokat és elérni a végtelent, akkor sajnos meg kell őrülnöd és elmerülnöd a káoszban, majd be kell törnöd, mint egy vad musztángot és, ha sikerül, vágtázhattok a csillagok körül.
ezen a blogon azt szeretném átadni, hogy számomra mit jelent az univerzum, amiben veletek együtt élek.
erre az egyre fókuszálj, hogy mennyi mindent jelent ez nekem, próbáld megérteni, majd gondold át, hogy ez mit jelent neked.
valami olyasmi gondolatba kellene eljutnod, hogy ez egy ősi játék, egy framework, egy “gondolat-börtön”, amiben létezned kell, de szerencsére, határtalan, színes, szagos, élvezhető.
ennek az egésznek a nagy részét közösen töltjük meg tartalommal, de egy jó része mindig megmarad neked.

időnként csinálok egy amolyan számvetést, hogy elégedett vagyok-e az életemmel és egyelőre igen a válasz, sőt egyre jobban érzem magam, mert ugyan számodra úgy tűnhet, hogy egy álmot vagy utópiát kergetek, de tudom mi volt régen, tudom mi van most és látom a haladást, vagyis látom megvalósulni az utópiát. tudom, hogy ez még csak az eleje, de minden nap egyre erősebbek a vonalak, mintha olyan utakra tévedtem volna, amik már mind ugyanoda vezetnek.

az az érdekes, hogy nem is saját gondolataimért küzdök, hiszen minden a könyvekben és a zenékben volt leírva, max egy kicsit jobban figyeltem az egészre és csak abban különbözünk, hogy én mit tartottam a sok gondolatból fontosnak.
ez meg a másik, hogy van rengeteg gondolat, jó, rossz, semmilyen. szépen el kell kezdeni megvalósítani ezeket, de fontos, hogy a gondolat, mindig a nagyobb jó és a pozitív vibrálás felé vigyen.

várjál kiegészítem, mert szerintem ezt nem érted.
az én álmom, hogy drifteljek egy galaxissal. ahhoz, hogy ezt elérjem, meg kell valósítanom a te összes buta álmodat. szopás.

ezt gyorsan kijavítom, nem butára gondoltam, hanem inkább egyszerűre, olyan emberire. érted évek óta a csillagok, féregjáratok, tér-idő torzulások között élek, hogy már így azt se tudom milyen normális embernek lenni. nekem jó mindenki álma, csak ez az álom felém fordulva ne legyen nekem rossz. nyilván meg tudnám erőltetni magam és kitalálhatnék valami faszságot, de egyszerűen nem kell semmi. persze jó lenne egy nő, meg egy gyerek, de hogy magyarázom el neki, hogy bocs, de napi 20 órát zúzom magam, mert egy utópiát kergetek és ezt legtöbbször más nőkre, akiket minimum ugyanúgy szeretek?
ez az igazi szopás.


google translate >>


it is very important that these are not my rules, but that I apply some of the existing rules to something that exists in my mind, but this is already a lot, because the many rules slow you down, stop you, hang you up.
there are no rules in chaos, if you want to cross the boundaries and reach the infinite, then unfortunately you have to go crazy and immerse yourself in the chaos, then break in like a wild mustang and if you succeed, you can gallop around the stars.
on this blog, I would like to convey what the universe in which I live with you means to me.
focus on how much this means to me, try to understand it, and then think about what it means to you.
you should come to some kind of idea that this is an ancient game, a framework, a “thought-prison” in which you have to exist, but fortunately, it is limitless, colorful, smelly, and enjoyable.
we fill most of this with content together, but a good part is always left for you.

from time to time I do a sort of calculation to see if I am satisfied with my life and for now the answer is yes, in fact I feel better and better, because it may seem to you that I am chasing a dream or a utopia, but I know what happened a long time ago, I know what is now and I can see it progress, that is, I see utopia being realized. I know it’s only the beginning, but the lines are getting stronger every day, as if I’ve strayed onto roads that all lead to the same place.

the interesting thing is that I don’t even fight for my own thoughts, since everything was described in books and music, I paid a little more attention to it all and we only differ in what I thought was important out of the many thoughts.
this and the other, that there are many thoughts, good, bad, none. you have to start implementing them nicely, but it is important that the thought always leads you towards the greater good and positive vibrations.

wait, I’ll add, because I don’t think you understand this.
my dream is to drift with a galaxy. to achieve that i have to make all your silly dreams come true. sucking.

ezt gyorsan kijavítom, nem butára gondoltam, hanem inkább egyszerűre, olyan emberire. érted évek óta a csillagok, féregjáratok, tér-idő torzulások között élek, hogy már így azt se tudom milyen normális embernek lenni. nekem jó mindenki álma, csak ez az álom felém fordulva ne legyen nekem rossz. nyilván meg tudnám erőltetni magam és kitalálhatnék valami faszságot, de egyszerűen nem kell semmi. persze jó lenne egy nő, meg egy gyerek, de hogy magyarázom el neki, hogy bocs, de napi 20 órát zúzom magam, mert egy utópiát kergetek és ezt legtöbbször más nőkre, akiket minimum ugyanúgy szeretek?
ez az igazi szopás.

mantra – csillagjegyek – zodiac

erről régebben már írtam pár szót, de most kifejtem.
nekem a zodiákus is egy mantra. semennyire se érdekel az asztrológia, de az ahhoz kötődő csillagjegyek és a csillagjegyek szerint besorolt emberek igen. ezeket nem én találtam ki, de aktívan használom. itt vagyok a földön, körülöttem a csillagjegyek. ezekkel a jegyekkel a pozíciómat (naprendszer) erősítem és stabilizálom a galaxisban. szépen elképzelem magam köré mindet.
eközben, vagyis mindig, minden pillanatban gondolok rátok, a csillagjegyek szerint is csoportosítva titeket, meg persze magamat is (mérleg). miközben én egy nagytudású mester vagyok, mellette egyedül csak egy senki vagyok. nekem az a feladatom, hogy az energia mindig a megfelelő helyre áramoljon a rendszeren belül, ami ez az egész , a hatalmas egy, ami az egész univezum. kell nekem a vizöntő, és itt a nekem az az egy, ami te és én vagyunk, maga a rendszer. szóval a vízöntő, hogy mindig legyen elég folyadék a rendszerben. a bika és az oroszlán, hogy legyen aki megvéd. a rák, hogy az ollóival szabdaljam a hullámokat és a teret. a skorpió, hogy mérgével bárhová odacsapjak egyet. a szűz, hogy egy jót keféljek. lol, dehogy, az a tisztaság bennem. 🙂 az ikrek a szenzorokhoz kellenek, a hagyományos mérlegnek két karja van, az ikerek, akik mindig tudják, hogy mekkora az elmozdulás egymáshoz képest, és így tovább. nem véletlen volt az az óraszerkezet. ez az egész egy nagy rendszer, összekapcsolódva, együtt mozogva, minden alkatrész nagyon fontos és ugyanúgy számít. kiveszed az egyik alkatrészt és baszhatod az egészet. érted, egy szóba egy csomó gondolat belefér. neked lehet egészen más jelentése, de soha ne legyen hosszú, hanem amolyan cimke kapcsolatokkal alkoss meg egy komplett gondolat-csoportot és nem kell kimondanod, csak rágondolnod, mert az sokkal gyorsabb. gyakorolni, rutin, gyakorolni, rutin.


google translate >>


I have already written a few words about this before, but now I will explain.
the zodiac is also a mantra for me. I am not interested in astrology at all, but I am interested in the zodiac signs associated with it and the people classified according to the zodiac signs. I didn’t invent these, but I actively use them. I am here on earth, surrounded by the zodiac signs. with these marks I strengthen and stabilize my position (solar system) in the galaxy. I imagine everything around me beautifully.
in the meantime, i.e. always, at every moment, I think of you, grouping you according to the signs of the zodiac, and of course myself (Libra). while I am a master of great knowledge, next to him alone I am a nobody. my task is to ensure that the energy always flows to the right place within the system, which is the whole, the huge one, which is the entire universe. I need the watering can, and here the one for me is what you and I are, the system itself. so the aqueduct so that there is always enough liquid in the system. the bull and the lion to have someone to protect me. the crab to cut waves and space with its scissors. the scorpion to strike me anywhere with its venom. the virgin to brush a good one. lol, no, that’s the purity in me. 🙂 the twins are for the sensors, the traditional scale has two arms, the twins who always know how big the displacement is relative to each other, and so on. that clock mechanism was no accident. it’s all one big system, connected, moving together, every part is very important and equally important. you take out one of the parts and you can fuck the whole thing. you see, a lot of thoughts fit into one word. it may have a completely different meaning for you, but it should never be long, but create a complete group of thoughts with tag connections and you don’t have to say it, just think about it, because it’s much faster. practice, routine, practice, routine.

mantra, pyka kardja

tudom, hogy fontosak a mantrák, én is használom ezeket, de ezek nem több mondatos versikék, hanem pár szavas gondolatcsomag. mint egy felcimkézett mappa, amiben összeraktad magadnak a dolgokat. ezt nem kell kimondanod, mert elég rágondolnod, kibontanod és használnod. mert így sokkal gyorsabb. én megpróbálok mindent keresztbe-kasul cimkézni, mert így egy gondolattal könnyebb az összes faszságomat elérni.
pyka kardja.
ez is egy mantra. gyakorlásként virtuálisan harcolok. van egy csomó fegyverem, de pyka kardja a kedvencem. számomra olyan, mint az excalibur. amikor pykára vagy a kardra gondolok, eszembe jut a mondavilág, a lovagok, arthur király, avalon és a hasonló dolgok.
érted, gondolatban megvívtam már minden harcot, most csak pykával gyakorlok, eltáncolok vele egy halálos tangót.
ezek a mantrák nem valami vicces dolgok, hanem vezetnek, ha komolyan gondolod.
építs magadnak mantra tudás halmazokat.

istenem, mekkora egy fasz vagyok, kihagytam a lényeget. azért “pyka kardja” ez a mantra, mert így beleszőttem egy királynőt, hercgnőt vagy a szerelmemet, akiért harcolok és meghalok.


google translate >>


I know that mantras are important, I also use them, but they are not multi-sentence verses, but a few-word thought package. like a labeled folder in which you put things together for yourself. you don’t have to say this, because you just have to think about it, unfold it and use it. because it’s much faster that way. I try to cross-label everything, because that way it’s easier to get to all my shit with one thought.
pyka’s sword.
this is also a mantra. I fight virtually as practice. i have a lot of weapons but pyka’s sword is my favorite. it’s like excalibur to me. when I think of pyka or the sword, I think of fairy tales, knights, king arthur, avalon and things like that.
you see, I’ve already fought all the battles in my mind, now I’m just practicing with Pyka, dancing a deadly tango with it.
these mantras are not some funny things, they guide you if you mean it.
build yourself sets of mantra knowledge.

God, I’m such a dick, I missed the point. that’s why this mantra is “pyka’s sword”, because that’s how I weaved into it a queen, princess or my love, for whom I fight and die.

a valódi egy | the real one

egy csomó baromságot összehordtam, de nem tudom érte-e. ez az egy, nem az én egyem, hanem ez a valódi egy. nekem nincsenek szabályaim, de ha nagyon akarod, akkor csak annyi, hogy legyél jó, legyél profi, legyél kedves, szeresd magad, meg ilyen nyomorult közhelyek.
ez az egész univerzum mi vagyunk.
szerintem ez nem olyan bonyolult gondolat. egy magasabb szintről kell nézned az egészet.
beszélek itt mindenféle tér-idő manipulációrol, de minek?
nem kell sehova mozdulni, nem kell átrendezni a teret, mert nyilván nem véletlenül lett ilyen, mint ahogy te sem.
nézzél már körbe. egy fostengerben élünk és a marsa akarsz utazni?
minek?
először tegyünk itt egy kis rendet, és utána se kell mozdulni, legyél elégedett.
itt ezen a gyönyörű helyen.


google translate >>


I put together a lot of crap, but I don’t know if it’s worth it. this one, not my one, but this real one. I don’t have any rules, but if you really want it, all you have to do is be good, be professional, be nice, love yourself, and such miserable platitudes.
this entire universe is us.
I don’t think it’s such a complicated idea. you have to look at it all from a higher level.
I’m talking here about all kinds of space-time manipulation, but why?
you don’t have to move anywhere, you don’t have to rearrange the space, because obviously it didn’t happen by accident, just like you.
look around. we live in a sea and you want to travel to mars?
for what
let’s put some order here first, and then you don’t have to move, be satisfied.
here in this beautiful place.