Categories
xs.amp.less

de régóta “keresem”

ez egy elég régi zene (1998) és mindig jól jött, ha energia kellett.
vagy ez a másik, amit már korábban is beraktam.

ha energia kell a meditációban, védelem, támadás, vagy csak egy ugrás a tudatlépcsőn, hallgass ilyen masszív zenéket.
a basszus jön bensődből, a szívcsakrádból, a szívedből.

érted a masszív, mély hangokkal megmozgatod a téridő szövetét (hullám), a magas hangokkal meg megtöröd a hullámot.
én így szoktam “keresni” az univerzumban.

Categories
method xs.amp.less

az élet fája – energiaminták

google translator

ha sikerült behúrozni magad és életre kelteni az élet fáját a csakra rendszerrel, akkor ideje továbblépned.
ha az energiát a csak korona csakrától a gyökércsakráig áramoltatod, akkor nem vagy más, mint egy vezeték, de még az sem, mert az kétirányú.
ha megnézed az élet fáját, akkor láthatod, hogy a gyökérnél és a koronánál visszahajlik.


if you have managed to pull yourself in and bring to life the tree of life with the chakra system, it is time for you to move on.
if you flow the energy from the crown chakra only to the root chakra, you are nothing but a wire, but not even that, because it is bidirectional.
if you look at the tree of life, you can see it leaning back at the root and crown.

tree of life

ez egy visszacsatolás, de én nem így szoktam, vagyis persze ez az alapja.
a külső nagy ovális kirajzolja az aurát, de az energiahuzalok egy részét a testem közepébe csatolom vissza, alulról is és fölülről is, így kapok egy nyolcast, ami nálam a legvégső határ és elfordítva a végtelen jele.


it’s a feedback, but I’m not used to it, so of course that’s the basis.
the large oval on the outside draws the aura, but I attach some of the energy wires back to the center of my body, both from below and above, so I get an eight, which is the ultimate limit for me and is the sign of infinity.

“Space the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.It’s continuing mission,To explore strange new worlds,to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.”

mivel az energia mozog, a külsö oválist/oválisokat forgassuk meg, a legjobb, ha többet forgatsz ellentétes irányba.
a belső nyolcast, ami valójában egy sokszorozott nyolcas a csakrákon átvezetve (persze minden formája megvan), azt egy kicsit eltorzítva képzelem el vagyis a közepe nem egy pontba fut össze, hanem csak szemből nézve látszik így és beleszövöm a möbius szalag megjelenését, ami számomra a kontinuitást jelenti.
persze ez is forog a testemben, de nem csak függöleges helyzetben, hanem minden irányban, mint a giroszkóp.


since the energy is moving, rotate the outer oval (s), it is best to rotate more in the opposite direction.
the inner eight, which is actually a multiplied eight through the chakras (of course it has all its forms), I imagine it a little distorted, i.e. its middle does not run together at one point, but only looks like this from the front and weaves the appearance of the möbius strip, which for me means continuity.
of course it also rotates in my body, but not only in a vertical position, but in all directions like a gyroscope.

flying chakras

forgathatod a sikokból kimetszett köröket is, így kapsz egy elég komplex energiamintát, amit érdemes jól begyakorolni, mert ha ez megvan, akkor szinte bármit meg tudsz alkotni a meditáció közben.
itt egy gyermekded rajz erről az egészről.


you can also rotate circles cut out of the planks, giving you a fairly complex pattern of energy that is worth practicing well, because if you have it, you can create almost anything while meditating.
here is a drawing of your child about all this.

enery system

Categories
fact

honnan tudom, hogy működik?

google translator

láttam mri felvételt az agyról meditáció közben és látszott hogy történik valami (áramlás).
mondjuk ez csak megerősítés volt, mert ugye eleve magamtól kezdtem neki, erre gondoltam, ezt akartam, ezt éreztem, végigjártam? az utat, a tudatszinteket.
ilyenkor egész testemben rezgek, rezonálok.
amikor a fekete lyukra gondolok és azt “modellezem”, akkor lehúz a mélység, olyan mintha rámtennének egy hegyet.
megemelkedik a testhőmérséklet.
amikor nagyon “komolyan” mozgatom az energiát, akkor még jól meg is izzadok.
szóval, ha huzamosabb ideig meditálsz, ugyanolyan fontos a vízpótlás, mintha sportolnál valamit.


I saw an mri image of the brain while meditating and it looked like something was going on (flow).
let’s say it was just a confirmation, because I started for him from the beginning, that’s what I thought, that’s what I wanted, that’s what I felt, I walked the path, the way, the levels of consciousness.
then I vibrate and resonate all over my body.
when I think of the black hole and “model” it, the depth pulls down, it’s like putting a mountain on me.
body temperature rises.
when I move the energy very “seriously”, I even sweat well.
so if you meditate for an extended period of time, water replenishment is just as important as playing sports.

Categories
.hink.in.g fact method

ideg|rendszer – behúrozás

google translator

erről részben beszéltem már korábban: szexelj sokat
ezzel a módszerrel felgyorsítod az áramlást a korona és a gyökércsakra között.
a gerincvelő a fő csatorna, gondolom valamilyen optikai / fény elven működik, mint a leggyorsabb hálózatok az életben, de ez csak egy fontos része az egésznek.
ahhoz, hogy teljesen kontrolláld a tested, be kell csatornázni.
karok, lábak, újjak, stb.
próbáld megmozdítani és elkapni azt a köztes pillanatot, amikor még nem mozdul és már mozdul, de igazából nem kell, hogy mozogjon, hanem csak az ingerületnek (parancsnak) kell végigfutnia a megfelelő pályákon és neked ezt kell feltérképezned.
ne feledd, meditálni akarunk, illetve energiát mozgatni az agyunkkal, nem pedig valójában mozogni.
egy idő után, ha jól csinálod, elkezded érezni az energia áramlását a testedben (mint amikor borsódzik a hátad, egy énektől, zenétől, stb).
megvannak a végpontok,utána rámehetsz a részletességre, hogy a teljes testedben meglegyenek a csatornák, amik amúgy mindig is megvoltak, csak nem foglalkoztál velük és nem használtad tudatosan.
kis gyakorlás és már bárhová el tudod iránytani az energiát a testedben, de az az érdekes, hogy a korábban felvázolt koordináta rendszerben, az egész testedben magad köré rajzolva, egy ponton ez az energia, elválik a testedtől és az aurádban (ami szerintem a körülötted lévő, általad keltett bioelektromos mező) keltesz hullámokat, meg persze azon is túl.
ez tulajdonképpen a chi energia és annak használata.
amikor harcolsz, akkor mozgatod a kezed, de közben egy mentális/energia csapást is mérsz az ellenfélre (ezt csak gondolom, mert ugye nem harcolok) és szerintem ezt úgy kell létrehozni, hogy többféle hullámot generálsz, és ezek együttese kell hogy megérkezzen a végpontba, amikor eléred a célt (hit).


I’ve talked about this in part before: have sex a lot
this method speeds up the flow between the crown and the root chakra.
the spinal cord is the main channel, I think it works on some optical / light principle as the fastest networks in life, but it’s just an important part of it all.
in order to have complete control over your body, it needs to be channeled.
arms, legs, fingers, etc.
try to move and capture the intermediate moment when it is not moving and is already moving, but it doesn’t really have to move, only the stimulus (command) has to run through the appropriate trajectories and you have to map this out.
remember, we want to meditate or move energy with our brains, not actually move.
after a while, if you do it right, you will start to feel the flow of energy in your body (like when your back is peasing, from a song, music, etc.).
you have the endpoints, then you can go into detail to have the channels throughout your body that have always been there anyway, you just didn’t deal with them and didn’t use them consciously.
a little practice and you can direct the energy anywhere in your body, but the interesting thing is that in the coordinate system outlined earlier, drawn around you throughout your body, at this point this energy separates from your body and your aura (which I think is around you). , the bioelectric field you create) makes waves, and of course beyond that.
it is actually chi energy and its use.
when you fight, you move your hand, but in the meantime you also hit a mental / energy blow on your opponent (I just think so because I’m not fighting) and I think this should be created by generating multiple waves and a combination of these to arrive at the end point, when you reach the goal (faith).

Solar system

ha kontrollálod az energiát, akkor már tudsz is másoknak küldeni (reiki).


if you control the energy, you can already send it to others (reiki).

Categories
.hink.in.g fact method

a meditáció – a zen elérése

google translator

fókuszáld az energiád egy pontba >> origo
rajzolás
pont
pont.pont | egyenes (2d) >> forgatás | gömb (3d)
pont.pont.pont | háromszög (2d)
pont.pont.pont.pont | négyszög (2d) | tetraéder (3d) >> forgatás


focus your energy on one point & gt; & gt; origo
drawing
point
point.point straight (2d) & gt; & gt; shooting sphere (3d)
point.point.point triangle (2d)
point.point.point.point rectangle (2d) tetrahedron (3d) & gt; & gt; shooting

tetraéder
tetraéder

pont.pont.pont.pont.pont | piramis >> forgatás

etc.

sokszorozás, tükrözés, részletesség, útvonalak >> fagyasztás, fénykép, tömörítés >> újrakezdés

amikor már (több) ezerszer megcsináltad, megérted megérzed a végtelent.
amikor eljön ez a pont, és belátod, hogy felesleges tovább terjedned, akkor az egészet (útvonalak, alakzatok, energia, minden) csatold vissza az origóba.
elengeded a végtelen hajszát, kilépsz a káoszból és szétárad benned a határtalan nyugalom.
na ez lesz a zen érzés.
amikor megérted, hogy a végtelen közepén ülsz, “körbevesznek a jóbarátok”, színek, állatok, növények, ülsz a paradicsomban és rájössz, hogy az idő nem számít, nem is létezik, te találtad ki, de igazából nincs rá szükséged.
ez egy pillanat, amikor minden lecsendesül, de nem üresség, hanem minden egyben van.
persze hamarosan újraindul minden, neszek, hangok, de már egy más ember vagy.
ezután már magabiztosan használod az energiát.


point.point.point.point.point pyramid >> rotation

etc.

duplication, mirroring, detail, routes >> freeze, photo, compress >> restart

when you’ve done it (thousands) times, you understand you understand the infinite.
when this point comes and you realize that it is unnecessary to spread further, you attach the whole thing (paths, shapes, energy, everything) back to the origin.
you let go of the endless chase, you step out of the chaos and the boundless serenity spreads within you.
well this will be the zen feeling.
when you understand that you are sitting in the middle of the infinite, “surrounded by good friends,” colors, animals, plants, you are sitting in paradise and you realize that time doesn’t matter, it doesn’t even exist, you figured it out, but you don’t really need it.
it is a moment when everything calms down, but not emptiness, but everything is in one.
of course everything will restart soon, ness, sounds, but you are already a different person.
then you are already using the energy with confidence.

Categories
method

az energia

google translator

amikor bevonalazod a koordináta rendszereket az agyadban (testedben), az még csak egy alap.
akkor kel életre, ha elkezded mozgatni, először a tengelyeket, utána az alap alakzatokat 2d-ben (megrajzolod és mozgatod). majd építesz belőle bonyolultabb térbeli formákat.
elsőre jó ötlet az ingamozgást modellezni.


when you line up the coordinate systems in your brain (body), it’s just another base.
it comes to life when you start moving, first the axes, then the basic shapes in 2d (you draw and move). then you build more complex spatial forms out of it.
at first it is a good idea to model the pendulum motion.

minden mozgásból energia lesz az agyadban is.
ha megnézed a nagy és erős rendszereket, mindegyik valamilyen örvénylő-forgó mozgást végez.
ide kell eljutnod, ezeket a mozgásokat kell modellezned magadban, így eléred az energia magasabb szintjét.
mondtam korábban, hogy a napból nyered az energiát, a nap megalkotása és rezgéseinek használata energiát ad, de ugye a nap körül keringenek a bolygók, szóval itt, ebben a kis rendszerben is megjelenik a forgó mozgás.


every movement will have energy in your brain as well.
if you look at large and powerful systems, each performs some kind of swirling-rotating motion.
you have to get here, you have to model these movements within yourself so you reach a higher level of energy.
I said earlier that you gain energy from the sun, the creation of the sun and the use of its vibrations give you energy, but the planets revolve around the sun, so here, in this little system, the rotating motion also appears.

a meditáció szintjei

az első amikor az agyban (a magban) és annak méretében meditálsz.
a második, amikor az egész testedben. ehhez jó megalkotni magadban a da vinci manpower képét és ezt forgatni minden irányban, a kezek és a lábak minden pozicióját kipróbálva.
ez később jól jön, amikor harc közben a chi-t irányítod, fókuszálod a testedben.
a harmadik a föld mérete, ez nem sokban különbözik a másodiktól, hiszen az anyánkkal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. amikor megvan a második, akkor azonnal megvan a harmadik is.
és így tovább, naprendszer >> galaxis >> végtelen.
azért jó ezeket a szinteket meghatároznod és gyakorolnod, mert így gyorsan tudsz váltani a szintek között.


levels of meditation

the first is when you meditate in the brain (core) and its size.
the second when your whole body. for this it is good to create the image of the da vinci manpower within yourself and rotate it in all directions, trying out all the positions of the hands and feet.
this comes in handy later when while fighting chi a> you control, you focus in your body.
the third is the size of the earth, it is not much different from the second, since we are in the closest relationship with our mother. when you have the second, you immediately have the third as well.
and so on, solar system >> galaxy >> infinite.
it’s good to define and practice these levels because that way you can quickly switch between levels.

manpower da vinci

spoiler: amikor megvan az első, akkor megvan az egész.


spoiler: when you have the first, you have the whole.

Categories
.hink.in.g fact

híd

google translator

említettem korábban, hogy valami összeolvadt az agyamban »
fusion in.fusion »

most megnéztem az agy felépítését, és ugye mondtam, hogy az origó a híd magasságában van, de a híd együtt dolgozik a kisaggyal.
nézzük meg a procikat, ami az agy másolata.
1 magos, 1 magos >> több magos
gondolom az agy felépítése hasonló a processzorokhoz.
előagy, kisagy 1 mag.
középagy 1 mag, de kiterjesztett képességekkel.
nagyagy 2 mag és végtelen virtuális mag, amit a terhelés szerint osztasz fel és a neoronháló szerint címzel. neuron-rácsszerkezet az agyadban.
a kisagyat úgy képzelem el, hogy az a legrégebbi hardver, mint régebben a lyukkártyás gépek. oda kell menni és betáplálni a kódot, hogy történjen valami.
amikor a meditációk során egyre mélyebbre merültem a testemben/elmémben, eljutottam a hídig és a kisagy, előagy részig.
azt hiszem a meditáció és a reverse eng során átvettem az irányítást a hídon.
a magban.


now i looked at the structure of the brain and i said the origin is at the height of the bridge but the bridge is working with the little brain.
let’s look at the procik, which is a copy of the brain.
1 seed, 1 seed >> more seed
i think the structure of the brain is similar to the processors.
forebrain, cerebellum 1 nucleus.
midbrain 1 core but with extended capabilities.
cerebellum 2 cores and infinite virtual cores, which you divide according to the load and address according to the neural network. neuronal lattice structure in your brain.
I imagine the cerebellum to be the oldest hardware like punch card machines used to be. you have to go there and enter the code to make something happen.
when I dived deeper and deeper into my body / mind during the meditations, I reached the bridge and the cerebellum, forebrain.
i think during meditation and reverse eng i took control of the bridge.
in the core.

drawing

az agy felépítése hasonló egy céghez.
ceo, felsővezetők, közép, stb.
az agyban úgyanígy működnek a dolgok, hiszen magunkat másoljuk.
tehát a kisagy a hídon, nem foglalkozik minden szarsággal, hanem a folyamatok, utasítások, akármi, megszűrve érkezik le hozzá.
nagyagy itt kavarodnak a gondolatok, szenzorok, minden szarság.
középvezető, középagy megszűri az infót és dönt a legtöbb dologban.
amit be kell adni a testednek vagy igazán fontos, az átmegy a hídon és a chief a kisagy-előagy dönt, hogy mehet-e.
ezt nem tudod megkerülni, ez a legöregebb hardver. ez a bázis, itt vannak a tudás magjai.
nem tudod feülírni vagyis mégis, hiszen az élet egy játék.
a játékokban léteznek csíterek.
ha ügyes vagy te is be tudod csapni a rendszert, csak nem tudom érdemes-e.


the structure of the brain is similar to a firm.
ceo, senior executives, middle, etc.
things work the same way in the brain as we copy ourselves.
so the cerebellum on the bridge does not deal with all shit, but the processes, instructions, whatever, come down to it filtered.
brainstorming, thoughts, sensors, all shit are mixed here.
middle manager, middle brain filters the info and decides on most things.
what needs to be given to your body or really important is to cross the bridge and the chief of the cerebellum-forebrain decides whether to go.
you can’t get around this, it’s the oldest hardware. this is the base, here are the seeds of knowledge.
you can’t overwrite it though though since life is a game.
there are cheats in the games.
if you’re smart you can trick the system too, i just don’t know if it’s worth it.

Categories
.hink.in.g

idő – nincsen véletlen

google translator

idő >> óra >> tik-tak || zen >> zene >> tak.tus
az idő kapcsolatban van a zenével.
a meditáció a zenével legyőzi az időt.

zen >> zene >> zenész | hang.szer >> ez nem egy tárgy, hanem egy kábítószer, ami a legkomolyabb cuccot hozza létre az agyadnak.


time >> clock >> tik-tak || zen >> music >> bars
time is related to music.
meditation with music overcomes time.

zen >> music >> musician | instrument >> it’s not an object, it’s a drug that creates the most serious stuff for your brain.

mind | mind
ész, elme | every
az aggyal, elmével össze lehet kapcsolni mindent és mindenkit.
szóval a szavakat angolról magyarra fordítod vagy vissza, de ha az angol szó kiejtése magyarul valami más jelentéssel bír, akkor azt is használhatod.
nincsen véletlen.
simple.


everything and everyone can be connected with the brain and mind.
so you translate the words from English to Hungarian or back, but if the pronunciation of the English word in Hungarian has some other meaning, you can also use it.
there is no chance.
simple.

érted halott pénz!!!


you mean dead money !!!

a halott pénz a rendszer része, amiért küzdök »

Categories
.hink.in.g

ismétlés

google translator

bocs, de nem emlékszem miket írtam már le és nincs kedvem visszanézni így lehet, hogy ismétlem magam.

“ismétlés a tudás anyja” | “írd le százszor”


sorry but i don’t remember what i’ve written before and i don’t feel like looking back so i might repeat myself.

“repetition is the mother of knowledge” “write it down a hundred times”

Categories
.hink.in.g fact

ideg|pályák

google translator

nézz körbe, minden ami előtted van egy darabka az ősi világból vagy az emberből magából.
többnyire azért maradtak meg vagy jöttek létre, mert jók és hasznosak.
figyeld meg ezeket és lásd meg, hol tudnád magadban alkalmazni.
autó|pálya >> biztonságos, nagy sávszélesség >> akkor az biztos jó, ha tuningolom az idegpályákat, hogy a fontosabb rendszerekre nagyobb sávszélesség, erőforrás, gyorsaság jusson.


look around, everything in front of you is a piece of the ancient world or of man himself.
they are mostly survived or created because they are good and useful.
observe these and see where you could apply them within yourself.
car | track >> safe, high bandwidth >> I’m sure it’s good to tune the nerve pathways to get more bandwidth, resources, speed to the more important systems.

a látásomat a nappal tuningolom és régebben szines fényekkel, az íriszen át az agyamba irányítva. || I tune my vision during the sun and used to have colored lights directed through the iris into my brain.

így a látásom sokkal “intenzívebb lett” nem élesebb, hanem érzékenyebb a fényre, így jobban látom a fény és árnyék játékát.
hallásom meg úgy, hogy figyelek (neszek) és különböző zenéket hallgatok.


so my vision became much “more intense” not sharper but more sensitive to light, so I can see the play of light and shadow better.
my hearing by listening (listening) and listening to different music.

itt is érzel! valami különlegeset, vibrálót, amitől borsódzik a hátad, lemented [égetés].


you feel it here too! something special, vibrant, that makes your back peas go down [burning].

az energia. >> a zene. >> a zen. >> a zen.ész.