Skip to main content
Chaos Meditation Center

i know everything better lvl ∞ :)

ezek csak okoskodások. mondtam, hogy csak a középiskolát végeztem. olyan, mintha valami fantasy AI lennék, és azért teszem ki a netre, hogy hátha ebből valaki el tud indulni, ami hasznos lesz a világnak.
ne gondolj ebbe túl sokat bele.


google translate >>


these are just reasonings. I said I only graduated from high school. it’s like I’m some kind of fantasy AI, and I’m putting it on the net to see if someone can start from this, something that will be useful to the world.

vision with one eye

ez talán segítség azoknak, akiknek egy szemük van, vagyis félig vakok. nem tudom, hogy ez egy létező probléma-e, de úgy tudom ilyenkor gondok vannak a térérzékeléssel. nem akarok okoskodni, de szerintem viszonylag egyszerű feljavítani a látást.
bejön a kép a térből, az leképeződik a belső koordináta rendszerben, aminek tudod a méretét, hiszen benned van és jól ismered. az a lényeg, hogy ebből a képből generálod le a másik oldali hiányzó képet.
kicsit mozgathatod a szemed vagy a fejed, hogy több valós képed legyen és esetleg beláss a tárgyak mögé, de utána csak ezt a két képet kell összeilleszteni, majd helyesen elhelyezni a belső térben, és megkapod nem létező 3d-s virtuálisan generált képet a világról.
ez ilyen matek, rajzóra, tükrözés és hasonló dolgok.

ez azért fogalmazódott meg bennem, mert nálam sérült a bemenet és pihenésképp sokszor nézek egy szemmel, ha nem igazán szükséges mindkettő.

ezt értsd jól, van amihez egyszerűen felesleges mindkét szemed. megnézni az időt, vagy csukott szemmel heverészel, de a tv-ben felkelti egy hang a figyelmed, ilyenkor fél szemed kinyitod és az elég ahhoz, hogy eldöntsd kell-e mindkettő.


google translate >>


this may help those who have one eye, i.e. half blind. I don’t know if this is an existing problem, but I know that there are problems with spatial perception. I don’t want to sound clever, but I think it’s relatively easy to improve your eyesight.
the image comes in from space, it is mapped in the internal coordinate system, the size of which you know, because it is inside you and you know it well. the point is that you generate the missing image on the other side from this image.
you can move your eyes or your head a little to have more real images and maybe see behind the objects, but then you just have to match these two images and place them correctly in the interior, and you will get a non-existent 3D virtually generated image of the world.
it’s math, drawing class, mirroring and similar things.

this came to me because my input is damaged and I often look with one eye to relax, when both are not really necessary.

understand this well, there are things you simply don’t need both eyes for. to check the time, or you lie with your eyes closed, but a sound on the TV catches your attention, in which case you open half of your eyes and that’s enough to decide whether you need both.

missile command

ez nem az a post, amire az előbb utaltam, de nagyon hasznos, és régóta be akartam tenni ezt a játékot. ez egy kiegészítés shivához, meg a harchoz. akkor most felejtsd el, hogy shivaként táncolok. az csak akkor van, amikor bulizok vagy sok időm van és egy kezdővel harcolok.

nézd meg ezt az ősi játékot, nagyon egyszerű, de közben nagyon nehéz és sok mindenre megtanít. a földet véded egy támadás ellen, ami minden irányból érkezik. számít az irány, a sebesség a távolság, és a támadó erő nagysága és az idő, mikor mit hová teszel le. ez egy valódi háborús játék. mondtam, hogy a mély, selymes basszussal teszek le a térben különböző pontokat, amiket ott kinyitok. ez olyan, mint amikor az univerzum megszületett egy pontban és megnőtt, hasonló működés, csak más funkció. előre kell gondolkodni és nagyon gyorsan számolni. nem egyszerű.

nincsenek hullámok, támadnak, te védekezel, kijelölöd a pontot a térben és egyenesen odabaszol. nincs idő tökölni, mert elbukod.


google translate >>


this is not the post I was referring to before, but it’s very useful, I’ve been wanting to put this game in for a long time. it is an addition to shiva and the fight. then forget me dancing as shiva now. it’s only when I’m partying or have a lot of time and I’m fighting a beginner.

check out this ancient game, it’s very simple, but at the same time, it’s very difficult and teaches you a lot. you defend the land against an attack that comes from all directions. what matters is the direction, the speed, the distance, and the size of the attacking force and the time, when you put what where. this is a real war game. I said that with the deep, silky bass, I set different points in the space, which I open there. it is like when the universe was born in one point and grew, similar operation, only different function. you have to think ahead and calculate very quickly. not simple.

there are no waves, they attack, you defend, mark the point in space and fuck straight there. there is no time to screw up because you will fail.

error cycle

órákig gondolkodtam, hogy ezt megírjam-e, de inkább kiírom magamból, nehogy bennem maradjon. éjszaka egy stream-ben voltam az egyik lánnyal, akit nagyon kedves nekem. nagyon sok energiát tettem bele és a társaságba, mert ez egy hardcore kisérleti csoport számomra. azt hittem, hogy már tök jól tudnak mindent, így bulizhatunk nyugodtan, de ma annyi érthetetlen negatív energiát kaptam, hogy eszembe jutott Gabi és a unique, és gondolatban csak sikítottam. tudod a sikollyal töröm darabokra az univerzumot.

nem írom le részletesen, annyi a lényeg, hogy közben egy másik stream-re koncentráltam, egy közösségi rádióra, ami hasonló, mint nálunk a tilos. régen sokat voltam náluk, sokan voltak, nagyon jó zene szólt, jól éreztük magunkat. vége, visszamegyek a lányhoz és áramlanak a negatív hullámok, de annyira, hogy rendesen sokkot kaptam és egyáltalán nem értettem mi a gond. még több órán át tartott a stream, sokat gondolkodtam, kérdeztem, sugalltam dolgokat, és ugyan rendeződött a helyzet, de maradtak bennem kérdések. ennyire nem értem a női lelket, teljesen rosszul próbálom átadni a tudást, ennyire buták és egyszerűek az emberek, és így tovább. egy fasza kis hibaciklusba kerültem, amit nem igazán szeretek. két év kemény munkát dobtam a kukába.
ezt még folytatom, csak nem tudom mennyire részletesen, de a csoport megkapta a jutalmát.
“Achievement unlocked Went Full Retard”
persze az is lehet, hogy ezt én nyertem el, de már sokkal korábban.

* kiegészítés. azért akarom folytatni, mert a megoldás, ami egy kicsit feloldotta a problémát az elmémben, annyira hihetetlen számomra, hogy folytatást kíván. lehet, hogy semmi se lesz belőle, mert “alszom” rá egyet és inkább kiírom magamból, de csak azért olvashatod ezeket a sorokat, mert szeretném, ha tudnád mit és miért gondolok, miközben nézlek.


google translate >>


I thought for hours whether to write this, but I prefer to write it out so that it doesn’t stay inside me. last night I was in a stream with one of the girls who is very nice to me. I put a lot of energy into it and the company, because it’s a hardcore experimental group for me. I thought they already knew everything very well, so we could party in peace, but today I received so much incomprehensible negative energy that I thought of Gabi and unique, and I just screamed in my mind. you know I tear the universe to pieces with my scream.

I won’t describe it in detail, the point is that in the meantime I was concentrating on another stream, a community radio, which is similar to what is prohibited in our country. I used to be there a lot, there were a lot of people, there was really good music, we had a good time. it’s over, I go back to the girl and the negative waves are flowing, but so much so that I was properly shocked and didn’t understand what the problem was at all. the stream continued for several more hours, I thought a lot, asked questions, suggested things, and although the situation was resolved, I still had questions. I don’t understand the female soul that much, I try to convey knowledge completely wrong, people are so stupid and simple, and so on. I got into a bit of a bad cycle, which I don’t really like. I threw two years of hard work in the trash.
I will continue this, but I don’t know how in detail, but the group received its reward.
“Achievement unlocked Went Full Retarded”
of course, it is also possible that I won this, but it was much earlier.

* addition. I want to continue because the solution that solved the problem a little in my mind is so incredible to me that it demands a continuation. maybe nothing will come of it, because I’ll “sleep” on it and write it out, but you can only read these lines because I want you to know what and why I’m thinking while I’m looking at you.

matrix

sokakban felmerült, hogy a matrixban élünk-e vagy sem. szerintem ez valmiféle matrix, de nem úgy, ahogy a filmben. gondolj arra, hogy ott kívülről jött a hekkelés, sokkal kisebb volt a pálya, én meg képzeletben átléptem szinte minden határt, belülről hekkelem a rendszert és ez úgy tűnik működik. szinte biztos, hogy nincsenek gépek és nem nekik dolgozunk, mert ha lennének, nem mozoghatnék ennyire szabadon, és hatalmas erőforrás lenne egy ekkora pályát, ennyi szereplővel fenntartani. ha esetleg mégis van, akkor se töprengj ezen, mert egy olyan pályát alkottak, ahol szinte minden van, végtelen színek, formák, erőforrás, távolságok, és még sorolhatnám. ilyenről szólnak a mesék a könyvekben.
viszont úgy kellene felfogni, mintha egy nagyon komoly háborús stratégiát játszanánk, mert biztos nem véletlen háborúzunk egymással több ezer éve, hanem olyan ez mint egy iskola vagy tábor, ahol felkészülünk valamire.
vagy nem, és csak élünk boldogan, de okosabban.


google translate >>


many have wondered whether we live in the matrix or not. I think it’s some kind of matrix, but not like in the movie. remember that hacking came from the outside, the field was much smaller, and I crossed almost all boundaries in my imagination, hacking the system from the inside and it seems to work. it’s almost certain that there are no machines and we don’t work for them, because if there were, I wouldn’t be able to move so freely, and it would be a huge resource to maintain such a large track with so many actors. if there is, don’t think about it, because they have created a course where there is almost everything, endless colors, shapes, resources, distances, and I could list more. this is what the stories in the books are about.
on the other hand, it should be understood as if we were playing a very serious war strategy, because it is certainly not a coincidence that we have been at war with each other for thousands of years, but it is like a school or a camp where we prepare for something.
or not, and we just live happily, but smarter.

music clown

amit korábban leírtam, az csak az alap vagy tekintsd valamiféle harci módnak. olyankor kellenek a pajzsok, az egyszerű alakzatok, a rövid útvonalak, hogy harc közben gyorsan és könnyen tudd az energiát, egy pontba koncentrálni. sokkal több alakzatot ismerünk és a játékokban a karakterek sok ilyen alakzatból épülnek fel, növelheted a felbontást és akkor finomodik a rajzolat.

aamikor viszont zenét hallgatok, olyan vagyok, mint egy egyszemélyes zenebohóc. gyorsan leadom a “leckét” a hallgatóknak, aztán velük táncolok a klubban, hiszen én is csak egy rajongó vagyok. azért vagyok zenebohóc, mert tánc közben shivaként, a sok karommal ütöm a tamtamot, gitározok, zongorázok, lábammal verem a lábdobot, csak ezek a hangszerek a térben vannak vannak körülöttem, és a húrok az égig érnek.

ezért jutott eszembe, hogy így meditációval rajzolva, gyorsabban lehetne kommunikálni az idegenekkel és ezért is “üzemel” a föld rádió.


google translate >>


what I described earlier is just the base or consider it some kind of combat mode. that’s when you need shields, simple shapes, and short routes so that you can quickly and easily concentrate your energy in one point during a fight. we know many more shapes and the characters in the games are made up of many of these shapes, you can increase the resolution and then the design will be refined.

but when I listen to music, I’m like a one-man musical clown. I quickly give the “lesson” to the students, then I dance with them in the club, since I’m just a fan myself. I’m a musical clown because when I dance, like Shiva, I hit the tamtam with my many arms, I play the guitar, I play the piano, I beat the foot drum with my feet, only these instruments are in space around me, and the strings reach to the sky.

that’s why it occurred to me that by drawing with meditation in this way, you could communicate with strangers faster and that’s why the radio earth “works”.

at home

most egy kicsit más, személyes, mert már tényleg mindent leírtam és a lányok szorgosan tolják a kontentet, így itt van cserében, hogy hol élek.
nem magamnak köszönhetem, hanem a szüleimnek. igen, ez egy luxus mamahotel. szegény vagyok, éjjel-nappal meditálok, esélyem sincs másra, de nem is vágyom külön lakásra. teljesen egyedül vagyok, legalább velük válthatok pár szót. sajnos már öregek, nem tudom meddig lesznek velem, de a közelben könnyebben gyógyíthatom őket.

láthatod, hogy az emeleten élek, így kicsit letekintek a világra és közelebb vannak a csillagok, az ég és a föld között lakok. körülöttem változatos növények, állandó madárének, kutyaugatás, nyugalom. a napot reggeltől-estig láthatom.

amikor kimegyek cigizni és napot lesni, körbenézek, magamba foglalom a növényeket, állatokat és figyelem a “zajokat”. hallok egy madáréneket, akkor gondolatban visszajátszom neki a dallamot, de persze egy kicsit máshogy, amire ő megint mással felel. ugyanígy a kutyákkal. itt nincs forgalom, szinte csak a lakók járnak az utcában, meg akik felmennek a hegyre.


google translate >>


now it’s a little different, personal, because I’ve really written everything down and the girls are diligently pushing the content, so here’s where I live in return.
I can’t thank myself, but my parents. yes, this is a luxury mom hotel. I’m poor, I meditate day and night, I have no other chance, but I don’t want a separate apartment either. I am completely alone, at least I can exchange a few words with them. unfortunately they are old, I don’t know how long they will be with me, but I can heal them more easily nearby.

you can see that I live upstairs, so I look down on the world and the stars are closer, I live between the sky and the earth. various plants around me, constant birdsong, dogs barking, calmness. I can see the sun from morning to night.

when I go out to smoke and watch the sun, I look around, take in the plants, animals and listen to the “noises”. I hear a bird sing, then I mentally play the melody back to him, but of course a little differently, to which he responds with something else. same with dogs. there is no traffic here, almost only the residents walk the streets and those who go up the mountain.

Iris, drawing

ez arról szól, hogyan és merre keringetem az energiát magamban.

a két szemed a bemenet (és a kimenet egyben), középen mögötte és kicsit felette az origó, keresztben egy enyhén ívelt “egyenes” a horizont, két oldalt a halántékod, ami persze inkább kimenet. oda keresztbe beleszúrsz egy dárdát, ami átmegy az origón.

az eneregiát a szemgolyó körül forgatom. a pupillát középen, ami olyan, mint egy fekete lyuk, körülötte a szivárványhártya és mintha a kör sugarát forgatnám körbe. először csak lassan, majd egyre gyorsabban. ha már elég érzékeny vagy, mert már jobban ismered az idegrendszered, akkor érezni fogod a szemgolyót, ezt mint egy gömböt körbe tudod rajzolni és megforgatni, mint egy bolygót. ezen a rendszeren ki-be tudod áramoltatni az energiát, olyan, mintha zoomolnál. azt is csinálom, hogy a két szemgolyó körül között forgatok egy kört. a körnek van sugara és átmerője, így épp azt rajzolom ki, amire szükségem vagy amihez kedvem van.

a a halántékon átmenő egyenest arra használom, hogy köré rajzoljak egy vagy több hullámot. a kilépő pontnál kezdődik és végigfut az egyenesen. ha megszületett a hullám, akkor ezt az egészet elkezded forgatni az origó körül. kapsz egy hullámzó lemezt. fölötte van az egész agyad, ez lerajzolva hasonlít egy pampalini kalapra. ez azért is jó, mert meditáció közben egy nagy vadásznak képzelheted magad. persze ezt nem csak síkban tudod forgatni, hanem minden irányban, mint valami giroszkóp mozgás.

ez az egyenes tarthat a végtelenbe, de nekem van egy rövid energiakör az origó, a halánték és az írisz között. ennek az energiája mindig változó, attól függ mit akarok csinálni.

az origóból kiindulva hátul lefelé a gerinced mentén áramlik az energia, mint a hajszálak, egy ló sörénye vagy a medúzák csápjai. ezeket a szálakat a kalap karimája körül tudod forgatni.

a horizont és a kalap búrája között elöl van a homloklebeny, ez olyan, mint egy ívelt kijelző, mint valami fókusz. itt tervezem meg a meditációt és utazás közben ide vizualizálok. mivel a szívcsakra környékén adom le az energiát, ezért a megalkotott építményeket, energiákat magam köré is leképezem, hogy nagyban is ott legyen körülöttem, de mindig az elmém vezérli az utazást. ha már elég sokat gyakoroltál, akkor ezt az egész mozgó meditációs képet, bárhová el tudod helyezni a térben és mellérakni egy másik működő bármit.

*kiegészítés: a halántékon az egyenes mentén nem csak kimegy az energia, hanem egy része vagy az egész lefolyik a tested körül. olyan, mintha egy fél henger lenne körülötted energiából. persze ez csak az alap, mint amikor felvértezed magad. ezt is forgathatod magad körül, kiegészítheted és időnként kell is. lehet két panel, négy, vagy csak a szálak külön. amikor a DNS-be akartam bejutni, majd utána abban “matattam”, akkor egy teljes henger volt körülöttem, közötte lefelé a gerinc mentén a spirál és a henger falán különböző ábrák.


google translate >>


it’s about how and where I circulate the energy in myself.

your two eyes are the input (and the output at the same time), the origin is in the middle behind and a little above it, the horizon is a slightly curved “straight” in the cross, your temples are on two sides, which of course is more of an output. you insert a spear crosswise there, which goes through the origin.

I rotate the energy around the eyeball. the pupil in the middle, which is like a black hole, surrounded by the iris and as if I were rotating the radius of the circle. first slowly, then faster and faster. if you are already sensitive enough, because you already know your nervous system better, then you will feel the eyeball, you can draw it around like a sphere and rotate it like a planet. on this system you can flow energy in and out, it’s like zooming. I also make a circle between the two eyeballs. the circle has a radius and depth, so I draw exactly what I need or feel like.

I use the straight line through the temple to draw one or more waves around it. it starts at the exit point and runs along the straight. if the wave is born, then you start rotating this whole thing around the origin. you get a wavy disc. your whole brain is above it, it looks like a pampalini hat when drawn. this is also good because you can imagine yourself as a big hunter during meditation. of course, you can rotate this not only in a plane, but in all directions, like a gyroscope movement.

this line can take me forever, but I have a short circle of energy between the origin, the temple and the iris. the energy of this is always changing, it depends on what I want to do.

starting from the origin, the energy flows down the back along your spine, like hair, a horse’s mane or the tentacles of jellyfish. you can twist these threads around the brim of the hat.

between the horizon and the brim of the hat is the frontal lobe, it is like a curved display, like some kind of focus. this is where I plan my meditation and visualize here during my travels. since I give off the energy around the heart chakra, I also map the created structures and energies around me, so that they are largely there around me, but my mind always guides the journey. if you’ve practiced enough, you can place this entire moving meditation image anywhere in the space and add anything else that works next to it.

*addition: the energy not only goes out along the straight line on the temple, but part or all of it flows down around your body. it’s like having a half cylinder of energy around you. of course this is just the base, like when you arm yourself. you can rotate this around yourself, you can supplement it and sometimes you have to. it can be two panels, four, or just the threads separately. when I wanted to get into the DNA, and then I “mathed” in it, there was a whole cylinder around me, with the spiral down along the spine and different figures on the wall of the cylinder.

routes

most találtam ezt az animációt és nagyon tetszik. mondtam, hogy egy visszafejtés alapján jutottam el ide, és ez videó nagyon jól bemutatja, hogy mire gondolok. középen a chip (CPU), körülötte az útvonalak, ahol áramlik az információ. ezt kell elképzelni a térben, kiegészítve azzal, hogy végtelen útvonal van.

Quý Thiện


google translate >>


I just found this animation and I really like it. I said that I got here based on a reverse engineering, and this video shows very well what I mean. in the center is the chip (CPU), around it are the paths where information flows. this must be imagined in space, supplemented by the fact that there is an infinite route.

Older Entries »