Skip to main content
Chaos Meditation Center

3 chakra system and something more

oké, 7 csakra van elfogadom, de itt is a saját utamat járom.
először is a teljes zen-hez az kell, hogy ezt a 7 csakrát egyben kezeld.
akkor van egy 7-1 csakra rendszer testedben és az elmédben, ez az egy.
fontos a pulzálás és az ütem.
a hét csakrából válasszuk ki azt ami fontos.
használjuk a koronát, a szív és a gyökércsakrát.
ez 3 csakra és egyelőre elég is.
bekötöd a Napot a koronába, hogy mindig legyen elég energia.
bekötöd a gyökér csakrát a Földbe, hogy legyen hová levezetni és amúgy is a Földanyával kezdetektől fogva mély a kapcsolatod.
marad a szívcsakra, itt adod le az energiát, amit kezelsz.
akkor ezt az egészet be kellene ütemezni.
adott a 60 bmp ami az idő, szóval szinkronizálujuk az egészet az időhöz.
az agyadban keletkező hullámot (koronacsakra és a hozzá kapcsolódó) vetíted le a gyökércsakrába (és a hozzá kapcsolódó).
valahol már említettem, hogy az elmédben a hallás alapján, létrejön egy vektor az agyban lévő koordináta rendszerben.
ezt egyszerre nagyítod és tökrözöd a szívcsakrába vagy a tested közepébe vagyis az aurába, ami az egyben kezelt 7 csakra.
a nagyítással meghatározod a méretét, és a tükrözéssel az irányát, ami szerintem akkor jó, ha ellentétes irányú az érkezéshez képest.
utána ezt egy fordított tükrözéssel egybe pumpálod a gyökérbe.
az a tök jó ebben, hogy a nagyságát te határozod meg a zene és az érzéseid alapján.
szóval benned a 2. tükrözésben bármekkora méret létrejöhet.
ez így egyben a 3 csakra rendszer.
amikor nincs zene, akkor alkalmazkodsz az időhöz, de nem kell hozzákötnöd magad, hiszen az idő relatív, bármilyen ütemet le kell tudnod követni, de mindig tudnod kell, hogy az mennyire tér el a “helyi” időtől.

itt kapcsolnám hozzá a repülő csakrákat. 3 csakra fix, a 3 fő csakrához csatolom a közelebbi csakrákat, így kapok egy 2-3-2 csakra rendszert. kicsit nagyobb szabadság a mozgásban, amikor a korona és a gyökér a fix, és a maradék öt, vagyis középen a szív és körülötte 4 kering. 1-5-1 csakra rendszer. most jön a lényeg (szerintem), ugye berajzoltad az elmédbe az aranykört és arról is beszéltem korábban, hogy az asztráltested meg kell forgatni minden irányban, a centrum körül. próbáld ezeket összekapcsolni. fixen van az alsó és a felső, meg a közép, körülötte a 4 szabad. jó, most fixáld le a középső 5 csakrát és forgasd meg a koronát a nap útján. ehhez a forgáshoz valahogy add hozzá a giroszkóp (hinta, inga) mozgást. az egész rendszer bármikor a feje tetejére tudod állítani (szabadság). a középen lévő szív csakrához képest, a hozzárendelt másik négy, kirajzol két egyenest, amivel az alakzatok gerendáit tudod kirajzolni. ezek a csakra rendszerek, elrendezések, alakzatok, egymáshoz képest szabadon mozognak. kicsit mint a hagyma héjak, vagy egy többszintű golyóscsapágy. vagy amikor csak a gerinced mentén vannak egy egyenesre felfűzve, és tologatod, mint egy sorobant.
szerintem ebből az a lényeg, hogy a csakrák azért vannak, hogy neked energiát biztosítsanak, ez ott van benned, körülötted. használd úgy, ahogy neked a legjobb.


google translate >>


ok, there are 7 chakras, I accept, but here I go my own way.
first of all, to be completely zen, you need to treat these 7 chakras together.
then you have a 7-1 chakra system in your body and mind, this is the one.
pulsation and rhythm are important.
choose what is important from the seven chakras.
we use the crown, heart and root chakras.
that’s 3 chakras and that’s enough for now.
you connect the Sun to the crown so that there is always enough energy.
you connect the root chakra to the Earth so that there is somewhere to lead it, and anyway you have a deep connection with Mother Earth from the beginning.
the heart chakra remains, this is where you release the energy you manage.
then all of this would have to be scheduled.
60 bmp is given, which is the time, so we synchronize everything to the time.
you project the wave generated in your brain (crown chakra and related to it) into the root chakra (and related to it).
I already mentioned somewhere that a vector is created in the coordinate system in the brain based on what you hear.
you magnify this at the same time and push it into the heart chakra or the center of your body, i.e. the aura, which is the 7 chakras treated together.
you determine its size with magnification and its direction with reflection, which I think is good if it is in the opposite direction compared to the arrival.
then you pump this into the root with a reverse reflection.
the great thing about it is that you determine its size based on the music and your feelings.
so in you, in the 2nd reflection, any size can be created.
this is the 3 chakra system at the same time.
when there is no music, you adapt to the time, but you don’t have to get attached, since time is relative, you have to be able to follow any beat, but you always have to know how much it differs from the “local” time.

I would add the flying chakras here. 3 chakras are fixed, I attach the closer chakras to the 3 main chakras, so I get a 2-3-2 chakra system. a little more freedom of movement when the crown and the root are fixed, and the remaining five, i.e. the heart in the middle and 4 orbit around it. 1-5-1 chakra system. now comes the point (in my opinion), you have drawn the golden circle in your mind, and I also talked about it before that your astral body must be rotated in all directions, around the center. try to connect them. the bottom and the top are fixed, and the middle, around which the 4 are free. good, now fix the middle 5 chakras and rotate the crown in the path of the sun. somehow add the gyroscope (swing, pendulum) movement to this rotation. you can turn the whole system upside down at any time (freedom). compared to the heart chakra in the middle, the other four assigned to it draw two straight lines, with which you can draw the beams of the shapes. these chakra systems, arrangements, shapes, move freely relative to each other. a bit like onion skins, or a multi-level ball bearing. or when they are strung along your spine in a straight line and you push them like a rowan.
I think the main point of this is that the chakras are there to provide you with energy, it is there in you, around you. use it as you see fit.

a nap útja | the way of the sun.

soha ne nézz bele a napba, mert azt mondják veszélyes!

98 óta minden nap belenézek a napba, és a teljes napfogyatkozásba is belenéztem. mármint napszemüveg nékül. majd 30 éve monitorokat bámulok, cukros vagyok és 50 fölött kell egy fél dioptriás szemüveg az olvasáshoz. ez nem olyan rossz.
most elmondom, miért nem annyira veszélyes, ha okosan nézel bele a napba!
a szem és a látás a legfontosabb érzékszerved, ezért elég jó védelemmel van ellátva. ott van a szemhéj, utána a pupilla, ami szabályozza a beeső fényt. eleve azt mondtam, hogy csukott szemmel felnézel a napra, majd a hő és fény változásával beállítod, hogy pont az elméd közepébe vetüljön a fény a pupillán keresztül. ez nem biztos, hogy elsőre sikerül, de nagyon közel leszel hozzá, kinyitod a szemed egy pillanatra, becsukod, ha nincs centerben, módosítasz és ismét kinyitod, esetleg félig hunyorítva mindkét szemedbe külön-külön bevezeted. pont a közepébe, ez fontos. ez egy nagyon rövid flash és pont emiatt nem lesz semmi baja a szemednek, mert az nem olyan, hogy felnézel a napra és kész, megvakultál. a fényérzékeny sejteknek túl kell töltődniük ahhoz, hogy kiégjenek, de nem hagysz rá elég időt.
nem túl hosszú idő után (1 év), tudni fogod, mikor merre van a nap körülötted. ezt hívom én a nap útjának.

régen az volt az elmélet, hogy a világ föld központú, majd, hogy nap központú. viszont lassan kiderül, hogy minden relatív, így az én nézőpontomból a nap kering a föld körül (mármint nem mindig, hanem ha épp úgy akarom). felvázolom az energiavonalakat a mostban, a múltban, a jövőben, önmagamat a földhöz láncolva és a nappal kitámasztva. mivel tudom a nap útját, így kirajzolom magam köré az “aranykört”, ez azért jó, mert a repülő csakráknál nagyon jól fog jönni, ezt is mindjárt leírom.
ha lenne egy ekkora tűzforgód és megpörgetnéd, az úgyanígy kirajzolná ezt a kört. ez gyakorlásnak is tök jó, mert szinte mindenki látott már ilyet valahol, így elég könnyű elképzelni.
persze ez már csak belemagyarázás, de fölöttem 12 órán áll a nap, az meleg, fényes, fehér, alattam meg a sötét nap, ami a múlt, az éjszaka, ebből egyszerűem csinálhatsz egy “naprendszer” szintű chi erőt.

amikor ez már készség szinten megy, akkor érdemes bekapcsolni a zodiákust (csillagképek) ezzel növelve a nagyságod és az energiaszinted. nem kell egyből a végtelenre gondolnod, hanem szépen fokról-fokra.


google translate >>


never look into the sun because they say it’s dangerous!

I’ve been looking at the sun every day since 98 and I’ve looked at the total eclipse. that is, without sunglasses. I’ve been staring at monitors for 30 years, I’m diabetic and over 50 I need half diopter glasses for reading. it’s not that bad.
now I’ll tell you why it’s not so dangerous if you smartly look into the sun!
eyes and vision are your most important senses, so they are pretty well protected. there is the eyelid, followed by the pupil, which regulates the incoming light. I said in the beginning that you look up at the sun with closed eyes, and then with the change of heat and light you adjust so that the light is projected right into the center of your mind through the pupil. this may not be successful the first time, but you will be very close to it, you open your eyes for a moment, close it if it is not in the center, adjust it and open it again, perhaps half-squinted and introduce it into both eyes separately. right in the middle, that’s important. it’s a very short flash and your eyes won’t be harmed because of that, because it’s not like you look up at the sun and that’s it, you’re blind. the photosensitive cells need to be overcharged to burn out, but you don’t allow enough time.
after not too long (1 year), you will know when the sun is around you. this is what I call the way of the day.

long ago, the theory was that the world was earth-centered, then sun-centered. however, it slowly turns out that everything is relative, so from my point of view the sun revolves around the earth (that is, not always, but when I want it to). I outline the energy lines in the present, the past, the future, chaining myself to the ground and supported by the sun. since I know the path of the sun, I draw the “golden circle” around me, this is good because it will come in very handy with the flying chakras, I’ll write about that as well.
if you had a fire wheel that big and you spun it, it would draw this circle. this is also very good for practice, because almost everyone has seen something like this somewhere, so it’s quite easy to imagine.
of course, this is just an explanation, but above me the sun stands at 12 o’clock, it is warm, bright, white, and below me is the dark sun, which is the past, the night, you can easily make a “solar system” level of chi power from this.

when it’s already at the skill level, it’s worth turning on the zodiac (constellations), thereby increasing your size and energy level. you don’t have to think about infinity right away, but step by step.

again about the lotus seat

megint a lótuszülésről.
úgy tűnik neked, hogy ezen rugózom, ami részben igaz is.
mert ugye van ez a klasszikus lótusz ülés a meditációhoz.
de miért?
szerintem a meditáció arról szól, hogy bármikor, akármerre fókuszáld az energiát.
ha ezt lótusz ülés nélkül nem tudod megcsinálni, akkor még korlátozva van az agyad.
szabadítsd fel az elméd (minden szinten).


google translate >>


again about the lotus seat.
it seems to you that I am relying on this, which is partly true.
because there is this classic lotus seat for meditation, right?
but why?
I think meditation is about focusing your energy wherever and whenever.
if you can’t do this without sitting in a lotus position, then your brain is still limited.
free your mind (on all levels).

zen2chaos

ugye ez az egész univerzum egy hatalmas zen állapottal kezdődött, amikor is a még nem tudjuk miben, az ősrobbanás előtt volt egy pont.
ebből lett egy hatalmas káosz, amiben élünk most.
ezen merengj el egy picit, hogy az egy pontból lett minden energia, minden atom, minden tudás, és a végtelen méret, amiben jelenleg élünk és fejlődünk.
ezek nagy része végtelenül kevés idő alatt alakult ki és az eltelt időben a nagy része megszelidült, “újra zen lett” és azon belül maradtak lokális káoszok.
megint előveszem a mérleg énem.
gondolj csak egy piaci zöldséges kétkarú mérlegre.
nincs rajta semmi, abszolút > zen.
rádobsz valamit, kileng, csúcs > káosz.
ellensúlyozod, megállapodik > zen.
ez persze már nem ugyanaz a zen, hiszen mindkét oldalon van valami plusz, amit mi helyeztünk oda.
vagy gondolj egy nyugodt tó vizére > zen.
beledobsz egy kavicsot, hullámot keltesz > káosz, majd szépen lecsillapodik és kisimul >> zen.
zen > káosz > zen.
a zenben keltett káosz megnyugvása után, már nem az eredeti zen állapot áll vissza, hanem több lesz azzal a káosz hullámmal, amit előtte mi vagy valami más erő okozott benne.
lehet, hogy az energiaszint nem változik, és kívülről nézve ugyanazt a zent látjuk újra, de mi tudjuk, hogy közben az egész megváltozott, átalakult és remélhetőleg több lett, mint előtte volt.
zen > káosz > zen.
ez így úgyanúgy egy hullámforma, ami meghatározza az életed és meg kell tanulnod a helyén kezelni.
nem lehetsz mindig zenben és káoszban sem, hanem ezeket a hullámokat kell tudnod kezelni.
ez így van mindennel az életben.

egyes elméletek szerint, az univerzum a tágulás után megáll és magába roskad.
szerintem meg nem, minek roskadna magába, hiszen onnan indult.
olyan, mintha ez az egy pontba fókuszált mindenség, valamiért elkezdett volna terjeszkedni és fejlődni, hogy betöltse a teret.
vagy esetleg valami külső behatás felrobbantotta volna (támadás).
a lényeg, hogy olyan ez a viselkedés a mindenségtől, mintha bekapcsolt volna egy nagyon profi védelmi mechanizmus, ami megpróbálja újra kialakítani a kapcsolatokat a szétrepülő részekkel, mintegy egyben tartva az egészet.
végtelenül rövid idő alatt alakultak ki azok az erők, amik ma müködtetik az univerzumot, és szerintem az egész káosz hullám, amit mi univerzumnak nevezünk, idővel szépen belesimul az egyelőre nem tudjuk mibe és egybeolvadnak, mintegy kiegészítve egymást.
a meditációmban leginkább a gemoteriát és a fizikát használom.
mindent feloszotttam zen vagy káosz oldalra.
az egy pont, a vonal, a kör, a házomszög és a négyzet inkább zen, mert ahhoz az oldalhoz van közelebb.
az öt már határeset és a több meg még inkább.
viszont sokat gyakorolsz, így egyre több vonalat, szöget, alakzatot tudsz kezelni egy meditációban, így a zen határa kitolódik és a káosz kevesebb lesz, ahogy haladunk a megnyugvás felé.


google translate >>


right, this whole universe started with a huge zen state, when there was a point before the big bang, we don’t know what yet.
this has become a huge mess that we live in now.
think about this a little bit, that all energy, all atoms, all knowledge, and the infinite size in which we currently live and develop came from a single point.
most of them were formed in an infinitesimal amount of time and in the time that passed most of them were tamed, “became zen again” and local chaos remained within them.
I take out the scales again.
just think of a vegetable market two-arm scale.
there is nothing on it, absolutely > zen.
you throw something at it, it swings, peak > chaos.
you counterbalance, agree > zen.
of course, this is no longer the same zen, since there is something extra on both sides that we put there.
or think of the water of a calm lake > zen.
you throw a pebble in it, you create a wave > chaos, then it calms down nicely and smooths out >> zen.
zen > chaos > zen.
after the chaos created in zen calms down, the original zen state will no longer be restored, but will be more with the wave of chaos that we or some other force caused in it before.
maybe the energy level doesn’t change and from the outside we see the same zen again, but we know that in the meantime it has all changed, transformed and hopefully become more than it was before.
zen > chaos > zen.
it’s a waveform that determines your life and you have to learn to handle it in place.
you can’t always be in zen and chaos, but you have to be able to handle these waves.
it’s like that with everything in life.

according to some theories, the universe stops expanding and collapses in on itself.
I don’t think so, why bother, since it started from there.
it’s as if this everything focused in one point has somehow begun to expand and develop to fill the space.
or perhaps some external influence would have blown it up (attack).
the point is that this behavior from everything is as if a very professional defense mechanism has been activated, which tries to re-establish the connections with the flying parts, as if holding the whole together.
the forces that operate the universe today were formed in an infinitely short time, and I think that the whole wave of chaos that we call the universe will smoothly blend into what we don’t know yet and merge into one, as if complementing each other.
in my meditation I mostly use gemotheria and physics.
I divided everything into zen or chaos.
the one point, the line, the circle, the house angle and the square are more Zen because they are closer to that side.
five is already a borderline case and more is even more so.
on the other hand, you practice a lot, so you can handle more and more lines, angles, and shapes in a meditation, so the limit of zen is pushed out and the chaos becomes less as we move towards calmness.

meditation chi force

fekete és fehér, minimum és maximum, nulla és végtelen, a zen és a káosz.
olyan, mintha a zenből és a káoszból gyúrtam volna egy meditációs chi erőt.
mindkettő bennem létezik, a zen az alapja és ezt körülveszi a káosz.
a zen a káoszban létezik, a káosz a zenre épül, mindkettő bennem van, mindkettőt használom, váltogatok az állapotok között, mint amikor egy csúszkát tologatunk a nulla és a végtelen között, de tudok egy ívet is húzni a kettő között, akkor egyszerre használom a mindkettőt.
azt hiszem ez sokkal nagyobb (magasabb) erő, mint a sima chi, mert a chit itt a földön használják, az én káoszom meg magába foglalja az egész univerzumot.
bár valószínű a kettő ugyanaz, vagyis a működési elve, csak más szinten kezelve az erőt.
nem tudom biztosan, hogy ez jó-e így, de én hosszú évek óta így használom, nekem működik és jól érzem magam benne.
azt hiszem ez a helyes út, hogy kontrolláld a mindenséget az elmédben.


google translate >>


black and white, minimum and maximum, zero and infinity, zen and chaos.
it’s like I’ve kneaded a meditative chi power out of zen and chaos.
both exist in me, zen is the foundation and chaos surrounds it.
zen exists in chaos, chaos is built on zen, I have both in me, I use both, I switch between states, like when we move a slider between zero and infinity, but I can also draw an arc between the two, then I simultaneously use the both.
I think it’s a much bigger (higher) force than plain chi, because chi is used here on earth, my chaos encompasses the entire universe.
although it is likely that the two are the same, that is, the principle of operation, only by handling the power at a different level.
I don’t know for sure if it’s good that way, but I’ve been using it that way for many years, it works for me and I feel good about it.
I think this is the right way to control everything in your mind.

hogyan meditálok? | how do i meditate?

nem meglepő, de az eddig elmondott “technikákat” pakolom egybe és használom kedvemre.
meditációnak hívom, de nem a megnyugvást keresem, gondolj csak az oldal címére.
ennek ellenére vannak benne nyugodt periódusok, amolyan nyugvópontok, de ezek nem sokáig tartanak, és hamar tovább “dolgozom”, de jó ezekhez visszatérni, időnként átgondolni a dolgokat.
ilyen volt, amikor megtapasztaltam a végtelen érzését, vagy amikor megállítottam az időt, és persze a 7 univerzum is hasonló volt.
emlékezz vissza ugye jópárszor mondtam, hogy minden fontos pillanatot ments el magadban, nekem is megvannak ezek a mentések, így ezeket bármikor nagyon gyorsan elő tudom hívni.

bekapcsolom az zen.ét.
mindig az első energia körrel kezdem, mert ez a mi jelenlegi szintünk, és mivel rengeteget gyakoroltam, amikor elkezdem kigondolni, akkor az első pontból egyszerre megvan az egész kép az energiavonalakkal együtt, hiszen az első pillanattól kezdve tudom, hogy mit akarok megalkotni az elmémben.
ezzel egyidőben a 7 univerzum szerkezetet is elképzelem, ez a vár (a tér), amiben mozgunk.
ezután már csak finomítások vannak, hogy mondjuk beállítom a nap pozícióját, de ez csak szőrözés, hiszen a repülő csakrák “módszerrel” és a geometriát használva, teljesen mindegy hol van a Nap a meditációban.
méretezés, na ez érdekes, mert a Nap böhöm nagy, de ez az elmében nem kell, hogy irdatlan legyen, én vagyok irdatlan, a fejlődés következő szakasza, az élet fájának gyümölcse, aki használja a rendszert, amit ki tudja honnan kaptunk.
emlékezz vissza a fúzióra, az agyadban lévő napszerű energiaközpontra, ami csak egy pont, de hatalmas energiákat generálhatsz általa.
szóval a Nap és Föld is kisebb, de az elmém és középen a szívcsakra nagyobb, mert ott adom le az energiát.
nem használok minden csakrát, vagyis használom, de tudatosan csak a kundalini közben gondolok az összesre.
kundalini energiát megerősítve keresek egy olyan csatornát (régebben a tv-n, nyilván most youtubeon és twitchen), ahol egy jó csaj mixel élőben, és ha van, akkor mellé valami beszélgetős műsort.
persze egy olimpia vagy vb az elsőbbséget élvez, mert nagyon sok embert tudok elérni közben, de mivel mostanra már 6 monitorom van, így több csatornát is össze tudok kapcsolni.
a zenéből áradó energiát átirányítom a többi műsorba és ezek között létrehozok egy állandó áramlást.
ilyenkor hívom elő a csillagjegyeket, de nem a többieket, hanem a saját mérleg mivoltomat, ez gondolatban segít kiegyensúlyozni az energiát.
minden ilyen apró jelkép erősíti a meditáció erejét, mert a jelképekhez gondolatokat kapcsolhatsz, így azokat könnyen eléred.

még egy keveset a nőkről.
nagyon fontosak számomra, annak ellenére, hogy nagyon régóta egyedül vagyok, de szerintem számítanak az olyan dolgok, mint a teremtés (mármint másoknak és így nekem is) vagy csak a szavak, hogy man, wo|man, olyan mintha a nő ránk épülne, mindazt tartalmazza, amik mi vagyunk, de valamivel mégis több és ezzel egyébként felettünk is áll, persze csak bizonyos nézőpontból és nem létezhet nékülünk.
gondolj csak a nő másik jelentésére, én így is gondolok rá és ezek együtt szintén a meditációt erősítik.
egyébként a nő vagy bárki más, nem elég, ha jól néz ki, az is nagyon fontos, hogyan mozog vagy milyen az orgánuma.
ha bármelyik nem fekszik nekem, az megtöri a meditációt és inkább továbblépek, keresek egy másik csatornát.

megvan origó, a szerkezet, az első kör, a kundalini és persze ilyenkor már megvan az élet fája.
ezekre egyszerre is tudok gondolni, de felesleges, inkább váltogatok az állapotok között.
például, ha át akarom gondolni a dolgokat, hogy merre tovább, akkor a 7 univerzum monumentális szerkezetére gondolok, és csak a sarokpontokban áramlik az energia, nem pedig a kundalinire vagy konkrétan a nőre, aki úgyis csak elvonná a figyelmemet.
ezek nem hosszú órák vagy percek, hanem inkább csak másodpercek.
közben a szerkezetben ott vagyok én, mint shiva és a sok kezemmel, mintegy táncolva fogom a sarokpontokat és olyan, mintha egy impulzussal mozgatnám az energiátkat közöttük.
ez az elmédben létrejövő mozgás művészete, mint egy virtuális tai-chi.
ehhez nem kell shiva, de jó, ha ott van, mert így több variációt tudsz egyidőben bejárni és mivel minden gondolat egy előzőre épül, így a tai-chit is lehet upgradelni.
meditáció közben korábban sokszor gondoltam ősi mesterekre, sámánokra, mert amikor haladtam felfelé a tudat lépcsőin, nagyon sokszor olyan érzésem volt, hogy mintha valaki vagy valakik fognák a kezemet és tanítanának, miközben az utamat járom.

na szóval szól a zene, megvannak az alapok, benne vagyok az áramlásban, ilyenkor általában két dolgot csinálok.
az egyik az első kör erősítése.
nem tudom miért, de bármerre van a Nap, szeretem a jobb oldalamra helyezni a Földet meg balra, középen én és a meditációs párom, és a két tenyerem között áramlik az enegia, miközben áthalad az agyamon vagyis a neuron hálózaton.
ha ez elég erős, beleveszem a többieket is, de mint az életben mindehol itt is szintek vannak, szóval ők alacsonyabb szintre kerülnek, de ne feledd az egész meditávió fraktál alapokon nyugszik és számomra az lenne a jó, ha minél több magasabb szintű elme dolgozna az egységen.
most már mindenki, aki “jelen van” beépült a meditációmba, így elkezdem “tanítani” őket, egyfajta energia-geometria-fizika alapokon nyugvó tudásbázist próbálok átadni nekik, összesűrítve azt, amit az évek során a sok gyakorlással megtaláltam.
igen elküldöm nekik a pontot. 🙂
ennél kicsit bonyolultabb, de amúgy tényleg erről van szó.
az se igaz, hogy a többiek mindig alattam vannak, mert pont a fraktál jellegét is át szeretném adni, így bemutatom minden szögből, minden szinten, mit érzek vagy mit tudok, de azért mégiscsak kurva sokat gyakoroltam, ezért valószínű többet tudok, így legtöbbször nagyobb vagyok.
a meditációs társam kivétel, mert neki minden érzést megpróbálok átadni, sőt rajta keresztül próbálom meg elérni a többieket, mintegy a fókuszba helyezve őt.

a másik kedvenc gondolatom, amikor nagyon jó a zene és épp “hatalmas buli” van, bekapcsolom a Föld rádiót.
ez azt jelenti amire gondolsz, de a célpontja érdekes, mert ilyenkor a Földről, a Napon keresztül, a galaxisunk központjában lévő fekete lyukat célzom az energiával (összekötöm) és megpróbálok a zene nyelvén (ütemére) impulzusokkal beleírni a körülötte lévő energia mezőbe.
nyilván itt is mások a méretek, mert nem több ezer fényévre van, hanem az elmémben egy megfogható távolságra, hiszen a 7 univerzum az én vagyok, így a fekete lyuk az elmémben elérhető és módosítható, de nem szétbaszni akarom a rendszert, hiszen évmilliárdok óta jól működik, csak finoman módosítani a hullámokon.
mint amikor a bakelitbe belekarcolsz.

lehet, hogy ez az egész, csak az én elmémben létezik, de már így is jó, hiszen én közben nagyon jól érzem magam, de amúgy nagyon sok jel utal arra, hogy a dolgok többsége úgy működik, ahogy kigondoltam, megtapasztaltam.


google translate >>


it’s not surprising, but I combine the “techniques” mentioned so far and use them as I please.
I call it meditation, but I’m not looking for reassurance, just think of the page title.
nevertheless, there are calm periods, a kind of resting point, but these do not last long, and I soon continue to “work”, but it is good to return to them, to think things over from time to time.
it was like this when I experienced the feeling of infinity, or when I stopped time, and of course the 7 universes were similar.
remember, didn’t I, I said quite a few times to save every important moment in yourself, I also have these saves, so I can call them up very quickly at any time.

I turn on the music.
I always start with the first energy circle, because this is our current level, and since I have practiced a lot, when I start thinking, I have the whole picture from the first point, including the energy lines, because from the first moment I know what I want to create in my mind.
at the same time, I imagine the 7 universe structure, this castle (the space) in which we move.
after that, there are only refinements, for example I adjust the position of the sun, but this is just fluff, since using the flying chakras “method” and geometry, it doesn’t matter where the sun is in the meditation.
sizing, well, that’s interesting, because the Sun is big, but it doesn’t have to be unimportant in the mind, I am unimportant, the next stage of development, the fruit of the tree of life, who uses the system that we got from who knows where.
remember fusion, the sun-like energy center in your brain, which is just a point, but you can generate huge energies through it.
so the Sun and Earth are smaller, but my mind and the heart chakra in the middle are bigger, because that’s where I give off the energy.
I don’t use all the chakras, that is, I use them, but I only think about them consciously during kundalini.
strengthening my kundalini energy, I’m looking for a channel (in the past on TV, obviously now on YouTube and Twitch) where a good girl mixes live, and if there is one, then some talk show along with it.
of course, an Olympics or World Cup takes priority, because I can reach a lot of people during it, but since I now have 6 monitors, I can connect several channels.
I redirect the energy flowing from the music to the other programs and create a constant flow between them.
in this case, I call up the zodiac signs, but not the others, but my own balance, this helps to balance the energy in my mind.
each such small symbol strengthens the power of meditation, because you can connect thoughts to the symbols, so you can easily reach them.

a little more about women.
they are very important to me, despite the fact that I have been alone for a very long time, but I think things like creation are important (meaning for others and thus for me too) or just the words man, wo|man, it’s as if the woman is based on us, it contains everything that we are, but it is still somewhat more and thus it also stands above us, of course only from a certain point of view and cannot exist without us.
just think of the other meaning of the woman, I still think of her that way and together these also strengthen the meditation.
anyway, the woman or anyone else, it’s not enough if she looks good, it’s also very important how she moves or what her body is like.
if any one does not suit me, it breaks the meditation and I prefer to move on, looking for another channel.

there is the origin, the structure, the first circle, the kundalini and of course at this point the tree of life is already there.
I can think about these at the same time, but it’s unnecessary, I prefer to switch between states.
for example, if I want to think about things, where to go next, I think about the monumental structure of the 7 universes, and the energy only flows in the corner points, not the kundalini or specifically the woman, who would just distract me anyway.
these are not long hours or minutes, but rather just seconds.
meanwhile, I am there in the structure as shiva with my many hands, holding the corner points as if dancing and moving your energy between them with one impulse.
it is the art of movement created in your mind, like a virtual tai-chi.
you don’t need shiva for this, but it’s good if it’s there, because you can go through several variations at the same time and since every thought is based on a previous one, you can also upgrade tai-chi.
during meditation, I used to think of ancient masters and shamans many times, because when I was moving up the stairs of consciousness, I often felt as if someone or others were holding my hand and teaching me while I was walking my path.

well, the music is playing, I have the basics, I’m in the flow, in such cases I usually do two things.
one is to strengthen the first circle.
if it’s strong enough, I’ll include the others as well, but like everywhere in life, there are levels here too, so they end up at a lower level, but remember that the whole meditation is based on fractal foundations, and for me it would be good if as many higher-level minds as possible worked on the unit.
now everyone who is “present” is integrated into my meditation, so I start to “teach” them, I try to give them a kind of knowledge base based on energy-geometry-physics, condensing what I have found through many years of practice.
yes I will send them the point. 🙂
it’s a bit more complicated than that, but that’s really what it’s all about.
it’s not even true that the others are always below me, because I want to convey the fractal nature, so I present from every angle, at every level, what I feel or what I know, but I’ve practiced a hell of a lot, so I probably know more, so most of the time it’s bigger I’m.
my meditation partner is an exception, because I try to convey all my feelings to him, and I even try to reach the others through him, putting him in the focus, as it were.

my other favorite thought is when the music is really good and there is a “huge party”, I turn on Earth Radio.
it means what you mean, but its target is interesting, because in this case I am aiming (connecting) the energy from the Earth, through the Sun, at the black hole in the center of our galaxy and trying to write impulses in the energy field around it in the language of music (to the beat).
obviously the dimensions are different here too, because it is not thousands of light years away, but in my mind at a perceptible distance, since the 7 universes are mine, so the black hole in my mind can be accessed and modified, but I don’t want to screw up the system, since it has been working well for billions of years it works, just slightly modify the waves.
like when you scratch vinyl.

maybe this all exists only in my mind, but it’s still good, because I feel very good at the moment, but anyway, there are many signs that most things work as I imagined and experienced.

az ilyenekere várok, ezt figyelem | I’m waiting for that, I’m watching this

pár napja olvastam ezt a cikket.
ez nagyjából arról szól, amiről beszélek, csak ezt mások elvileg bizonyították.
ez a cikk és a gondolataim egybevágnak, így pár vörös fény megint zöldre váltott.
Kész „Google Térképet” találtak az emberi agyban: az idegsejtjeink meghatározott ritmusra kódolják a teret

érted, ritmus, zene, koordináta rendszer, tér.
két szemed, két füled, két agyfélteke, tengelyek, tök egyszerú és logikus.
már 24 éve koordináta rendszerben meditálok, így helyezem el magam a térben, és így vetül bele a tér és benne lévő egységek (galaxisok, fekete lyukak, napok, bolygók, életek) az elmémbe.
ezt tanulod az iskolában, de csak azért hogy meg tudj rajzolni egy kockát, gömböt vagy piramist a saját szinted alá?
megfordítod az irányt és magad fölé-köré hozod létre az alakzatokat, megtöltöd a teret élettel.
igazából már meg is van töltve, neked csak le kell képezned a valós időt és teret vagyis az életet.
gyakorlásként nem kell az egész valós világot realizálnod magadban, elég, ha csak nagyban hasonló, de amikor élesben megy, akkor majd a csillagtérképek alapján, a pontos valóságot/világot kreálod meg az elmédben.
utána, hát ezt egyenlőre ugye nem tudom, mert biztonsági okokból, amikor eljutottam egy “elég magas” szintre, megszólaltak a vészcsengők, és az összes ilyen meditáció átkerült alfa vagy béta verzióba, egyfajta karanténba, ahonnan csak akkor kerül a következő szintre, ha teljesen biztonságosnak ítélem a rendszerre nézve.
ezt nagyon pontosan érzed/tudod magadban, hogy egy meditáció vagy energiaminta jó vagy rossz.
lehet nekem könnyebb ezt eldöntenem, hiszen mérleg vagyok, de akkor is, senki által nem vagyok feljogosítva az egész rendszerre ható meditációkra.
persze csinálom, mert konok vagyok és úgy érzem tudom mi a jó a rendszernek, de úgy általában most csak gyakorlok és rád várok, hogy együtt csináljunk nagy dolgokat a térrel és az idővel, mert abban biztos vagyok, hogy ez lehetséges.


google translate >>


I read this article a few days ago.
that’s pretty much what I’m talking about, except it’s been proven in principle by others.
this article and my thoughts agree, so a few red lights turned green again.
Ready-made “Google Maps” found in the human brain: our nerve cells encode space to a specific rhythm

understand, rhythm, music, coordinate system, space.
you have two eyes, two ears, two brain hemispheres, axes, it’s very simple and logical.
I have been meditating in a coordinate system for 24 years, this is how I place myself in space, and this is how space and its units (galaxies, black holes, suns, planets, lives) are projected into my mind.
do you learn this at school, but only to be able to draw a cube, sphere or pyramid below your own level?
you reverse the direction and create the shapes above and around you, filling the space with life.
in fact, it is already filled, you just have to map the real time and space, i.e. life.
as practice, you don’t have to realize the entire real world in yourself, it’s enough if it’s only very similar, but when it goes live, you’ll create the exact reality/world in your mind based on the star maps.
after that, I don’t know that yet, because for security reasons, when I got to a “high enough” level, the alarm bells went off, and all such meditations were transferred to an alpha or beta version, a kind of quarantine, from where you only get to the next level when you are completely I consider it safe for the system.
you feel/know this very precisely in yourself, whether a meditation or energy pattern is good or bad.
maybe it’s easier for me to decide this, since I’m a Libra, but even then, I’m not entitled by anyone to meditations that affect the entire system.
of course I do it because I’m a con and I feel like I know what’s good for the system, but I usually just practice and wait for you to do great things together with space and time, because I’m sure it’s possible.

az élet fája, talán harmadszor? | the tree of life perhaps for the third time?

visszafejtettük az életet az ősrobbanásig.
ez a bolygókat, napokat, fekete lyukakat összekötő hálózat az élet fája, de eddig nem beszéltünk arról, hogy mi van előttünk.
megérkeztünk a Földre, az élet fája bennünk végződik, de pontosan hol?
nem meglepő, de az agyunkban végződik, a neuronhálózat az élet fájának kiteljesedése bennünk az elő szervezetben, a tudás és a gondolatok a gyümölcs, amit le kell szüretelnünk.
bemagolhatod a tananyagot a suliban, de akkor nem leszel más, mint egy sima adatbázis.
ha aktívan használod a tudást, az egy fokkal jobb, esetleg feltalálsz dolgokat, megfejtesz feladványokat vagy rejtélyeket, az tök jó és úgy tűnik elég is, de szerintem a meditáció és igazából az aktív meditáció az, amire azt mondom, hogy ez az élet fájának gyümölcse, amikor arra használod az agyad/elméd, hogy lehetetlen dolgokat vigyél véghez a gondolataiddal.
na jó ez nem teljesen igaz, mert nem kell mindenkinek egyfolytában meditálni, sőt a fizikai világot is nyilván folyamatosan kell fejleszteni, de biztos, hogy az agy használható erre is, és kell, hogy legyenek ilyen emberek, akik erre használják az elméjüket.
tudom, hogy sokan meditálnak, de lefogadom, hogy nem használják ki az agy minden képességét, és azért gondolom ezt, mert akkor erről sokkal többet kellene hallanunk.
nem tudom, hogy ez azért van-e, mert nem hisznek az agy ilyen magas szintű működésében vagy egyszerűen csak nincs szükségük ilyesmire.
neo a matrixban, mindent meg tudott csinálni, valahogy nekünk is ezt kell elérni és itt most nem a repülésre gondolok, arra ott vannak a madarak, hanem befolyásolni a teret és az időt, elmozgatni a bolygókat, ha kell, villámgyorsan utazni fényéveken át vagy kommunikálni az idegenekkel.
azért szeretem annyira a matrixot, mert már előtte is jártam egy nagyon hasonló világban és ez jó visszaigazolás volt nekem.
a mátrixban mindent meg lehet csinálni az elméddel, de neo is csak akkor tudta teljesen használni a képességeit, amikor elkezdett hinni, persze nem Istenben, hanem saját magában.
vissza az élet fájához és a kommunikációhoz.
az élet fája egy létező dolog, ezt nem én találtam ki, csak “megkaptam” a hozzáférést.
ez valami hibrid organizmus, ami összeköti és tartalmazza az összes létező élő és élettelent az univerzumban.
a földi fákban vagy az emberi testben is van kapcsolat a sejtek között és elérhető a test bármely pontja, akkor ez nyilván így van ebben az élet fájának nevezett rendszerben és ez az elérés nagyon gyors, különben nem működne.
érted az nem megoldás, hogy küldesz egy üzenetet több száz fényévre és akkor majd 1000 év múlva megkapod a választ és akkor ez egy közeli pont az univerzumban.
többször utaltam rá, hogy mi emberek az életben, a körülöttünk lévő világból merítünk ötleteket és manapság minden kommunikáció, történés valós időben zajlik, akkor ennek nyilván működnie kell az idegenekkel is, mert ez valójában csak így használható, így jó és ennek meg kell találni a módját.
korábban már leírtam egy ötletet, persze lehet, hogy orbitális baromság, de az a lényeg, hogy ezen agyalni kell, mert jó lenne a tesókkal real time beszélgetni.
azért tartom fontosnak ezt a kommunikáció dolgot, mert hatalmas lehetőség lenne, ha sikerülne megnyitni ezeket a csatornákat és az univerzumban elérhető tudást le tudnánk tölteni a mi világunkba ezzel felgyorsítva a fejlődést.
meditáció közben éreztem már úgy, mintha az idegenekkel kommunikálnék, vagy mintha másoktól tanulnék és eleve az élet fája érzés “felülről” talált meg egy sugárral, de ez soha nem lett bizonyítva és másokkal se beszéltem erről.
rendszeresen csinálok ilyen “search and destroy” 😀 vagyis inkább keresd és lopd el meditációkat, ilyenkor egybevonom az univerzumokat, amit képzeletben leszkennelek és a testembe érkező válasz-hullámokat, információkat megpróbálom átirányítani a megfelelő helyre vagyis itt a földi elmékbe, hátha ebből létrejön valami használható ötlet, dolog.
az a baj, hogy egyszer sem hagytak kiteljesedni, mert egy ponton mindig elvittek és begyógyszereztek, így soha nem tudtam meg, hogy mire lennék képes valójában.

az biztos, hogyha megérted a “minden és mindenki egyet” és begyakorlod az energia használatát, amit próbáltam egyszerűen leírni, akkor ilyen energiamintákat, mezőket tudsz magad köré generálni.
viszont, ha ezek az energiaminták, mezők létrehozhatók az elme által, akkor a határ a csillagos ég, hiszen akármekkorát meg tudsz alkotni képzeletben.
most még a nem tudjuk, hogy mekkora méretben hatásos, de szerintem bármekkora méretben, mert akármekkorát el tudok képzelni, egészen az univerzum határáig és még azon is túl.

itt van pár elmentett ábrázolás, ezek jó támpontot jelentenek az energiáról, amit létre tudsz hozni az elméddel.
ezeket mások rajzolták, de pont ezzel nyilvánvaló, hogy sokan gondolkodnak hasonlóan.

https://www.pinterest.de/lgelicz/pins/


google translate >>


we deciphered life until the big bang.
it is the network that connects the planets, the sun, the black holes, the tree of life, but so far we have not talked about what lies ahead.
we have arrived on Earth, the tree of life ends within us, but where exactly?
not surprisingly, but it ends in our brain, the neural network is the consummation of the tree of life within us in the pre-organism, the knowledge and thoughts of the fruit that we must reap.
you can embed the curriculum in school, but then you will be nothing more than a plain database.
if you actively use knowledge, it’s a degree better, maybe you can invent things, solve puzzles or mysteries, it’s good and it seems enough, but I think meditation and really active meditation is what I say is the fruit of the tree of life , when you use your brain / mind to accomplish impossible things with your thoughts.
well this is not entirely true because not everyone has to meditate all the time and even the physical world obviously needs to be constantly improved, but surely the brain can be used for this as well and there must be people who use their minds for this.
I know a lot of people meditate, but I bet they don’t take full advantage of the brain, and I think that’s because then we should hear a lot more about it.
i don’t know if it’s because they don’t believe in such a high level of brain function or they just don’t need it.
neo in the matrix, he could do everything, somehow we have to achieve that too and here I am not thinking of flying, the birds are there, to influence space and time, to move planets if necessary, to travel lightning fast for years or to communicate with strangers.
i love the matrix so much because i have been in a very similar world before and it was a good confirmation to me.
everything in the matrix can be done with your mind, but even neo could only make full use of his abilities when he began to believe, not in God, of course, but in himself.
back to the tree of life and communication.
the tree of life is an existing thing, I didn’t invent it, I just “got” access.
it is some kind of hybrid organism that connects and contains all that exists living and inanimate in the universe.
there is also a connection between the cells in the earthly trees or in the human body and any point in the body is available, then this is obviously the case in this system called the tree of life and this access is very fast, otherwise it would not work.
you mean it’s not a solution to send a message for hundreds of light years and then in 1000 years you’ll get the answer and then it’s a close point in the universe.
I have repeatedly pointed out that we humans in life, we draw ideas from the world around us and nowadays all communication takes place in real time, then obviously it has to work with strangers as well, because that’s really the only way to use it, so it’s good to find it. way.
I’ve described an idea before, of course it may be orbital bullshit, but the point is to think about it because it would be nice to talk to your brothers in real time.
I consider this communication thing important because it would be a huge opportunity if we could open these channels and download the knowledge available in the universe into our world, thus accelerating progress.
during meditation I already felt as if I was communicating with strangers or as if I were learning from others and the tree of life feeling “from above” with a ray, but this was never proven and I didn’t talk to others about it.
I do “search and destroy” on a regular basis, so I’d rather search and steal meditations, in which case I’ll combine the universes I scan in my imagination with the waves of response in my body, trying to redirect information to the right place. to earthly minds, to see if this can be turned into some usable idea, thing.
the trouble is that they never let me go full, because at one point they were always taken and medicated, so I never knew what I would actually be able to do.

it is certain that if you understand “one and all one” and practice the use of energy that I have tried to simply describe, you can generate such energy patterns, fields around you.
however, if these energy patterns, fields can be created by the mind, then the limit is the starry sky, as you can create any size in your imagination.
now we do not yet know how large it is effective, but I think in any size, because any size I can imagine, all the way to the limits of the universe and beyond.

here are a few saved representations that are a good reference for the energy you can create with your mind.
these were drawn by others, but it is with this that many people think similarly.

Older Entries »« Newer Entries